Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století

Datum zveřejnění:

2018-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.04

Abstract:

Předložený text se věnuje problematice křestní praxe ve venkovském prostředí 19. století na základě kvantitativní analýzy křestních matrik. Studováno bylo 7229 zápisů o křtech provedených v letech 1800–1899 v městečku Nový Rychnov a čtyřech okolních vsích ležících v oblasti Českomoravské vrchoviny. Pozornost se soustředí na otázku prodlevy mezi narozením dítěte a jeho křtem a problematiku obliby křestních jmen. Po celé století byly děti křtěny většinou do týdne po narození, přesto lze konstatovat, že se interval mezi porodem a křtem mírně prodlužoval. Den narození velmi často ovlivňoval i jméno dítěte, stále se udržoval zvyk pojmenovávat podle kalendáře. Výčet nejčastějších jmen odráží přetrvávající oblibu některých barokních světců, ale i pozvolna nastupující módní trendy a vlastenecké cítění.

Klíčová slova:

19. století;kmotrovství;křestní jména;sekularizace;venkovská rodina;křest

References:

Literatura
Alfani, Guido – Castagnetti, Philippe – Gourdon, Vincent (edd.). 2009. Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe–XXe siécles). Saint Étienne: Publications de l'université de Saint-Étienne.
Alfani, Guido – Goudon, Vincent – Robin, Isabelle (edd.). 2015. Le parrainage en Europe et en Amérique. Pratiques de longue durée XVIe–XXIe siècles. Bruxelles: Peter Lang.
Alfani, Guido – Gourdon, Vincent – Vitali, Agnese. 2011. Social Customs and Demographic Change: The case of godparenthood in Catholic Europe. Milan: Dondena Working Papers.
Alfani, Guido – Gourdon, Vincent (edd.). Spiritual Kinship in Europe, 1500–1900. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Alfani, Quido – Gourdon, Vincent. 2009. Fêtes du baptême et publicité des réseaux sociaux en Europe Occidantale. Grandes tendances de la fin du Moyen Âge au XXe siécle. Annales de démographie historique 117: 153–189.
Arrizabalaga, Marie-Pierre. 2016. Le choix des prénoms des français en Californie intérieure (1880–1940): Étude d’un processus d’acculturation dans une approche genrée: Annales de démographie historique 131 : 97–130.
Bělík, Václav. 1946. Úvod a úvodky na Českomoravské vysočině. In: Sborník Vysočina. František Zvěřina (ed.) Praha: Vysočina 70–73.
Boulton, Jeremy. 1989. Economy of time? Wedding days and working week in the past? Local population studies 43: 28–46.
Cílek, Václav – Svoboda, Jiří – Vašků, Zdeněk. 2003. Velká kniha o klimatu zemí Koruny české. Praha, Regia.
Coulmont, Baptiste. 2016. Des prénoms qui ont du chien: le partage des prénoms entre hommes et chiens: Annales de démographie historique 131: 151–170.
Dalla-Zuanna, Gianpeiro – Minello, Alessandra – Piccione, Leonardo. 2017. Sweet child of mine. Child mortality in Veneto at the dawn of the demographic transition. Padova: CLEUP.
Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila. 1987a. Úmrtnost kojenců a mladších dětí v českých zemích na sklonku feudalismu. Historická demografie 11: 141–158.
Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila. 1987b. Charakteristické rysy vývoje úmrtnosti obyvatelstva českých zemí v 19. století. Historická demografie 12: 193–206.
Ducreux, Marie-Elizabeth. 2006. Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech. Folia historica Bohemica 22: 143–177.
Dupâquier, Jacques. 1981. Naming–practices, Godparenthood, and Kinship in the Vexin, 1540–1900. Journal of Family History 6: 135–155.
Ericsson, Tom. 2000. Godparents, Witnesses, and Social Class in midnineteenth Century Sweden. The history of the Family 5: 273–286.
Fertig, Christine. 2009. Rural Society and Social Networks in Nineteenth–century Westphalia: The Role of Godparenting in Social Mobility. Journal of Interdisciplinary History 39: 497–522.
Gélis, Jacques. 1984. L´arbre et le fruit. La naissance dans l'Occident moderne, XVIe–XIXe siècle. Paris: Fayard.
Gennep, Arnold van. (1998) Le Folklore français. Du berceau á la tombe. Cycles de Carnaval-Carême et de Pâques, Paris: Bouquins.
Gourdon, Vincent. 2006. Les pratiques du baptême à Paris et à Rome au XIXe siècle. Popolazione e Storia 2: 19–60.
Grulich, Josef. 2000. „Slavnostní okamžiky“ – svatební a křestní obřad v období raného novověku. (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století. Historická demografie 24: 49–82.
Hofmann, Gustav. 1968. Vývoj křestních jmen na Ptenínsku v letech 1651–1921. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 9: 337–350.
Horská, Pavla. 1972. Historický vývoj plodnosti v českých zemích. Stav a možnosti výzkumu. Historická demografie 6: 3–39.
Jílek, František. 1961. Jihočeský člověk a jeho řeč. České Budějovice: Krajské nakladatelství České Budějovice.
Knappová, Miloslava. 1978. Jak se bude jmenovat? Praha: Academia.
Kovářová, Marie. 1972. Z lidových zvyků Podblanicka. Narození dítěte – v šestinedělí – křest a úvod. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 13: 192–217;
Maur, Eduard. 2008. Přehled vývoje české historické demografie. Demografie 2008 (4): 268–275.
McLeod, Hugh. 2000. Sekularizace v západní Evropě (1848–1914). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
McLeod, Hugh. 2007. Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Melkesová, Miroslava. 2003. Adhiberi solent, qui compatres vocantur. Kmotrovství ve venkovském prostředí raného novověku na základě výzkumu chýnovské matriky. Historická demografie 27: 63–120.
Mužík, Petr. 1979. Vývoj křestních jmen v Domažlicích v letech 1631–1830. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 20: 530–553.
Navrátilová, Alexandra. 1984. K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady spojené s narozením. Český lid 71: 29–36.
Navrátilová, Alexandra. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Nekvapil, Ladislav. 2011. Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645–1650 z hlediska sociálně-náboženského (sonda). Historická demografie 35: 33–44.
Nešpor, Zdeněk R. 2006. Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international.
Pauly, Jan. Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu, Praha 1902, s. 11.
Quemener, Pierre-Yves. 2017. Parrainage et nomination en Bretagne aux XVe et XVIe siècles. Annales de demographie historique 133 (1): 145–179.
Skořepová, Markéta. 2016a. Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století. Český časopis historický 114 (1): 58–82.
Skořepová, Markéta. 2016b. Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785–1855. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Skořepová, Markéta. 2016c. Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století. Opera Historica 17: 69–84.
Skořepová, Markéta. 2018. Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století. Historická demografie, v tisku.
Stoklasová, Hana. 2017. Katolické přechodové rituály v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Violić-Koprivec, Ariana – Vekarić, Nenad. 2017. Baptism and marriage witnesses of the Cathilics of Dubrovnik (1870–1871). Dubrovnik Annals 21: 97–137.
Vovelle, Michel. 1973. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. Paris: Plon.Prameny:
SOA Třeboň, SMJK, FÚ Nový Rychnov: Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Farní úřad nový Rychnov kniha č. 1 [matrika NOZ Nový Rychnov 1785–1815]; kniha č. 3 [NOZ Dolní Hutě 1785–1815]; kniha č. 4 [NOZ Hojkov 1785–1815]; kniha č. 5 [NOZ Chaloupky 1785–1815]; kniha č. 8 [NOZ Milíčov 1785–1815]; kniha č. 13 [N farnost Nový Rychnov 1815–1848]; kniha č. 14 [N farnost Nový Rychnov 1848–1863]; kniha č. 15 [N farnost Nový Rychnov 1864–1877]; kniha č. 16 [N farnost Nový Rychnov 1878–1888]; kniha č. 17 [N farnost Nový Rychnov 1888–1899]; kniha č. 18 [N farnost Nový Rychnov 1899–1912].

Národní archiv Praha, Stabilní katastr-duplikát, inv. č. 8661, kar. 3861.

SCHALLER, Jaroslav. 1790. Topographie des Königreichs Böhmen XIV. Taborer Kreis. SOMMER, Johann Gottfried. 1842. Das Königreich Böhmen. Taborer Kreis: 155–160.
HILLE, Jan Pavel. 1895. Farní osada Novo–rychnovská v Táborsku. Náčrtek historicko-místopisný. Praha.

Historický lexikon obcí České Republiky 1869–2005 I. 2006. Praha: Český statistický úřad.
www.dondena.unibocconi.it/patrinus

Full Text