Číslo 3, Roč. 104 (2017)

Studie

„V Oděse se dobře žije“ Cestopisné a protoetnografické obrazy města a jeho obyvatel
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2017.3.01
Abstract
Studie tematizuje cestopisné a protoetnografické práce z první poloviny 19. století, pojednávající o metropoli novoruského jihu, nedávno založené Oděse. Autoři těchto textů, západoevropští a středoevropští návštěvníci města, vnímali Oděsu jako specifický rychle rostoucí, překotně bohatnoucí, architektonicky a ekonomicky se rozvíjející urbánní celek. Kromě obecných charakteristik města byla ve sledovaných textech věnována pozornost i protoetnograficky orientovaným informacím, v jejichž rámci byly pojednány nejen různé místní etnokonfesijní skupiny, ale i každodenní kultura městských obyvatel. Autoři těchto pojednání rozpoznali v Oděse město, v němž se utváří nová společenská entita, město, jehož obyvatele lze pojímat jako autonomní a plnoprávný předmět metaúrovňového zájmu. V závěru studie je vyslovena teze, že do této protoetnografické literatury lze klást počátky utváření „oděského mýtu“, který byl inspirován počátečním prudkým rozvojem města a celou řadou zvláštností, které ho doprovázely.
Dějinné prokletí a země zaslíbená: stereotypní vidění arménského národa v literatuře 16. a 17. století (na příkladě díla arménského cestovatele ze Lvova Šimona Polského)
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2017.3.02
Abstract
The article entitled „Between Eternal Damnation and Promised Land: the Stereotypical Image of the Armenian Nation in the Literature of the 16th and 17 th century (on the example of Armenian traveler from Lvov, Simeon of Poland)“ deals with the notion of autostereotype or self-image and its significance in the Armenian historical and literary discourse. Armenian self-image reflects the experience of long-term existence as a religious minority without own country or kings, surrounded by Others. It incorporates into itself a number of aspects borrowed from the heterostereotype, which is mostly negative and full of hostile feelings against the „middleman minority“ supposed to play a role of „fifth column“. Armenian self-image thus oscillates between pride and humility, mirroring the role of martyrs.
Kulturní a etnická proměna středoasijských Korejců
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2017.3.03
Abstract
Hlavním cílem této práce je ukázat kulturní a etnické změny korejského etnika žijícího na území středoasijských států bývalého Sovětského svazu. Práce ukazuje na příkladu korejské národnostní menšiny žijící ve více státech, jaký vliv mohou mít státní zásahy na utváření a proměny kulturní a etnické identity. Korejci žijící do 19. století v Koreji měli přes celou řadu regionálních, dialektických i náboženských odlišností povědomí o příslušnosti k jednomu etniku. Poté, co začali ze severní části země kvůli špatným životním podmínkám odcházet do Ruska, došlo k poměrně rychlému přijetí ruské kultury. Po jejich deportaci do Střední Asie se začala jejich kultura proměňovat ještě výrazněji – i když si byli vědomi své odlišnosti a tuto odlišnost chtěli v některých ohledech zachovat, přesto přijímali model vytváření „sovětského člověka“. Při konfrontaci kultury středoasijských Korejců s kulturou Korejců v obou částech Korejského poloostrova je zřetelné, že v mnoha ohledech můžeme každou ze tří skupin považovat za zcela specifickou.
An Anthropologist and Children in a Street War with Social Exclusion: Confessions from Fieldwork
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2017.3.04

Zprávy

14th IMISCOE Annual Conference „Migration, Diversity and the City“

Literatura

Studia Ethnologica Pragensia 2/2016. Bulharsko (nejen) v etnologické perspektivě
Luboš Kafka, Lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě