Návratová migrace, reemigrace nebo etnická návratová migrace? Potomci krajanů ze západní Ukrajiny a z jižní Moldávie a jejich důvody migrace do České republiky

Datum zveřejnění:

2020-06-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.2.05

Abstract:

The terms ‘return migration’ or ‘re-emigration’ deal with the return of the diaspora to the country of origin and are therefore full of nationalistic perspective. These terms can be useful in the case of a diasporic return to the country of origin, however, the use of the term ‘ethnic return migration’ should be clarified as well becaus migration of diasporic descendants (to the country of origin of their ancestors) by strategic, rational and pragmatic use of their ethnic disposition (i.e. passports of their ancestors with written nationality) should also be looked into. Indeed, term ethnic return migration expresses that in the case of some diasporic descendants their ethnic origin might be lost and the diasporic identification questioned hence their migration to the country of origin of their ancestors could be analysed as mobility for material or economic benefit. In this article I will analyse the migration of diasporic descendants from West Ukraine and South Moldova to find out whether they incline more to return migration/ re-emigration or to ethnic return migration.

Klíčová slova:

return migration, re-emigration, ethnic return migration, diasporic descendants, Moldova, Ukraine, diasporic consciousness

References:

BĚLOHRADSKÁ, Kateřina (2008). Postmigrační procesy: Imigranti z jihoukrajinské Novgorodkivky v České republice. In Uherek, Zdeněk – Korecká, Zuzana – Pojarová, Tereza Pojarová (eds.). Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 147–164.
BROMLEJ, Julian (1980). Etnos a etnografia. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied.
BROUČEK, Stanislav (2014). Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. In Brouček, Stanislav – Grulich, Tomáš (eds.). Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: 14-23.
BRUBAKER, Rogers (1998): Migrations of Ethnic Unmixing in the „New Europe.“ The International Migration Review, 32, (4), s. 1047–1065.
BRUBAKER, Rogers. (2006). Ethnicity Without Groups. Cambridge: Harvard University Press.
COHEN, Robin (1997): Global Diasporas: An Introduction: Florence, Routledge.
DLUHOŠOVÁ, Helena (1992). Stav etnicity přesídlenců z Ukrajiny v předreemigračním období. Češi v cizině 6. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 11-14.
DLUHOŠOVÁ, Helena (1996). Vystěhovalectví na Ukrajinu. Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 48–66.
DRBAL, Alexandr (2004). Češi na Ukrajině. Češi v cizině 12. Praha: Etnologický ústav AV ČR v Praze: 44–68.
FALZON, Marc-Anthony (2009). Multi-SitedEthnography, Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Farnham: Ashgate.
FAIST, Thomas (1993). How to define foreigner. Universität Bremen: Center for Social Policy Research: 5–23.
FOX, John E. (2003). National Identities on the Move: Transylvanian Hungarian Labour Migrants in Hungary. Journal of Ethnic and Migration Studies 29 (3): 449–466.
FOX, John E. (2007). From National Inclusion to Economic Inclusion: Ethnic Hungarian Labour Migration to Hungary. Nations and Nationalism 13 (1): 77–96.
GÜNTHER, Vladislav (2016). Imigrace do Československa a Česka po druhé světové válce. Uherek, Zdeněk (ed.). Migrace: Historie a současnost. Ostrava: Občanské sdružení PANT: s. 67-92.
HARPAZ, Yossi. (2015). Ancestry Into Opportunity: How Global Inequality Drives Demand For Long-distance European Union Citizenship. Journal of Ethnic and Migration Studies 41 (13).: 2081-2014.
HEROLDOVÁ, Iva (1989). Reemigrace Čechů z Rakouska po 2. světové válce. In Češi v cizině 4. Praha: Ústav evropské folkloristiky Československá akademie věd: s. 222-317.
HEROLDOVÁ, Iva (1992). Reemigrace po druhé světové válce. In Češi v cizině 6. Praha: Ústav evropské folkloristiky Československá akademie věd: s. 43-47.
IGLICKA, Krystyna (2001): Poland´s Post-War Dynamic of Migration. Aldershot, Ashgate.
JAKOUBEK, Marek (2010). „From believers to compatriots: the case of Vojvodovo, a Czech’ village in Bulgaria.“ Nations and Nationalism 16: 675–695.
JAKOUBEK, Marek (2015). Po stopách transformací vojvodovských kolektivních identit. In Jakoubek, Marek – Jirka, Luděk – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří. Krajané: Hledání nových perspektiv. Červený Kostelec: Pavel Mervart: 17 - 37.
JAKOUBEK, Marek (2016). Teorie etnicity: Čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství.
JANČÁK, Pavel – JANČÁK, Vít (2007). Volyňští a „černobylští“ Češi. Geografické rozhledy 16: 6-7.
JÁNSKÁ, Eva – DRBOHLAV, Dušan (2001). Reemigrace volyňských a Černobylských Čechů In Šišková, Tatjana (eds.). Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti. Praha: Portál.
JOPPKE, Christian (2005): Selecting by Origin. Cambridge, Massachusetts, London, Harvard University Press.
JOPPKE, Christian – ROSENHEK, Zeek (2009): Contesting Ethnic Migration: Germany and Israel Compared. In TSUDA, Takeyuki (ed.). Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspectives. Stanford, Stanford University Press, s. 73–99.
KULU, Hill (1998). Ethnic Return Migration: An Estonian Case. International Migration 36(3): 313–336.
KULU, Hill (2002). Socialization and Residence: Ethnic Return Migrants in Estonia. Environment and Planning A 34(2): 289–316.
KULU, Hill - TAMMARU, Tiit (2000). Ethnic Return Migration from East and the West: The Case of Estonia in the 1990s. Europe–Asia Studies 52 (2): 349–369.
LOZOVIUK, Petr (2005). Etnické přistěhovalectví do Spolkové republiky a jeho historické a politické pozadí. In Lozoviuk, Petr (ed.). Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Pardubice: Univerzita Pardubice: 154-174.
MARKOWITZ, Franz – STEFANSSON, Anders (2004). Homecomings: Unsettling Paths of Return. Maryland: Lexington Books.
NEŠPOR, Zdeněk (2002). Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
NOSKOVÁ, Jana (2007). Reemigrace a usidlování volyňských Čechů v interpretacích aktéry a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie.
PAVLÁSEK, Michal (2011a). „Hledání vojvodovské pravdy ve světle probuzeneckých hnutí.“ Urban People/Lidé města 13 (1): 27–49.
PAVLÁSEK, Michal (2011b). „Minulost svatohelenských nekatolíků v zajeté výkladových schémat a povahy porozumění.“ Český lid 98 (1): 81–87.
PAVLÁSEK, Michal (2012). „Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství.“ Gabriela Fatková – Lenka J. Budilová – Miroslav Kouba – Michal Pavlásek – Václav Štěpánek. Balkán a nacionalismus: Labyrintem nacionální ideologie: 104–133.
SAFRAN, William (1991): Diasporas in Modern Societies. Myths of Homeland and Return. Diaspora, 1, (1), s. 83–99.
SKALNÍK, Petr (1990). Soviet Ethnographia and the Nationalities Question. Cahiers du Monde russe et soviétique, 31 (2-3), 183–192.
SKRENTNY, John D. – CHAN, Stephanie – FOX, John E. – KIM, Denis (2007). Defining Nations in Asia and Europe: A Comparative Analysis of Ethnic Return Migration Policy. International Migration Review 41(4): 793–825.
SULITKA, Andrej (2014). Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce. In Brouček, Stanislav – Grulich, Tomáš (eds.). Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: 151-172.
ŠATAVA, Leoš (1989). České etnikum v jinonárodním prostředí. In Češi v cizině 4. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním v Praze: 63-76.
ŠOLCOVÁ, Lenka (2012). Subjektivní reflexe reemigrace černobylských přesídlenců v lokalitě Kopidlno. Český lid 99 (2): 151–172.
TSUDA, Takeyuki (2001). From Ethnic Affinity to Alienation in the Global Ecumene: The Encounter Between the Japanese and Japanese-Brazilian Return Migrants. Diaspora 10 (1): 53–91.
TSUDA, Takeyuki (2003): Strangers in the Ethnic Homeland. New York, Columbia University Press.
TSUDA, Takeyuki (2009): Why Does the the Diaspora Return Home? The Causes of Ethnic Return Migration. In: TSUDA, Takeyuki (ed.). Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspectives. Stanford, Stanford University Press, s. 21-43.
TSUDA, Takeyuki (2010): Ethnic Return Migration and the nation-state: Encouraging the diaspora to return 'home'. Nations and Nationalism, 16, (4), s. 616-636.
UHEREK, Zdeněk (2014). Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky. In Brouček, Stanislav – Grulich, Tomáš (eds.). Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: 173-178.
VACULÍK, Jaroslav (1984). Reemigrace a usidlování volyňských Čechů v letech 1945-1948. Brno: Ústav marxismu-leninismu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (Masarykova univerzita).
VACULÍK, Jaroslav (1989). Vznik Československa a reemigrace zahraničních Čechů. In Češi v cizině 4. Praha: Ústav evropské folkloristiky Československá akademie věd: s. 110-119.
VACULÍK, Jaroslav (2002): Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno,
VALÁŠKOVÁ, Naďa (1992). Počátky adaptačního procesu přesídlenců z černobylské oblasti v Československu. Češi v cizině 6. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 22–27.
VALÁŠKOVÁ, Naďa (2014). Návraty do Československa po první a druhé světové válce. In Brouček, Stanislav – Grulich, Tomáš (eds.). Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: 152-160.
WATERBURY, Myra (2006). Internal Exclusion, External Inclusion: Diaspora Politics and Party-Building Strategies in Post-Communist Hungary. East European Politics and Societies 20(3): 483–515.
WATERBURY, Myra (2014): Making Citizens Beyond the Borders: Non-residental Ethnic Citizenship in Post-Communist Europe. Problems of Post-Communism, 61, (4), s. 36-49.


Full Text