Právo a antropologie: Distinkce, jež neskomírá

Datum zveřejnění:

2020-03-25

DOI:

DOI: http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.1.01

Abstract:

Antropologická i právní literatura často uvádí, že antropologie práva je hraniční disciplínou mezi antropologií a právem (resp. právní vědou). Jasná a jednoznačná dělící příčka je z tohoto hlediska fundamentálním předpokladem pro neproblematickou interdisciplinární spolupráci sociálních antropologů a právních vědců a pro kombinaci etnografických dat s právními analýzami. Tento článek naproti tomu připomíná, že z hlediska historického vývoje vědy je vztah sociální antropologie a západní právní ontologie, jež je vtělena do právních věd, docela jiný. Sociální vědy, a sociální antropologie zvláště, se historicky etablovaly jako reflexivní empirické obory soustavným překračováním prostorových a temporálních limitů západní právní ontologie, přičemž antropologie práva a její předchůdce, historickoprávní škola, sehrály v tomto procesu klíčovou roli. Antropologie práva jako svébytné vědecké zaměření, jež chápe právo jako problém druhého, je sourodé s antropologií a sociálními vědami, avšak nesourodé s právními vědami, byť i v nich má své historické počátky. Její specifické postavení je tak samo připomínkou historicky vzniklé nesourodosti zdánlivě příbuzných normativních a sociálních věd.

Klíčová slova:

etnologie práva;právo;anthropology;interdisciplinarita;historickoprávní škola

References:

Abu-Lughod, Lila. 2008. Writing against Culture. In: Oaks, Timothy – Price, Patricia L.: The Cultural Geography Reader. Oxford: Routledge: 50–59.
Arendt, Hannah. 2006. What is Authority? In: Arendt, Hannah – Kohn, Jerome: Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. New York: Penquin Books: 91–141.
Aureli, Filippo – De Waal, Franz. 2000. Natural Conflict Resolution.
Berkeley: University of California Press.
Beebee, Thomas Oliver. 2012. Citation and Precedent: Conjunctions
and Disjunctions of German Law and Literature. London: Continuum.
Bekoff, Marc – Pierce, Jessica. 2009. Wild Justice: The Moral Lives of
Animals. Chicago – London: The University of Chicago Press.
Benda-Beckmann, Franz von. 1989. Scapegoat and Magic Charm: Law in Development Theory and Practice. The Journal of Legal Pluralism
and Unofficial Law 21, 28: 129–148.
Benda-Beckmann, Franz von – Benda-Beckmann, Keebet von –
Griffiths, Anne. 2016. Mobile People, Mobile Law: Introduction. In: Benda-Beckmann, Franz von – Benda-Beckmann, Keebet von –
Griffiths, Anne: Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations
in a Contracting World. London: Routledge: 1–26.
Berman, Harold. 1983. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge: Harvard University Press.
Bohannan, Paul. 1967. The Differing Realms of the Law. In: Bohannan, Paul: Law and Warfare: Studies in the Anthropology of Conflict. Austin: University of Texas Press: 43–50.
Bourdieu, Pierre. 1986a. Habitus, code et codification. Actes de la
recherche en sciences sociales 64 (De quel droit?): 40–44.
Bourdieu, Pierre. 1986b. La force du droit: Eléments pour une sociologie du champ juridique. Actes de la recherche en sciences sociales 64 (De quel droit?): 3–19.
Brightman, Robert. 1995. Forget Culture: Replacement, Transcendence, Relexification. Cultural Anthropology 10, 4: 509–546.
Cichá, Martina – Pospíšil, Leopold. 2014. Antropologie práva. In: Cichá, Martina: Integrální antropologie. Praha: Triton: 211–221.
Conley, John M. – O’Barr, William O. 1993. Legal Anthropology Comes Home: A Brief History of the Ethnographic Study of Law. The Loyola of Los Angeles Law Review 27: 41–64.
Coombe, Rosemary. 2000. Contingent Articulations: A Critical Cultural Studies of Law. In: Sarat, Austin – Kearns, Thomas R.: Law in the Domains of Culture. Ann Arbor: The University of Michigan Press: 21–64.
Darian-Smith, Eve. 2004. Ethnographies of Law. In: Sarat, Austin:
The Blackwell Companion to Law and Society. Cambridge: Blackwell: 545–568.
Donovan, James – Anderson, H. Edwin. 2003. Anthropology and Law. New York – Oxford: Berghahn Books.
Dreier, Ralf. 1976. Zur Problematik und Situation der Verfassungsinterpretation. In: Dreier, Ralf – Schwegmann, Friedrich: Probleme der Verfassungsinterpretation: Dokumentation einer Kontroverse. Baden-Baden: Nomos-Verlagsgesllschaft.
Dubovický, Ivan. 1997. Doslov. In: Pospíšil, Leopold: Etnologie práva: Teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy. Praha: Set out: 114–119.
Englund, Harri. 2015. Law, Law Everywhere. HAU: Journal of Ethnographic Theory 5, 3: 267–271.
Foblets, Marie-Claire. 2005. Mobility versus Law, Mobility in Law:
Judges in Europe Are Confronted with a Thorny Question ‘Which Law Applies to Litigants of Migrant Origin?’. In: Benda-Beckmann, Franz von – Benda-Beckman, Keebet von – Griffiths, Anne: Mobile People, Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World. Aldershot: Ashgate: 297–315.
Foblets, Marie-Claire. 2017. Max Planck Institute for Social Anthropology Report 2014–2016: Department ‘Law & Anthropology’. Halle/Saale:
Max Planck Institute for Social Anthropology.
Furedi, Frank. 2013. Authority: A Sociological History. Cambridge: Cambridge University Press.
Geertz, Clifford. 2000. Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective. In: Geertz, Clifford: Local Knowledge: Further Essays
in Interpretive Anthropology. s.l.: Basic Books: 167–234.
Girard, René. 1965. Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in Literary Structure. Baltimore: Johns Hopkins Press.
Good, Anthony. 2007. Anthropology and Expertise in the Asylum Courts. Abingdon – New York: Routledge.
Goodale, Marc. 2017. Anthropology and Law: A Critical Introduction.
New York: New York University Press.
Grimm, Jacob. 1828. Deutsche Rechtsalterthümer. Leipzig: T. Weicher.
Hoebel, E. Adamson. 1954. The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics. Cambridge: Harvard University Press.
Hoebel, E. Adamson. 1963–1964. Karl Llewellyn: Anthropological
Jurisprude. Rutgers Law Review 18: 735–756.
Holländer, Pavel. 2009. Rudolf von Jhering – Osobnost, jež změnila
vnímání práva. In: Jhering, Rudolf von: Boj o právo: Právní věda
všedního dne. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: 3–8.
Holmes, Oliver Wendell. 1899. Law in Science and Science in Law. Harvard Law Review 12, 7: 443–463.
Holubová, Markéta. 2002. Obyčejové právo: Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině-Vrůtkách v roce 2001. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky.
Knapp, Viktor. 1995. Teorie práva. Praha: C. H. Beck.
Kuper, Adam. 1988. The Invention of Primitive Society: Transformations
of an Illusion. London: Routledge.
Latour, Bruno. 2010. The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d’Etat. Cambridge: Cambridge Polity Press.
Leach, Edmund. 1959. Social Change and Primitive Law. American
Anthropologist 61: 1096–1097.
Ledvinka, Tomáš. 2014. Bruno Latour: The Making of Law. An Ethnography of the Conseil d’Etat. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50, 6: 1008–1011.
Ledvinka, Tomáš. 2015. Antropologie práva. In: Schelle, Karel –
Tauchen, Jaromír: Encyklopedie českých právních dějin I. (svazek A–Č). Brno: Key Publisching: 267–271.
Ledvinka, Tomáš. 2016. Bronislaw Malinowski and the Anthropology of Law. In: Stępień, Mateusz: Bronislaw Malinowski’s Concept of Law. Cham: Springer International Publishing Switzerland: 55–81.
Ledvinka, Tomáš. 2017. Kaius Tuori, Lawyers and Savages: Ancient
History and Legal Realism in the Making of Legal Anthropology. Český lid 104: 391–392.
Llewellyn, Karl Nickerson. 1960. The Common Law Tradition: Deciding Appeals. Boston: Little, Brown & Co.
Llewellyn, Karl Nickerson – Hoebel, Adamson E. 1941. The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence. Norman: University of Oklahoma Press.
Lydon, Ghislaine. 2009. On Trans-Saharan Trails: Islamic Law, Trade
Networks, and Cross-Cultural Exchange in Nineteenth-Century Western
Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
Maine, Henry James Sumner. 1861. Ancient Law: Its Connection to the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas. London: John Murray.
Malinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Quinea. London: Routledge – Kegan Paul.
Malinowski, Bronislaw. 1926. Crime and Custom in Savage Society.
London: Kegal Paul, Trench, Trubner & Co.
Mauss, Marcel. 1966. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London: Cohen & West Ltd.
Mauss, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství.
Mauss, Marcel. 2002. The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. London – New York: Routledge.
Mauss, Marcel. 2007. Manual of Ethnography. Oxford – New York:
Durkheim Press/Berghahn Books.
Mehrotra, Ajay K. 2001. Law and the ‘Other’: Karl N. Llewellyn,
Cultural Anthropology, and the Legacy of The Cheyenne Way.
Law & Social Inquiry 26: 741–775.
Merry, Sally Engle. 2003. Human Rights Law and the Demonization
of Culture. Political and Legal Anthropology Review 26, 1: 55–76.
Messick, Brinkley. 1993. The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society. Berkeley: University of California Press.
Mommsen, Theodor. 1888. Romisches Staatsrecht III. Leipzig: S. Herzel.
Nader, Laura. 1965. The Anthropological Study of Law. American
Anthropologist 67, 6 (Part 2: The Ethnography of Law): 3–32.
Nader, Laura. 2011. Ethnography as Theory. HAU: Journal of Ethnographic Theory 1, 1: 211–219.
Nafziger, James R. A. 2017. Introduction to Comparative Law and
Anthropology. In: Nafziger, James R. A.: Comparative Law and Anthropology. Cheltenham – Northhampton: Edgar Elgar Publishing: 1–13.
Nešpor, Zdeněk R. – Jakoubek, Marek. 2004. Co je a co není kulturní/sociální antropologie? Námět k diskusi. Český lid 91: 53–79.
Peters, Julie Stone. 2005. Law, Literature, and the Vanishing Real: On the Future of an Interdisciplinary Illusion. PMLA 120, 2: 442–453.
Pina-Cabral, João De. 2000. The Ethnographic Present Revisited. Social Anthropology 8, 3: 341–48.
Podgórecki, Adam. 1966. Sociologie práva. Praha: Svoboda.
Pospíšil, Leopold. 1958. Kapauku Papuans and Their Law. New Heaven: Yale University Publications in Anthropology.
Pospíšil, Leopold. 1971/1974. The Anthropology of Law: A Comparative
Theory. Ann Arbor: Harper and Row.
Pospíšil, Leopold. 1978. The Ethnology of Law. Menlo Park – Reading – London: Cummings Publishing Company.
Pospíšil, Leopold. 1997. Etnologie práva: Teze o studiu práva z mezikulturní perspektivy. Praha: Set out.
Pospíšil, Leopold. 2001. Corrections of a Reappraisal of Leopold
Pospisil. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 46: 115–120.
Post, Albert Hermann. 1891. Ethnological Jurisprudence. The Monist 2, 1: 31–40.
Renteln, Alison Dundes – Dundes, Alan. 1995. Folk Law: Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta. Madison: University of Wisconsin Press.
Soukup, Václav. 2004. Antropologie práva. In: Soukup, Václav: Dějiny antropologie. Praha: Karolinum: 580–582.
Soukup, Václav. 2017. Antropologie práva. In: Nešpor, Zdeněk R.: Sociologická encyklopedie. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. [on line] [2019-06-17] Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Antropologie_pr%C3%A1va.
Strathern, Marilyn. 1987. An Awkward Relationship: The Case of Feminism and Anthropology. Signs 12: 276–292.
Throop, C. Jason. 2010. In the Midst of Action. In: Murphy, Keith M. – Throop, C. Jason: Toward an Anthropology of the Will. Stanford: Stanford University Press: 28–49.
Toews, John Edward. 2004. Law, Language, and History: Cultural Identity and the Self-constituting Subject in the Historical School. In: Toews, John Edward: Becoming Historical: Cultural Reformation and Public Memory in Early Nineteenth-Century Berlin. Cambridge: Cambridge University Press: 281–418.
Tuori, Kaius. 2015. Lawyers and Savages: Ancient History and Legal Realism in the Making of Legal Anthropology. Oxon – New York: Routledge.
Tuori, Kaius. 2017. American Legal Realism and Anthropology. Law and Social Inquiry 42, 3: 804–829.
Vincent, Joan. 1990. Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and Trends. Tuscon: University of Arizona Press.
Weber, Max. 2009. Metodologie, sociologie a politika. Praha:
OIKOYMENH.
Weisberg, Richard. 1974. Review of The Legal Imagination, by James
B. White. Columbia Law Review 74: 327–337.
Winter, Zikmund. 1892. Svědectví mrtvého. Český lid 1: 155–160.

Full Text