Date of publishing:

25.3.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.02

Abstract:

V průběhu 16. století došlo ve středoevropském prostoru k rozsáhlé proměně oděvních zvyklostí. Změny v odívání se nevyhnuly ani venkovu, kde se v začaly postupně uplatňovat nové druhy textilních materiálů, nahrazujících dominantní sukno. Vlněné, bavlněné a hedvábné materiály se uplatnily především ve svátečním oděvu. Nejprve to bylo při šití tradičních oděvních součástí, vedle nichž se ovšem stále častěji objevují i zcela nové oděvní kusy, které venkov s jistým časovým odstupem přejímal z městského prostředí. Právě v prostředí městských cechovních krejčí je nutné hledat zdroj konstrukčních inovací, které proměnily dosavadní střih ženské celistvé sukně, z níž se oddělily rukávy a následně i živůtek. Na konci 16. století se na venkově ustálila nová skladba oděvních součástí, obsahujících sice jednotlivé oděvní kusy různého původu a stáří, v souboru však vytvářející novou estetickou kvalitu, která přetrvala několik dalších století.

Keywords

venkovský oděv; sukně; živůtek; 16. století; Pardubice;

Article Text

References

Archivní prameny
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha 1514–1549, inv. č. 314.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha 1541–1562, inv. č. 315.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha 1565–1632, inv. č. 317.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha 1565–1632, inv. č. 318.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha (kniha svršků) 1561–1573, inv. č. 316.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha (kniha svršků) 1574–1582, inv. č. 319.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha (kniha svršků) 1581–1656, inv. č. 320.
SOA Zámrsk, fond Velkostatek Pardubice, sirotčí kniha (kniha svršků) 1596–1608, inv. č. 321.

Staré tisky
Vecellio, Cesare. 1598. Habiti antichi et moderni tutto il Mondo. Di nuouo accresciuti di molte figure. In Venetia: Appresso Gio. Bernardo Sessa.
Vodňanský, Jan. [Quarinus Veronensis = Vokabulář Lactifer]. Tisstieno w Nowem Plzni: Skrze Mikulasse Bakalarze, 1511. Manuscriptorium [online databáze] [cit. 30. 08. 2022]. Dostupné z: imagines.manuscriptorium.com/loris/NKCR__-NKCR__45_A_000007_14MSI9B-cs/IMG00000343/full/full/0/default.jpg
Weigel, Hans. 1639. Habitus Praecipuorum Populorum tam Virorum, quam Foeminarum, olim singulari Johannis Weigelii Proplastis Norimbergensis arte depicti & excusi, nunc vero debita diligentia denuo recusi. Ulm: Verlegung Johann Görlins Buchhändlers.


Edice pramenů
Adam z Veleslavína, Daniel et al. 2015 Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. Praha: Academia.
Barich, Katherine – McNealy, Marion. 2015. Drei Schnittbücher: three Austrian master tailor books of the 16th century. [Spojené státy americké]: Nadel und Faden Press.
Kalousek, Josef. 1905. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXII: Řády selské a instrukce hospodářské 1350–1626. Praha: Domestikální fond království Českého.
Meitzen, August (ed.). 1863. Urkunden schlesischer Dörfer, zur Geschichte der ländlichen Verhältnisse und der Flureintheilung insbesondere. Breslau: Josef Max & Komp.
Novák, Jan Bedřich (ed.). 1887. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. V., 1557–1580. V Praze: Nákladem Výboru zemského království českého.
Strnad, Josef. 1905. Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část II., Od r. 1450–1526. Plzeň: Městské historické museum.
Svatoň, František. [s.a.]. Materiál k dějinám Pardubicka. Díl Domácnost a hospodářství. Archiv EU AV ČR. Rkp. 351-c.
Šimša, Martin. 2014. Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století = Tailor’s pattern books in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Šimša, Martin. 2021a. Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století = Tailor’s pattern books in Central Europe in the 16th-18th centuries. I. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Teige, Josef. 1910. Základy starého místopisu Pražského: (1437–1620). Staré Město pražské. Oddíl 1. I. Praha: Nákladem obce královského hlavního města Prahy.

Literatura
Ember-Varjú, Mária. 1968. XVI–XVII. Századi ruhadarabok a Sarospataki kriptákból. Folia Archeologica 19: 151–183.
Francek, Jindřich. 2016. Pardubické smolné knihy 1538–1626. I díl. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Grulich, Josef – Matlas, Pavel. 2009. Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (Jižní Čechy, 17.–18. století). Český lid96: 1–34.
Hajná, Milena. 1998. Oděvní řemesla na dvoře posledních Rožmberků. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35: 163–188.
Hajná, Milena. 2016. Šaty chodicí: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. České Budějovice: Národní památkový ústav.
Hrubý, František. 1927. Selské a panské inventáře v době předbělohorské. Český časopis historický 33: 21–59, 263–306.
Hynková, Hana. 1967. Pozůstalostní inventáře z Orlických hor s ukázkami z Rychnova nad Kněžnou. Český lid 54: 16–30.
Jakubec, Ondřej. 2015. Kde jest, ó smrti, osten tvůj?: renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
Kotková, Olga – Bartilla, Stefan. 2010. Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. = A painter in the services of emperor Rudolf II. Praha: Národní galerie v Praze.
Křemen, František. 1917. Příspěvky k Českému slovníku z píseckých archiválií. Listy Filologické / Folia Philologica 44:105–114.
Kybalová, Ludmila. 2000. Renesance: 15.–16. století. Praha: Lidové noviny.
Lipovski, Radek. 2009. Jak se oblékali Místečané a Místečanky ve 20. letech 19. století. Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 10: 60–83).
Lipovski, Radek. 2013. Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Mohrmann, Ruth-Elizabeth. 1975. Volksleben in Wilster im 16. und 17. Jahrhundert. Neumünster 1975.
Mohrmann, Ruth-Elizabeth. 2005. Pośmiertne inwentarze mienia – krytyka źródla, problémy badawcze. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53, s. 137–146.
Nachtmannová, Alena. 2012. Mezi tradicí a módou: odívání v Čechách od renesance k baroku. Praha: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.
Pajer, Jiří. 2002. Testamenty a pozůstalosti strážnických obyvatel z 18. století. Slovácko 44: 23–45.
Pajer, Jiří. 2010. Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16. a 17. století ze strážnického panství. Slovácko 52: 11–27.
Pešek Jiří. 1982. Pražské knihy kšaftů a inventářů, příspěvky k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské. Pražský sborník historický 15: 63–92.
Pešek Jiří. 1991. Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání každodenního života. In: Bůžek, Václav (ed.): Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU: 30–42
Pechová, Lenka. 2013. Ženský uhorský šľachtický odev v 16. a 17. storočí. In: Sborník semináře historie odívání 2013. [Díl šestý]. Zlín: Tigris:63–98.
Petráňová, Lydia. 1994. Ke studiu lidových vrstev měst a venkova od 16. do poloviny 18. století v Čechách. Český lid 81: 201–215.
Pöttler, Burkhard. 2017. Clothing and Cloths in Styrian Probate Inventories of the Late 17th and 18th Centuries Inventories of Textiles – Textiles. In: Ertl, Thomas–Karl, Barbara (eds.): Inventories of Textiles – Textiles in Inventories, Studies on Late Medieval and Early ModernMaterial Culture. Göttingen: V&R Unipress GmbH.
Rybková, Marcela. 1984. Móda v Olomouci v 16. a na počátku 17. století. Okresní archív v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archívu za rok 1984. Olomouc: Státní okresní archiv v Olomouci: 63–74.
Siglová, Tereza. 2011. Soudové zisku nenesou. Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století. Brno: Matice Moravská.
Šimša, Martin 2013. Long Woollen Cloth Trousers – Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture? Národopisná revue 23: 43–56.
Šimša, Martin. 2019. Tailor’s Guilds and Their Influence on the Formation of Women’s Rural Dress in Central Europe in Early Modern Times. Národopisná revue 29, 5: 41–65.
Šimša, Martin. 2021b. Geneze ženského sukňového a košilového oděvu na moravsko-slovenském pomezí a jeho středoevropský kontext. Slovenský národopis 69: 30–60. https://doi.org./10.2478/se-2021-0003.
Tilke, Max. 1923. Studien zu der Entwicklungsgeschichte des orientalischen Kostüms. Berlin: Verlag von Ernst Wasmuth.
Vorel, Petr. 2001. Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.–17. století. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích.
Vorel, Petr. 2021. Páni v Perštejna: vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha: Rybka Publishers.
Vychytilová, Petra. 2004. Svatební oděv v Letohradu v Orlických horách podle historických pramenů. Český lid 91: 369–386.
Walcher, Alfred. 1914. Der Renaissancefund von Poysdorf. Werke der Volkskunst I. Wien: Kunst – U. Verlagsanstalt J. Löwy.
Wiegelmann, Günter (ed.). 1987. Wandel der Alltagskultur seit dem Mittelalter, Phasen – Epochen – Zäsuren. Münster: Coppenrath.
Winter, Zikmund. 1893. Dějiny kroje v zemích českých od počátku století 15. až po dobu Bělohorské bitvy. V Praze: František Šimáček.