Český lid / The Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / The Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 2, Roč. 105 (2018)

Studie

Kontinuity a diskontinuity v transnacionálním sociálním poli na příkladu margovanských Romů
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.01
Abstract
Článek je založen na dlouhodobém terénním výzkumu v romské osadě na východním Slovensku a v anglickém městě, do kterého Romové z této osady migrovali. Text se snaží o narušení bipolárního vnímání migrace Romů do Anglie, zároveň chce poukázat na transnacionální provázanost romské komunity a replikaci vzorců meziskupinových hranic. V takovémto dynamickém pojetí migrace autoři zohledňují jiný fenomén, a to konverzi Romů k letničním církvím. To vede ke sledování paralel konverzních a migračních narativů, které jsou založeny na dichotomii „starého“ a „nového“, zahrnutí fenoménu náboženské konverze do analýzy migrace a současně zvýraznění transnacionálních sociálních sítí, nabývání sekundárních sociálních vazeb a posilování lokálních skupinových hranic.
„Domov“ jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.02
Abstract
Studie se věnuje tématu tzv. domovské turistiky německy hovořícího obyvatelstva, které bylo po roce 1945 nuceně vysídleno z Československa a dnes žije na různých místech Spolkové republiky Německo. K prvním ilegálním přechodům hranice docházelo ihned bezprostředně po nuceném vysídlení. Od druhé poloviny padesátých let 20. století lze zaznamenat první legální cesty do Československa, které byly jednak reakcí na pozvolna se uvolňující československou politiku cestovního ruchu a vydávání víz cizincům, jednak na zlepšující se ekonomickou situaci vysídlenců. Text se soustředí na otázku narativní reflexe těchto cest, resp. pobytu ve „starém domově“ ze strany samotných aktérů tohoto specifického druhu turismu. Prostřednictvím biograficko-narativních rozhovorů pátrá po významu, které tomuto místu návratu, jenž od dob jejich nepřítomnosti prošlo výraznou sociální a kulturní proměnou, přisuzují.
„Něco za něco…“: Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitární kulturní politiky
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.03
Abstract
Příspěvek se zabývá proměnou společnosti a kultury v totalitarismu na příkladu folklorního hnutí v českých zemích v letech 1948–1989. Text reflektuje výsledky výzkumu realizovaného metodou orální historie v kombinaci se studiem oficiálních i neoficiálních písemných a obrazových pramenů. Popisuje hlavní cíle komunistické kulturní politiky, sleduje důvody masového rozvoje folklorních souborů v 50. letech i postupné proměny filozofie jejich činnosti. Míra kooperace folklorních souborů s politickou mocí a jejich využívání pro propagaci komunistického režimu byla různorodá. Politicky angažovaná vystoupení i účast na akcích organizovaných totalitárním státním aparátem – to vše vedlo k tomu, že část české veřejnosti má k folklornímu hnutí jako celku negativní postoj. Přesto je dnes zřejmé, že motivace činnosti většiny členů folklorních souborů byla nepolitická a pro mnohé byl tento způsob trávení volného času únikem z reality do romanticky nahlíženého světa lidové kultury a jejího étosu.
Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.04
Abstract
Předložený text se věnuje problematice křestní praxe ve venkovském prostředí 19. století na základě kvantitativní analýzy křestních matrik. Studováno bylo 7229 zápisů o křtech provedených v letech 1800–1899 v městečku Nový Rychnov a čtyřech okolních vsích ležících v oblasti Českomoravské vrchoviny. Pozornost se soustředí na otázku prodlevy mezi narozením dítěte a jeho křtem a problematiku obliby křestních jmen. Po celé století byly děti křtěny většinou do týdne po narození, přesto lze konstatovat, že se interval mezi porodem a křtem mírně prodlužoval. Den narození velmi často ovlivňoval i jméno dítěte, stále se udržoval zvyk pojmenovávat podle kalendáře. Výčet nejčastějších jmen odráží přetrvávající oblibu některých barokních světců, ale i pozvolna nastupující módní trendy a vlastenecké cítění.
Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.2.05
Abstract
Podle obecně přijímané teze byl jedním z genetických východisek zlidovělé malby na skle malířský projev řemeslně vyučených malířů, kteří se primárně orientovali na měšťanské odběratelské zázemí. Příspěvek se věnuje tvorbě severočeského malíře Vincenze Jankeho (1769–1838), jenž byl naším nejvýznamnějším představitelem řemeslné malby na skle sklonku 18. a první třetiny 19. století. Vychází z rozboru více než 210 dochovaných exemplářů, které se dají připsat tomuto malíři a rodinné dílně, která působila v dnešním Novém Boru. Malířova produkce se vyznačuje nespornými výtvarnými a kresebnými kvalitami, které vycházejí ze slohového umění. Jsou v ní však patrné rovněž shodné rysy s hromadně vyráběným zbožím pro nejširší lidové vrstvy (např. tematický rejstřík, sériovost výroby, kontury prosazující se na úkor malby). Na základě výzkumu lze konstatovat, že tvorba autorů, jako byl Vincenz Janke, skutečně představuje pomyslnou spojnici mezi „vysokým“ a lidovým výtvarným projevem.

Zprávy

Kramářské písně v brněnských historických fondech
Projekt Řeč materiálu
The Migration Conference, Atény, Harokopio University, 23.-26. srpna 2017
Abstract
Příspěvek je zprávou z konference s auto-referenčním názvem The Migration Conference. Ta se prezentuje jako největší odborná konference věnující se migraci.
Konference Výzkumy, dokumentace a prezentace venkovského stavitelství v Československu

Literatura

Vladimir Penčev, Bălgarskite obštnosti v sredna Evropa. Formirane, bituvane, identičnost

Zaregistrujte se k odběru aktuálních čísel