Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. srpen 2021

Monotematické číslo Český lid 1/2022 – Mladí lidé a migrační zkušenost

V rámci monotematického čísla Českého lidu bychom se rádi zaměřili na problematiku mladých lidí s migrační zkušeností, respektive druhé generace migrantů. Chceme uvažovat o situaci mladých lidí, kteří buď migrovali ze země původu, nebo se narodili v cílové zemi v rodinách migrantů. Zajímá nás, jaká je zkušenost těchto lidí, kteří na jednu stranu jsou v mnohém (díky sekundární socializaci) zapojováni do společnosti/prostorů cílové země, ale na stranu druhou jsou minimálně v důsledku primární socializace ukotveni v migrační síti, respektive v rodině a diaspoře. Otevíráme prostor pro studie, které se budou zabývat kontexty a praxemi, v nichž právě migrační zkušenost ovlivňuje životy mladých lidí a jejich identity. Zastřešující metaforou je „in between“. Mladí lidé s migrační zkušeností se nacházejí v/mezi různými sociálními poli (diasporický, majoritní, transnacionální), což ovlivňuje jejich vlastní situovanost v sociálním prostoru. Jsou konfrontováni se svou jinakostí, která je vázána na imaginaci normativity, jež je ustanovována mocensky dominantními diskurzy. Čelí či jdou vstříc představám o sobě samých, které se naplňují skrze praktiky vymezování a zahrnování.

Uvítáme příspěvky, které se zaměřují na situaci mladých lidí s migrační zkušeností jak v kontextu sociální reality v České republice, tak v zahraničí. Zajímá nás nejen perspektiva mladých lidí, ale stejně tak chápeme jako důležité sledovat ambice a tlaky generace rodičů, která se snaží mladou generaci formovat. S tématem pak úzce souvisí i instituce sekundární socializace (vrstevnické skupiny, školy, volnočasové aktivity), které se podílejí na vyjednávání/konstrukci sociálních identit mladých lidí s migrační zkušeností.

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií je 30. srpen 2021.