Vymyslet masopust: město, novodobé slavnosti, tradice a imaginace

Datum zveřejnění:

2016-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.02

Abstract:

Od počátku 90. let 20. stol se v České republice v městském prostředí stále častěji objevují slavnosti, které jsou konstruktem historické podoby slavení rurálního masopustu. Stávají se výrazem potřeb a představ dnešní městské společnosti, která s jeho prvky manipuluje v kontextu aktuálního dění. Zajímá nás způsob selekce strukturálních jednotek slavnosti masopustu a jejich přivlastňování při konstruování jeho dnešní podoby řízené intencemi konkrétních lidí. Etnomuzikologický a etnochoreologický přístup dovoluje nahlédnout do kognitivního rozměru aktérů, kteří pomocí tanečního a hudebního repertoáru zviditelňují obraz vlastního i kolektivního prožívání slavnosti, který poskytuje zároveň zprávu o sociálních vazbách, kulturní a kolektivní paměti žité v souladu s aktuálními dobovými imaginacemi. Polem pro provádění kvalitativního výzkumu se stalo prostředí vybraných městských a příměstských částí Prahy se zřetelem na jeho provázanost povědomím o sounáležitosti s místem i společnými zájmy.

Klíčová slova:

Masopust, slavnost, město, tradice, kolektivní paměť, hudba, tanec

References:

Anderson, Benedict: 1991 – Immagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.
Assmann, Jan: 2001 – Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor.
Bachtin, Michail. 2007: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo.
Bauman, Zygmunt: 2008 – Tekuté časy. Praha: Academia.
Borovský, Tomáš: 2014 – Svátky a slavnosti středověkého města. In: Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.): Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo.
Bourdieux, Pierre: 1993 – The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press.
Boyes, Georgina: 1993 – The Imagined Village. Culture, Ideology and the English Folk Revival. Manchester and New York: Manchester University Press.
Buckland, Theresa: 1995 – Embodying the Past in the Present: Dance and Ritual. In: Dabrowska, Grazyna – Bielawski, Ludvik (eds.): Dance, Ritual and Music. 18th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Skierniewice, 1994, Poland. Warsaw: Polish Society for Ethnomusicology, Institute of Art, Polish Academy of Sciences.
Buckland, Theresa: 2001 – Dance, Authenticity and Cultural Memory: The Politics of Embodiment. In: Kaeppler, Adrienne L. – Christensen, Dieter – Wild, Stephen (eds.): Yearbook for Traditional Music 33: 1-16.
Burke, Peter: 2005 – Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.
Cieslarová, Olga V.: 2011 – Fasnacht. V Basileji karneval? Praha: Brkola, s.r.o.
Cohen, Anthony P.: 1985 - The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.
Connel, John – Gibson, Chris. 2003: Sound Tracks: Popular Music Identity and Place. London: Routledge.
Creed, Gerald W.: 2004 – Constituted through Conflict: Images of Community (and nation) in Bulgarian Rural Ritual. American Anthropologist 106 (1): 56 –70.
Dülmen, Richard van: 2006 – Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století. Díl II. Praha: Argo.
Ebelová, Kateřina: 2012 – Maska v proměnách času a kultur. Praha: Grada.
Frolec, Václav – Tomeš, Josef (eds.): 1979 - Masopustní tradice. Lidová kultura a současnost sv. 5. Brno: Blok.
Frolec, Václav: 1982 – Lidová obyčejová tradice a obřadní kultura. Terminologické otázky. Národopisné aktuality 19, s. 253-272.
Frolec, Václav: 1982 – Prostá krása. Deset kapitol o lidové kultuře v Čechách a na Moravě. Praha: Vyšehrad.
Gluckman, Max: 1963 – Order and Rebellion in Tribal Africa. Collective essays with authobiographical introduction. London: Cohen and West.
Habermas, Jürgen: 1989 - The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press. [German 1962]
Halbwachs, Maurice: 1992 – On Collective Memory (Heritage of Sociology). Chicago; London: University of Chicago Press.
Heers, Jacques: 2006 - Svátky bláznů a karnevaly.. Praha: Argo.
Hlubuček, Jan: 1953 - Doudlebský rok. II. Zvyky masopustní. Trhové Sviny: Doudlebský archiv národopisný: nepublikovaný materiál.
Hobsbawm, Eric – Terence, Ranger (eds.): 1983 – The invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Jakubíková, Kornélia: 1994 – Sprievod jako etnologický problém. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 17-22.
Kadeřábková, Jaroslava: 1991 – Slavení masopustu a vesnická lokální společnost. (Některé výsledky současného srovnávacího výzkumu v ČR a SRN). In: Jančář, Josef (ed.): Slavnosti v moderní společnosti. Sborník příspěvků z XI. Strážnického sympozia, 11. – 12. 1990. Strážnice: Ústav lidové kultury, s. 44-50.
Karlová, Jana: 2013 - Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Kratochvíl, Matěj. 2013: Už zase zachraňují národní tradice. [10-10-2016] http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/1600
Kratochvíl, Matěj – Tyllner, Lubomír. 2007: Masopustní koleda na Doudlebsku. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Le Roy Ladurie, Emmanuel: 2001 – Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579 – 158O. Le Carnaval de Romans. De la Chandeleur au mercredi des Cendres 1579 – 1580. Praha: Argo.
Markl, Jaroslav. 1987: Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Editio Supraphon.
Meier, Eugen A. – Crist, Robert B.: 1968 – Fasnacht in Basel. Basel: Pharos – Verlag.
Muir, Edward: 2005 – Ritual in Early Modern Europe. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Nettl, Bruno. 1983: The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issue and Concepts. Chicago: University of Illinois Press.
Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.): 2014 – Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo.
Plicka, Karel – Volf, František. 1960: Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.
Sennett, Richard: 1977 – The Fall of Public Man. New York: Knopf.
Solomon, Thomas. 2006: Dueling Landscapes, Singing Places and Identities in Highland Bolivia. In: Post, Jennifer C. (ed.): Ethnomusicology, A Contemporary Reader. London: Routledge: 311-328.
Stavělová, Daniela: 2005 – The Dancing Poeple – Status, Identity, Integrity. In: Dunin, E. I. – Wharton, A. von Bibra – Felföldi, L. (eds.): Dance end Society. Dancer as a cultural performer. Budapest: Akadémiai Kiadó, European Folklore Institute.
Stavělová, Daniela: 2006 – Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text. Národopisná revue 16 (1): 28 – 37.
Stavělová, Daniela: 2008 – Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, staus a integrace. Multimediální studie. Praha: Etnnologický ústav AV ČR,v.v.i.
Šubrt, Jiří – Pfeiferová, Štěpánka: 2010 – Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie 1: 9-29.
Tappert, Wilhelm. 1890: Wandernde Melodien. Leipzig: List & Francke.
Thořová, Věra–Traxler, Jiří–Vejvoda Zdeněk. 2011: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. Díl I. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Thořová, Věra–Traxler, Jiří–Vejvoda Zdeněk. 2013: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. Díl II. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Tomeš, Josef: 1977 – Společenská funkce lidových obřadů a obyčejů a její změny v životě současných generací. In: Premeny ľudových tradícií v súčasnosti. Československo. Veda. Bratislava, s. 127-135.
Turner, Victor W.: 2004 – Průběh rituálu. Struktura a antistruktura. The Ritual Process: Structure and Anti – Structure by Victor Turner. Computer Press: Brno.
Válka, Josef: 2000 - Homo festivans. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel (eds.): Slavnosti a zábavy na dvorech a rezidenčních městech raného novověku. Opera historica 8: 5-19.
Vančík, František: 1969 - Kalendářní obyčeje z jihočeského Soběnova. Masopust. In: Opera Ethnologica 4. Praha: EÚ AV ČR.
Whyte, Wiliam H.: 2001 – The Social Life of Small Urban Spaces. New York: Project of Public Spaces.
Zíbrt, Čeněk: 2006 – Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad.

Full Text