Předkládání příspěvků online

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Za zpracování ani zaslání článků nehradí autoři žádné poplatky.

Předložené rukopisy nejprve hodnotí vedoucí redaktor/ka, který/á je v případě pochybností konzultuje s redakční radou. Pokud je rukopis považován za vhodný k publikování, je v rámci dvojitě zaslepeného recenzního řízení zaslán dvěma recenzentům schváleným redakční radou. Na základě doporučení recenzentů se redaktor/ka rozhodne, zda daný příspěvek: a) bude publikován beze změn či pouze s menšími úpravami, b) musí být přepsán a předložen znovu, c) má být zamítnut, d) má být zaslán třetímu recenzentovi. Konečné rozhodnutí se předkládá ke schválení redakční radě. Redaktor/ka pracuje v těsné spolupráci s recenzenty a autory; tím je zaručeno, že budou rukopisy rychle recenzovány a publikovány. Cílem je publikovat rukopisy do šesti měsíců od jejich doručení.

Při předkládání rukopisu zasílejte samostatně titulní stranu / průvodní dopis, které musí obsahovat název práce, jména všech autorů, příslušnost k institucím a informace o financování a institucionální podpoře použité při přípravě rukopisu, tak jak ji chcete v časopise uvést, adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu. Před vlastním předložením článku uveďte pouze název článku a odstraňte veškeré odkazy, které by mohly vést k identifikování autora či autorů. Stati by neměly být delší než 25 normostran (45 000 znaků s mezerami, včetně bibliografie a poznámek). Příspěvky do diskusní sekce nebo do fóra by měly mít maximálně 10 normostran (18 000 znaků s mezerami, včetně bibliografie a poznámek). Autoři statí by rovněž měli přiložit anglické shrnutí a dále české nebo slovenské shrnutí o maximální délce 1 000 znaků, a nejvýše 7 klíčových slov v angličtině a také v češtině nebo slovenštině. Přílohy by měly být ve formátu DOC, DOCX nebo RTF. Formát PDF nebude přijat. V celém textu používejte písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1,5.

Knižní recenze by neměly překračovat 4 normostrany (7 200 znaků) a zprávy z konferencí 2 normostrany (3 600 znaků). Na základě uvážení vedoucího redaktora / vedoucí redaktorky a redakční rady se v časopisu Český lid / The Czech Ethnological Journal příležitostně publikují přetisky či překlady význačnějších prací, které již byly vydány jinde. Časopis nezveřejňuje příspěvky osobního charakteru jako zdravice či nekrology.

Nákresy, tabulky, grafy a ilustrace (obrázky) se zasílají zvlášť, obrázky v nekomprimovaném formátu (např. TIFF) s minimálním rozlišením 300 dpi. Technické specifikace těchto materiálů se s redaktory konzultují individuálně.

Veškerá podání se uskutečňují prostřednictvím online systému pro předkládání prací (viz odkazy na registraci a přihlášení výše).

Jakmile se přihlásíte, ujistěte se, že máte zvolený profil „autor“, poté klikněte na „nové podání“ a při zasílání svého článku se pečlivě řiďte pokyny. V případě jakýchkoli problémů se prosím obraťte na technického redaktora / technickou redaktorku na adrese skrabalova@iach.cz

Styl citací

Český lid / The Czech Ethnological Journal používá harvardský citační styl. Odkazy na literaturu se uvádějí přímo v textu a na konci práce je uvedena úplná bibliografie. Poznámky pod čarou lze používat pouze výjimečně. Pro vkládání poznámek pod čarou použijte automatické funkce textových editorů.

V průběhu zasílání práce se po autorech vyžaduje souhlas s podmínkami Creative Commons Attribution 4.0 International Copyright Notice, která se na práci vztahuje, jestliže je následně její text v tomto časopisu zveřejněn.

Souhlasím s podmínkami Creative Commons Attribution 4.0 International Copyright Notice.

Upozornění o ochraně autorských práv

Licence Creative Commons

Práce publikované v tomto časopisu jsou licencovány v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Autorská práva k článkům publikovaným v časopise Český lid / The Czech Ethnological Journal zůstávají autorům, časopisu je uděleno právo prvního publikování. Poté, co se články objeví v tomto časopise s otevřeným přístupem, je možné je použít ve vzdělávací, komerční i nekomerční sféře, a to s řádným uvedením zdroje a s odkazem na licenci.

Prohlášení o ochraně soukromí

Jména a e-mailové adresy zadané na stránkách tohoto časopisu budou použity výhradně k uvedeným účelům tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny za žádným jiným účelem ani žádné třetí straně.