Hřbitovní vzpoury. Odpor k pohřbívání sebevrahů a pojetí „nečistoty“ na českém a moravském venkově od pozdního 17. po první polovinu 19. století

Datum zveřejnění:

2020-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.2.03

Abstract:

Studie se na základě vybraných archivních materiálů z českého a moravského prostředí zabývá problémy s pohřbíváním sebevrahů. Základ tvoří výslechové protokoly z velkostatkových a guberniálních fondů z pohraničních oblastí jižních Čech a moravskoslezského pomezí; jsou však konfrontovány i s případy z jiných oblastí. Studie se snaží ukázat, do jaké míry hrál ještě ve studovaném období klíčovou roli koncept „nečistoty“, „pošpinění“, který zjevně zakládal i legitimitu řady „parajudiciálních“ praktik aplikovaných na těle sebevraha.Do této souvislosti jsou pak zasazeny právě i „hřbitovní revolty“, které ukazují, že „lidové“ prostředí skutečně mezi „usvědčeným“ a „osvobozeným“ sebevrahem nerozlišovalo: zakopání do profánní, neposvěcené půdy se setkávalo s odporem jak u sebevrahů „odsouzených“, tak u osob zbavených viny pro duševní poruchu: obavy z nečasu, neúrody či poškození úrody panovaly evidentně u obou, a obou vládla představa možných „přízraků“ či „duchů“. Tento generalizovaný strach lze dát možná do souvislosti se zcela základními potřebami a obavami rurálních komunit, pro něž neúroda či projevy nepřízně počasí typu krup či velkého sucha představovaly události naprosto fatální. Chápání znesvěcení, „nečistoty“, pošpinění se tak mohlo v myšlení prostých poddaných zcela míjet s pojetím „oficiálním“, církevním či právním. Jeho logika – a s ním spojené „parajudiciální“ praktiky a strategie „vyloučení“ či naopak „očisty“ tvořily součást ochranné magie úzce spjaté se základními potřebami rurálních komunit – zejména těch odlehlejších a více ohrožených chudobou.

Klíčová slova:

sebevražda; hřbitovy; české země; 17.-19. století; „nečistota“

References:

Prameny rukopisné – nevydané:
Moravský zemský archiv (MZA) Brno, B 14 – Moravské místodržitelství – starší, karton 4537, signatura 112 (Sebevrazi, utopenci 1769-1844)
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, velkostatek Český Krumlov, signatura I 6 C α, fascikly 8 a 9
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, fond Ústřední kancelář, starší oddělení – Postoloprty, Hluboká
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, VS Český Krumlov sign. II B 5 BC 3
Sbírka matrik Jihočeského kraje, SOA Třeboň, digitální archiv

Prameny tištěné, pramenné edice:
Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, (česky jako Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně) Wien 1787, II. část, Viertes Kapitel. Von Verbrechen, die auf das menschliche Leben und die körperliche Sicherheit unmittelbare Beziehung haben. (§§ 89-125)
Aurelius, Augustinus. Ed. 1979. De Civitate Dei / Der Gottesstaat. I. díl, kniha I-XIV, překlad a edice Carl Johann Perl. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh.
Černá kniha Velké Bíteše. 1979. Verbík, Antonín – Štarha, Ivan (eds.), Brno: Blok
Gesezbuch über Verbrechen und schwere Polizei-Übertretungen. Prag: In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803. 326 s.+ druhý díl věnovaný policejním přestupkům: Gesezbuch über schwere Polizey-Uibertretungen. Prag: In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803. 216 s.
Kniha práw nad přečiněnjmi hrdelnjmi a těžkými řádu Městského, (totiž Policye) přestupky. Díl I, II., Vídeň, J.T. Grozný z Trattnerůw, 1804
Zedler, Johann Heinrich. 1721. Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste., Halle – Leipzig, 1721-, t. 36, p. 1595, V° Selbstmord.
Sekundární literatura:
Červeňanská, Ňuta. 1973. Prvé obdobie vývoja resuscitácie, Bratislava
Delumeau, Jean. (č. př. 1997, 1999). Strach na Západě ve 14.-18. století: I. II. Praha: Argo.
Delumeau, Jean. (č. př. 1998). Hřích a strach: pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: Garuda – Volvox Globator.
Dülmen, Richard van. 2003 (1992). Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha: Dokořán.
Frank, Michael. 1994. Die fehlende Geduld Hiobs. Suizid und Gesellschaft in der Grafschaft Lippe (1600–1800), in: Signori, Gabrela (ed.), Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. Selbstmord und Selbstmorderversuche in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaften. Tübingen: Edition Diskord.
Van Gennep, Arnold. (pův. 1906); č. př. 1997 a 2018. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: NLN (1997), Portál (2018).
Grubhoffer, Václav. 2018. Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Polička 2018;
Houston, Robert Allan. 2010. Punishing the Dead? Suicide, Lordship, and Community in Britain, 1500–1800, Oxford: Oxford University Press.
Kästner, Alexander. 2011. Tödtliche Geschichte(n). Selbsttötungen in Kursachsen im Spannungsfeld von Normen und Praktiken (1547-1815), Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven Band 24. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH
Kästner, Alexander. 2008.Experten für ein gutes Leben. Zur Rolle von lutherischen Pfarrern in Untersuchungsverfahren nach Selbsttötung (Kursachsen 1700–1815), in: Kästner, Alexander – Kesper-Biermann, Sylvia (eds.), Experten und Expertenwissen in der Strafjustiz von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne. Leipzig. s. 85-98.
Koslofsky, Craig. 2004. Controlling the Body of the suicide in Saxony, in: From Sin to Insanity. Suicide in Early Modern Europe, (ed.) Jeffrey R. Watt, New York 2004, s. 48-63.
Koslofsky, Craig. 1999. Säkularisierung und der Umgang mit der Leiche des Selbstmörders im frühmodernen Leipzig, in: Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts, (edd.) Hartmut Lehman, Anne-Charlott Trepp, Göttingen 1999, s. 387-404.
Koslofsky, Craig. 1997. Von der Schande zur Ehre. Nächtliche Begräbnisse m lutherischen Deutschland (1650–1700), Historische Anthropologie 5/1997, č. 3, s. 350–369.
Košťál, J.. 1914. Hlína ze hřbitova, in Český lid XXIII/1914, s. 269.
Lederer, David. 1994. Aufruhr auf dem Friedhof. Pfarrer, Gemeinde und Selbstmord im frühneuzeitlichen Bayern, in: Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. Selbstmord und Selbstmorderversuche in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaften, Signori, Gabriela (ed.). Tübingen: Edition Diskord. S. 189–209.
Liepoldová, Tereza. 2018. „Mrtvoly a ohledači“ případ faráře Hayneho a vyšetřování sebevražd na Litoměřicku v 1. polovině 19. století, Cornova 8, 2018, č. 2, s. 83-101.
Liepoldová, Tereza. 2019. Právo a medicína ve vztahu k mrtvým tělům (sebevrahů) na přelomu 18. a 19. století, Historie – Otázky – Problémy 11, 2019, č. 1, s. 164-176.
Lind, Vera. 1999. Selbstmord in der frühen Neuzeit, Göttingen: Vanderhoeck – Ruprecht.
Lipovský, Radek. 2018. Ukradené tělo. Vlastivědný věstník moravský, ročník LXX, sešit 2, s. 146-167.
Luef, Evelyne. 2010. … boshaftig den entsetzlichen selbstmord angethann. Selbsttötung als strafrechtliches Delikt im frühneuzeitlichen Österreich, in: Ermitteln, Fahnden und Strafen. Kriminalitätschistorische Studien vom 16. bis um 19. Jahrhundert. Griesebner, Andrea - Tschannett, Georg (edd.) Wien: Löcker Verlag, s. 165–190.
Luef, Evelyne. 2016. A Matter of Life and Death: Suicide in Early Modern Austria and Sweden (1650–1750). Dissert., Wien: rkp.
MacDonald, Michael – Murphy, Terence R. 1990. Sleepless Souls: Suicide in Early Modern England, London: Clarendon Press
Murray, Alexander. 2009. Suicide in the Middle-Ages vol. I, II. Oxford-New York: Oxford University Press.
Navrátilová, Alexandra. 1996. „Nečistí zemřelí“ v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu. In Český lid, 83, 1, s. 21-31.
Navrátilová, Alexandra. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Otto, Rudolf. 1917. Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Breslau: Trewendt & Granier.
Pátková, Hana. 2014. Několik poznámek k okolnostem smrti Jakuba Jana Ryby, Podbrdsko: sborník Státního okresního archivu v Příbrami 21, 2014, s. 95-103
Sumner, William Graham. 1906. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Boston: Ginn and comp.
Schär, Markus. 1985. Seelennöte der Untertanen. Selbstmord, Melancholie und Religion im Alten Zürich, 1500-1800, Zürich: Chronos, 1985
Schmidt-Kohberg, Karin. 2003. ...und hat „sich selbsten ... an ein Strickhalfter hingehenckt ...“ Selbstmord im Herzogtum Württemberg im 17. und 18. Jahrhundert, in: Zauberer – Selbstmörder – Schatzsucher. Magische Kultur und behördliche Kontrolle im frühneuzeitlichen Württemberg, (ed.) Johannes Dillinger, Trier: Kliomedia. s. 113–220.
Spierenburg, Pieter. 1984. The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression; From a Preindustrial Metropolis to the European Experience, New York: Cambridge University Press,
Pohřeb oběšence na začátku věku XIX. - Český lid XXI, Praha 1912, s. 184-190.
Svobodová, Martina. 1995. Smolná kniha soudní města Chrastavy (1565–1770), diplomová práce, Liberec: Technická univerzita v Liberci.
Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo.
Tinková, Daniela. 2011. Exodus zemřelých: Počátky medikalizace smrti v pozdně osvícenských Čechách. In Sociální studia. roč. 8, č. 2: Smrt. Brno: Masarykova univerzita. S. 35-55. https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5891/4998
Tinková, Daniela. 2012. Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách. Praha: Argo.
Tinková, Daniela. 2018a. Temná zákoutí mysli. In: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 37. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl eds. Academia Praha: Academia, s. 93-112.
Tinková, Daniela. 2018b. Selbstmordstrieb auf den Leib eingeschrieben. Selbsttötungsdebatte in der französischen und deutschen medizinischen Literatur an der Wende des 18. und 19. Jahrhundert. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/2018 - Supplementum: Literatur und Suizid. Brno, s. 11-33. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/138926/1_BrunnerBeitratgeGermanistikNordistik_32-2018-3_4.pdf?sequence=1
Tinková, Daniela. 2019. Bez zpěvu a bez zvonění. Tělo a duše sebevraha před vrchnostenskými soudy v předosvícenském období. Historie – otázky – problémy 1/2019, ročník 11, č. 1, s. 146-165. https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/
Vandekerckhove, Lieven. 2001. On Punishment: The Confrontation of Suicide in Old Europe (Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging). Leuven: Leuven University Press.
Watt, Jeffrey R. 2001. Choosing Death: Suicide and Calvinism in Early Modern Geneva. Kirksville: Truman State University.

Full Text