Český lid / The Czech Ethnological Journal je přední český vědecký recenzovaný časopis (založen v roce 1891). Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze, vychází v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině. Český lid / The Czech Ethnological Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, ERIH, CEJSH, JSTOR, PRO QUEST, GOOGLE SCHOLAR, EBSCOhost, IBR, IBZ, IBSS.

Aktuální číslo

Číslo 1, Roč. 105 (2018)

Studie

Denný rytmus dedinčana stredného Slovenska. Komparatívna štúdia chronologickej etnografie dňa štyroch rodín vrchárov Sihlianskej planiny 1967- 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.01
Abstract
Článok prináša terénne zistenia návratovej etnografie v meniacom sa prostredí slovenských dedinčanov. Vidiecky spôsob života sa zdá byť uplatňovanou alternatívou k mestskému a veľkomestskému životnému štýlu. Významne romantizované predstavy o spôsobe života na československom vidieku sa prejavili v stereotypoch priateľského spolužitia, sebestačnosti, prirodzene plynúceho času, denných interakcií s prírodou a harmonického súžitia s prostredím. Realita každodenného žitia sa líšila ako pred 50 rokmi, tak aj v súčasnosti. Polstoročný časový odstup prispieva k diskusii o objektívne skúmateľnom čase v etnografickom teréne. Detailný záznam etnografa v čase, v konkrétnej lokalite, a u konkrétneho okruhu percipientov má trvalejšiu hodnotu názorného a použiteľného zdroja poznatkov. Takým bol etnografický záznam každodenných činností stredoslovenského dedinčana Sihlianskej planiny z augusta 1967 a návratový terénny výskum po päťdesiatich rokoch v máji 2017. Na zázname pozorovania bežného dňa modelových rodín v stredoslovenských vrchárskych lokalitách chcú autori poukázať na zmeny v každodenných činnostiach členov rodín, ako aj poukázať na stabilné a pretrvávajúce javy.
Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.02
Abstract
Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize. V rámci tohoto článku jsou rozebírány strategie, kterými čeští kaplani překonávají tyto nejistoty a nacházejí oporu pro své povolání. Text odhaluje zdroje opory především v možnosti navazovat bezrizikový vztah, zapojit pracovní kreativitu a ukotvovat se v přesvědčení o povolání Bohem ke své práci.
„Naše učitelka nás naučila vytvářet skupinky rovnoměrně“: sociální inkluze v základní škole
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.03
Abstract
Cílem tohoto článku je analyzovat mezietnické vztahy v inkluzivních základních školách v České republice. Zvláštní pozornost je věnována dynamice sociální vzdálenosti v inkluzivní učebně. Článek shrnuje aspekty sociálního začlenění ve vzdělávacím prostředí. Text ukazuje, že v politice patřičnosti a inkluze existuje souvislost mezi sociální situací romských žáků a postojem učitele. Článek je založen na kvalitativní, induktivní a etnografické práci v terénu. Centrální metoda terénní práce byla pozorování.
Občanská rezistence indiánského, afrokolumbijského a mestického obyvatelstva v Kolumbii
DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2018.1.04
Abstract
Tato studie je věnována fenoménu občanské rezistence (resistencia civil), která se stala jedním z nejvíce zkoumaných jevů v kolumbijské akademické sféře. V tomto článku budou analyzovány tři případy komunit žijících v odlehlých a státním aparátem přehlížených oblastech Kolumbie, které rozvinuly tuto formu vzdoru proti letitému ozbrojenému a strukturálnímu konfliktu. Každá z těchto tří komunit představuje odlišnou etnickou skupinu obyvatel této země (indiány kmene Nasa, afrokolumbijské obyvatelstvo řeky Yurumanguí a mestické komunity řeky Ariari) a zároveň jiný typ mírové iniciativy. Cílem tohoto článku je proto určit, jaký typ civilní rezistence každá z těchto komunit představuje a hlavně nalézt společné charakteristiky, prostřednictvím kterých by bylo možné určit společnou příčinu toho, proč právě u těchto komunit tato iniciativa vznikla a byla úspěšná.

Zprávy

10. Tagung zur Hinterglaskunst, 13.–14. 10. 2017, Bernried, BRD
21. kongres Evropského výboru pro historii sportu (CESH)
Abstract
zpráva z kongresu CESH

Literatura

Barbora Půtová (ed.), Identity, Tradition and Revitalization of American Indian Cultures
Ladislav Špaček, Moderní etiketa pro každého. Etiketa

Zaregistrujte se k odběru aktuálních čísel