Date of publishing:

25.3.2018

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.02

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

Being a chaplain in the Czech Republic is an uncertain role. The country has very low measures of religiosity and trust in churches. The chaplains who provide spiritual care in the army, hospitals, and prisons face several sources of uncertainty: they must negotiate their position within the institutional structure; gain the acceptance of their clients, and often work with only little support. In this article, the author focuses on strategies the Czech chaplains involve to overcome these uncertainties. The text suggests that the effective source of support might be the building of non-threatening relationships clients, maintaining working creativity, and strengthening the feeling of being called to chaplaincy by God.

Keywords

chaplaincy;uncertainties;strategies;support;creating a relationship;religion in the Czech Republic

Article Text

References

Biernacki, Patrick – Waldorf, Dan. 1981. Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain Referral Sampling. Sociological Research and Methods 10 (2): 141–163.

Damore, Deborah R. – O’Connor, John A. – Hammnos, Debby. 2004. Eternal Work Place Change: Chaplains’ Response. Work 23: 19–22.

Davidson, James C. – Caddell, David P. 1994. Religion and the Meaning of Work. Journal for the Scientific Study of Religion 33 (2): 135–147.

Davie, Grace. 2009. Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě. Brno: CDK.

Demelová, Veronika – Čermáková, Eva. 2016. „Muslimové v českých věznicích“. In Topinka, Daniel (ed.) Muslimové v Česku: Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal: 183–197.

Denzin, Norman K. – Lincoln, Yvonne S. (eds.). 2003. The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. Second Edition. Thousand Oaks: SAGE.

Disman, Jakub Jan. 2017. Právní úprava pastorační péče v oblasti civilního letectví. Diplomová práce. Praha: Katolická teologická fakulta UK.

Duchovní služby Armády České republiky. Dostupné na: kaplani.army.cz/informace-pro-vas [19. 1. 2018].

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří – Vybíral, Jan. 2004. Katolická sociální nauka a současná věda. Praha: CDK.

Garfinkel, Harold. 1967. Studies in Ethnomethodology. Malden: Blackwell.

Garfinkel, Harold. 1986. Ethnomethodological Studies of Work. New York: Routledge.

Habermas, Jürgen. 2006. Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy 14 (1):  1–25.

Habermas, Jürgen (ed.). 2010. An Awareness of What Is Missing. Faith and Reason in a Post-Secular Age. Cambridge: Polity Press.

Halík, Tomáš. 2005. O ateismu, pochybnostech a víře.  Dostupné na: halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/nabozenstvi-spolecnost/clanek/45/ [19. 1. 2018].

Hamplová, Dana 2008. Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. Sociologický časopis 44 (4): 703–723.

Hamplová, Dana 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum.

Hamplová, Dana – Nešpor, Zdeněk R. 2009. Invisible Religion in a “Non-Believing” Country: The Case of the Czech Republic. Social Compass 56 (4): 581–597.

Harvey, Kevin – Brown, Brian – Crawford, Paul – Candlin, Sally. 2008. “Elicitation Hooks“: A Discourse Analysis of Chaplain-Patient Interaction in Pastoral and Spiritual Care. The Journal of Pastoral Care & Counselling 62 (1-2): 48–61.

Hicks, Allison M. 2008. Role Fusion: The Occupational Socialization of Prison Chaplains. Symbolic Interaction 31 (4): 400–421.

Hladík, Ondřej. 2016. Gustav Jelínek (1838-1931), život evangelického faráře, seniora a vězeňského duchovního správce. Historická penologie 2:  3–120.

Hoge, Dean R. 2011. The Sociology of Clergy. In: Clarke, Peter B. (ed.) The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press: 581–596.

Chumchalová, Markéta. 2017. Kaplani v nemocnicích? Kvůli nedostatku jen na požádání. Brněnský deník, 9. 5. 2017: brnensky.denik.cz/zpravy_region/kaplani-v-nemocnicich-kvuli-nedostatku-jen-na-pozadani-20170509.html [19. 1. 2018].

Kodex kanonického práva: úřední znění textu a překlad do češtiny. 1994. Praha: Zvon.

Lužný, Dušan – Nešpor, Zdeněk. 2008. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern.

Malý, Pavel. 2012. Duchovní služba v ozbrojených složkách z pohledu Policie České republiky. Diplomová práce. Praha: Katolická teologická fakulta UK.

Maryšková, Jana. 2016. Nemocniční kaplan, či „spirituální asistent“? – úskalí chybějícího legislativního rámce. Časopis lékařů českých 155: 263–266.

Ministerstvo kultury ČR. Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. www.mkcr.cz/zakon-c-3-2002-sb-o-cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-396.html   [19. 1. 2018].

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2017. Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. MZDR 8352/2017/ONP.

Nešpor, Zdeněk R. 2010. Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha: Kalich.

Opatrný, Aleš. 2005. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském.

Opatrný, Aleš a kol. 2017. Pastorační péče o psychicky nemocné. Praha: Karmelitánské nakladatelství.

Paleček, Antonín – Vido, Roman. 2014. Náboženské vyznání v České republice z perspektivy inter- a intragenerační transmise. Naše společnost 12 (2):  24–34.

Piderman, Katherine M. – Johnson, Mary E. 2009. Journal of Pastoral Care & Counselling 63 (3-4): 1–6.

Pilnáčková, Božena. 2013. Duchovní péče ve třech pražských nemocnicích. Bakalářská práce. Praha: Katolická teologicá fakulta UK.

Spalová, Barbora.  2012. Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách. Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury.

Sundt, Jody L. – Cullen, Francis T. 1998. The Role of The Contemporary Prison Chaplain.  The Prison Journal 78 (3): 271–298.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad.

Stanovy spolku „Asociace nemocničních kaplanů, z. s.“. Dostupné na: www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/3-Stanovy/index.htm [19. 1. 2018].

Stanovy Vězeňské duchovenské péče České republiky. Dostupné na: www.vdpcr.eu/stanovy.html. [19. 1. 2018].

Strauss, Anselm – Corbin, Juliet. 1990. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, London: Sage Publications.

Synek, Michal – Carboch, Radek. 2014. Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním. Biograf (60): 3–37.

Šiler, Vladimír. 2017. Prostor pro spiritualitu ve zdravotní a sociální péči. Příspěvek na konferenci „20 let časopisu Dingir“ (4. 11. 2017).

Štampach, Ivan O. 1999. „Náboženské spektrum České republiky“ In: Hanuš, Jiří (ed.) Náboženství v době společenských změn. Brno: Masarykova univerzita: 53–71.

Václavík, David. 2010. Náboženství a moderní česká společnosti. Praha: Grada.

Václavík, David. 2016. Katolická církev očima současných Čechů a současní Češi očima Katolické církve. Mezi nedůvěrou a očekáváním. Caritas et Veritas 6: 150–156.

Váně, Jan. 2015. Jak/co jim říci, aby naslouchali? Aneb nastolování témat ve veřejném prostoru českou katolickou církví. Studia Theologica 17 (3): 203–229.

Váně, Jan – Štípková, Martina. 2013. The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Sociologický časopis 49 (3): 375–403.

Varga, Roman. 2012. Náboženská dimenze člověka - možnosti a způsoby rozvoje. Duchovní služba v Armádě České republiky. Diplomová práce. České Budějovice: Teologická fakulta JČU.

Vido, Roman - Václavík, David – Paleček, Antonín. 2016. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? Annual Review of the Sociology of Religion 7: 201–232.

Vojtíšek, Zdeněk – Dušek, Pavel – Motl, Jiří. 2012. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

Weaver, Andrew J. – Flanelly, Kevin J. – Clarence, Liu. 2008. Chaplaincy Research: Its Value, Its Quality, and Its Future. Journal of Health Care Chaplaincy 14 (1): 3–19.

Závorková, Petra – Vido, Roman. 2010. Když jí otřu obličej, tak je to modlitba. Biograf 52/53:  3–40.