Hudba a rituál

Datum zveřejnění:

2016-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.06

Abstract:

Studium rituálů se jen výjimečně obejde bez zkoumání hudby, která tvoří významnou nonverbální součást jejich struktury. Děj rituálu koreluje s hudbou, která určuje rytmus jeho změn. Studie vychází z terénních výzkumů rituálů jarního výročního cyklu v Čechách, na Slovensku a ve švýcarské Basileji a provádí jejich srovnání. Dochází k poznání, že hudba se v rituálu uplatňuje ve dvou podobách: protokolární (stává se identifikačním znakem rituálu) a libovolné, zaměnitelné. Děje analyzovaných masopustních rituálů jsou interpretovány v duchu van Gennepovy klasifikace přechodových rituálů s klíčovým rysem liminální (prahové) fáze a stejně tak jsou aplikovány pojmy communitas a antistruktura Gennepova pokračovatele Victora Turnera.

Klíčová slova:

tradiční hudba;rituál;ceremoniál;karneval;fasnacht;etnomuzikologie;liminalita;antistrukra;communitas;Arnold van Gennep;Victor Turner

References:

Cieslarová, Olga V.: 2013 – Fasnacht v Basileji karneval? Praha: Brkola.

Bachtin, Michail Michajlovič: 1997 – François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha Argo.

Barthelmes, Barbara – De la Motte-Haber, Helga (eds.): 1999 – Musik und Ritual. Fünf Kongressbeiträge und ein Seminarbericht. Mainz: Schottt.

Eriksen, Thomas Hylland: 2008 – Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál.

Frolec, Václav: 1982 – Lidová obyčejová tradice a obřadní kultura. Terminologické otázky. Národopisné aktuality 19: 252–271.

van Gennep, Arnold: 1909 – Les rites de pasage. Étude systématique des rites. Paris:
É. Nourry.

van Gennep, Arnold: 1997 – Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Lidové noviny.

Gluckman, Max: 1962 – Essays on the ritual and social relations. Manchester: Manchester University Press.

Goldschmidt, Anne: 1989 – Handbuch des deutschen Volkstanzes. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag.

Chlup, Radek: 2005 – Struktura a antistruktura – Pojetí rituálu Victora Turnera. Religio 13: 3–28; 179–197.

Janáček, Leoš: 1955 – Pod šable. Tanec mečový na naší domácí půdě. In: Leoš Janáček o lidové písni a lidové hudbě. Ed. Jiří Vysloužil, Praha: Státní nakladatelství hudby a umění, 235–236.

Kratochvíl, Matěj – Tyllner, Lubomír: 2007 – Masopustní koleda na Doudlebsku. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Kresánek, Jozef: 1951 – Slovenská ľudová pieseň so stanoviska hudobného. Bratislava: Slovenská akadémia vied.

Lévi-Strauss, Claude: 2006 – Mythologica. Syrové a vařené. Praha: Argo.

Nejkova, Ruža – Fol, Valerija: 2000 – Огън и музика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.

Nettl, Bruno: 1983 – The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts. Urbana: The University of Illinois Press.

Nodl, Martin – Šmahel, František (Eds.): 2014 – Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku. Praha: Argo.

Pospíšil, František: 1911 – Mečový (zbrojný) tanec na slovanské půdě. Národopisný věstník českoslovanský 6, s. 25–55.

Rappaport, Roy A.: 2002 – Ritual and Religion the Making of Humanity. Cambridge: Cambridge University Press.

Stavělová, Daniela: 2008 – Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Tyllner, Lubomír: 2010 – Tradiční hudba. Hledání kořenů. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.kademie věd České republiky.

Turner, Victor: 1969 – The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publishing.

Turner, Victor: 2004 – Průběh rituálu. Brno: Computer Press 2004.

Turner, Victor: 1982 – From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications.

Vavák, František Jan: 1802 – Smlouvy, aneb chvalitebné řeči svatební. Kutná Hora.

Zíbrt, Čeněk: 1895 – Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: František Šimáček.

Full Text