Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries

Datum zveřejnění:

2016-12-15

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2016.4.03

Abstract:

Since the early 1990s, an increasing number of festivities in the Czech Republic can be observed, constructed after a historical form of the rural carnival (“masopust”). They reveal the needs and intentions of contemporary urban society, which manipulates elements of the carnival in the context of contemporary activities. We focus on the way the structural units of the festivity are selected and appropriated by people within the construction of its contemporary form. The ethnomusicological and ethnochoreological approach enables us to reflect the cognitive process of the participants who makes visible their personal as well as collective experience of the festivity and provides us information about social relationships, culture and collective memory produced together with images of the time. The qualitative field research took place in several districts of Prague and its suburbs, based on relationships between place and interests.

Klíčová slova:

Carnival;festivity;city;tradition;collective memory,;music;dance

References:

Anderson, Benedict: 1991 – Immagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.
Assmann, Jan: 2001 – Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor.
Bachtin, Michail. 2007: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo.
Bauman, Zygmunt: 2008 – Tekuté časy. Praha: Academia.
Borovský, Tomáš: 2014 – Svátky a slavnosti středověkého města. In: Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.): Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo.
Bourdieux, Pierre: 1993 – The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press.
Boyes, Georgina: 1993 – The Imagined Village. Culture, Ideology and the English Folk Revival. Manchester and New York: Manchester University Press.
Buckland, Theresa: 1995 – Embodying the Past in the Present: Dance and Ritual. In: Dabrowska, Grazyna – Bielawski, Ludvik (eds.): Dance, Ritual and Music. 18th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Skierniewice, 1994, Poland. Warsaw: Polish Society for Ethnomusicology, Institute of Art, Polish Academy of Sciences.
Buckland, Theresa: 2001 – Dance, Authenticity and Cultural Memory: The Politics of Embodiment. In: Kaeppler, Adrienne L. – Christensen, Dieter – Wild, Stephen (eds.): Yearbook for Traditional Music 33: 1-16.
Burke, Peter: 2005 – Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.
Cieslarová, Olga V.: 2011 – Fasnacht. V Basileji karneval? Praha: Brkola, s.r.o.
Cohen, Anthony P.: 1985 - The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.
Connel, John – Gibson, Chris. 2003: Sound Tracks: Popular Music Identity and Place. London: Routledge.
Creed, Gerald W.: 2004 – Constituted through Conflict: Images of Community (and nation) in Bulgarian Rural Ritual. American Anthropologist 106 (1): 56 –70.
Dülmen, Richard van: 2006 – Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století. Díl II. Praha: Argo.
Ebelová, Kateřina: 2012 – Maska v proměnách času a kultur. Praha: Grada.
Frolec, Václav – Tomeš, Josef (eds.): 1979 - Masopustní tradice. Lidová kultura a současnost sv. 5. Brno: Blok.
Frolec, Václav: 1982 – Lidová obyčejová tradice a obřadní kultura. Terminologické otázky. Národopisné aktuality 19, s. 253-272.
Frolec, Václav: 1982 – Prostá krása. Deset kapitol o lidové kultuře v Čechách a na Moravě. Praha: Vyšehrad.
Gluckman, Max: 1963 – Order and Rebellion in Tribal Africa. Collective essays with authobiographical introduction. London: Cohen and West.
Habermas, Jürgen: 1989 - The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press. [German 1962]
Halbwachs, Maurice: 1992 – On Collective Memory (Heritage of Sociology). Chicago; London: University of Chicago Press.
Heers, Jacques: 2006 - Svátky bláznů a karnevaly.. Praha: Argo.
Hlubuček, Jan: 1953 - Doudlebský rok. II. Zvyky masopustní. Trhové Sviny: Doudlebský archiv národopisný: nepublikovaný materiál.
Hobsbawm, Eric – Terence, Ranger (eds.): 1983 – The invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Jakubíková, Kornélia: 1994 – Sprievod jako etnologický problém. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 17-22.
Kadeřábková, Jaroslava: 1991 – Slavení masopustu a vesnická lokální společnost. (Některé výsledky současného srovnávacího výzkumu v ČR a SRN). In: Jančář, Josef (ed.): Slavnosti v moderní společnosti. Sborník příspěvků z XI. Strážnického sympozia, 11. – 12. 1990. Strážnice: Ústav lidové kultury, s. 44-50.
Karlová, Jana: 2013 - Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
Kratochvíl, Matěj. 2013: Už zase zachraňují národní tradice. [10-10-2016] http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/1600
Kratochvíl, Matěj – Tyllner, Lubomír. 2007: Masopustní koleda na Doudlebsku. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Le Roy Ladurie, Emmanuel: 2001 – Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579 – 158O. Le Carnaval de Romans. De la Chandeleur au mercredi des Cendres 1579 – 1580. Praha: Argo.
Markl, Jaroslav. 1987: Nejstarší sbírky českých lidových písní. Praha: Editio Supraphon.
Meier, Eugen A. – Crist, Robert B.: 1968 – Fasnacht in Basel. Basel: Pharos – Verlag.
Muir, Edward: 2005 – Ritual in Early Modern Europe. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Nettl, Bruno. 1983: The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issue and Concepts. Chicago: University of Illinois Press.
Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.): 2014 – Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo.
Plicka, Karel – Volf, František. 1960: Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.
Sennett, Richard: 1977 – The Fall of Public Man. New York: Knopf.
Solomon, Thomas. 2006: Dueling Landscapes, Singing Places and Identities in Highland Bolivia. In: Post, Jennifer C. (ed.): Ethnomusicology, A Contemporary Reader. London: Routledge: 311-328.
Stavělová, Daniela: 2005 – The Dancing Poeple – Status, Identity, Integrity. In: Dunin, E. I. – Wharton, A. von Bibra – Felföldi, L. (eds.): Dance end Society. Dancer as a cultural performer. Budapest: Akadémiai Kiadó, European Folklore Institute.
Stavělová, Daniela: 2006 – Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text. Národopisná revue 16 (1): 28 – 37.
Stavělová, Daniela: 2008 – Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, staus a integrace. Multimediální studie. Praha: Etnnologický ústav AV ČR,v.v.i.
Šubrt, Jiří – Pfeiferová, Štěpánka: 2010 – Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie 1: 9-29.
Tappert, Wilhelm. 1890: Wandernde Melodien. Leipzig: List & Francke.
Thořová, Věra–Traxler, Jiří–Vejvoda Zdeněk. 2011: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. Díl I. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Thořová, Věra–Traxler, Jiří–Vejvoda Zdeněk. 2013: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. Díl II. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Tomeš, Josef: 1977 – Společenská funkce lidových obřadů a obyčejů a její změny v životě současných generací. In: Premeny ľudových tradícií v súčasnosti. Československo. Veda. Bratislava, s. 127-135.
Turner, Victor W.: 2004 – Průběh rituálu. Struktura a antistruktura. The Ritual Process: Structure and Anti – Structure by Victor Turner. Computer Press: Brno.
Válka, Josef: 2000 - Homo festivans. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel (eds.): Slavnosti a zábavy na dvorech a rezidenčních městech raného novověku. Opera historica 8: 5-19.
Vančík, František: 1969 - Kalendářní obyčeje z jihočeského Soběnova. Masopust. In: Opera Ethnologica 4. Praha: EÚ AV ČR.
Whyte, Wiliam H.: 2001 – The Social Life of Small Urban Spaces. New York: Project of Public Spaces.
Zíbrt, Čeněk: 2006 – Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad.

Full Text