Číslo 4, Roč. 103 (2016)

Editorial

Tematická sekce Od etnomuzikologie k etnochoreologii a opačně
Thematic section From ethnomusicology to ethnochoreology and vice versa

Studie

Locating the Choreomusical: The Case of European and American Dance Fiddling
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.01
Abstract
This essay takes the term choreomusical as a starting place for discussion of attention to the study of music and dance relationships within ethnomusicology and ethnochoreology. Extending this neologism, choreomusicology has been proposed as a distinct disciplinary perspective on its own. Recent publications advocating for the usefulness of this joint research perspective have begun to establish this terminology more generally. Explicit studies of music-dance as a unitary phenomenon in performance, however, long predate this development, particularly in the closely connected fields of ethnomusicology and ethnochoreology. This history is here acknowledged, tracing interest in this research topic to major founding figures in both disciplines, as they took shape in the 1950s. An examination of the application of the choreomusical perspective to the particular case of European and American dance fiddling provides examples of how such inquiry has been carried out and identifies emergent methods which make use of advances in digitally based sound and movement analysis. A more nuanced usage of the terms is advocated.
Vymyslet masopust: město, novodobé slavnosti, tradice a imaginace
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.02
Abstract
Od počátku 90. let 20. stol se v České republice v městském prostředí stále častěji objevují slavnosti, které jsou konstruktem historické podoby slavení rurálního masopustu. Stávají se výrazem potřeb a představ dnešní městské společnosti, která s jeho prvky manipuluje v kontextu aktuálního dění. Zajímá nás způsob selekce strukturálních jednotek slavnosti masopustu a jejich přivlastňování při konstruování jeho dnešní podoby řízené intencemi konkrétních lidí. Etnomuzikologický a etnochoreologický přístup dovoluje nahlédnout do kognitivního rozměru aktérů, kteří pomocí tanečního a hudebního repertoáru zviditelňují obraz vlastního i kolektivního prožívání slavnosti, který poskytuje zároveň zprávu o sociálních vazbách, kulturní a kolektivní paměti žité v souladu s aktuálními dobovými imaginacemi. Polem pro provádění kvalitativního výzkumu se stalo prostředí vybraných městských a příměstských částí Prahy se zřetelem na jeho provázanost povědomím o sounáležitosti s místem i společnými zájmy.
Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.04
Abstract
Jak vyplývá z dlouhodobého výzkumu vlastností českých lidových tanečních nápěvů, lze písně a instrumentální melodie ze sbírek 19. a 20. století rozčlenit do několika výrazných hudebních skupin. Vedle již dříve zevrubně popsaných třídobých typů „do kolečka“, „lendler“, „mazurka“ či polonézových rytmicko-melodických struktur (srov. Vejvoda 2004a, 2008, 2012) tvoří výrazný hudební typ také minet, resp. lidový menuet. Cílem předkládané studie je ověřit subjektivně vnímané hudební kvality českých minetů metodou počítačové strukturální analýzy a prezentovat je v kontextu dosud publikovaných historických výzkumů a muzikologických analýz.
Postcolonial Agency, Proactive Archiving, and Applied Ethnochoreology: The National Dance Archive of Ireland
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2017.4.05
Abstract
This paper examines the construction of archives and in particular dance archives with special focus on the National Dance Archive of Ireland. The paper provides a contextual background to the establishment and workings of the archive and explores issues relating to postcoloniality. It suggests that proactive archiving and applied ethnochoreology within the context of dance archives can potentially play an important role in contributing to postcolonial agency in the construction of social and cultural identities.
Hudba a rituál
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.06
Abstract
Studium rituálů se jen výjimečně obejde bez zkoumání hudby, která tvoří významnou nonverbální součást jejich struktury. Děj rituálu koreluje s hudbou, která určuje rytmus jeho změn. Studie vychází z terénních výzkumů rituálů jarního výročního cyklu v Čechách, na Slovensku a ve švýcarské Basileji a provádí jejich srovnání. Dochází k poznání, že hudba se v rituálu uplatňuje ve dvou podobách: protokolární (stává se identifikačním znakem rituálu) a libovolné, zaměnitelné. Děje analyzovaných masopustních rituálů jsou interpretovány v duchu van Gennepovy klasifikace přechodových rituálů s klíčovým rysem liminální (prahové) fáze a stejně tak jsou aplikovány pojmy communitas a antistruktura Gennepova pokračovatele Victora Turnera.
Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.03
Abstract
Since the early 1990s, an increasing number of festivities in the Czech Republic can be observed, constructed after a historical form of the rural carnival (“masopust”). They reveal the needs and intentions of contemporary urban society, which manipulates elements of the carnival in the context of contemporary activities. We focus on the way the structural units of the festivity are selected and appropriated by people within the construction of its contemporary form. The ethnomusicological and ethnochoreological approach enables us to reflect the cognitive process of the participants who makes visible their personal as well as collective experience of the festivity and provides us information about social relationships, culture and collective memory produced together with images of the time. The qualitative field research took place in several districts of Prague and its suburbs, based on relationships between place and interests.

Konference

Žena, náboženství a genderové vztahy (Turín, 9. – 11. 11. 2016)
Abstract
Zpráva z konference Žena, náboženství a genderové vztahy (Turín, 9. – 11. 11. 2016).

Zprávy

Identity v pohybu. Sociocon. Pardubice 10. 5. 2016
Konference Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections
Abstract
Zpráva o konferenci, 11. – 13. 11. 2016, Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani

Literatura

Karel Altman, Praha u piva
Jan Rychlík-Magdaléna Rychlíková, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946
Abstract
Recenze monografie o Podkarpatské Rusi v dějinách Československa 1918–1946
Mina Yang, Planet Beethoven: Classical Music at the Turn of the Millennium
Marek Jakoubek (ed.), Teorie etnicity. Čítanka textů