Datum zveřejnění:

25.3.2018

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.02

Abstrakt:

Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize. V rámci tohoto článku jsou rozebírány strategie, kterými čeští kaplani překonávají tyto nejistoty a nacházejí oporu pro své povolání. Text odhaluje zdroje opory především v možnosti navazovat bezrizikový vztah, zapojit pracovní kreativitu a ukotvovat se v přesvědčení o povolání Bohem ke své práci.

Klíčová slova

kaplanství;nejistoty;strategie;opora;vytváření vztahu;náboženství v České republice

Text článku

Reference

Biernacki, Patrick – Waldorf, Dan. 1981. Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain Referral Sampling. Sociological Research and Methods 10 (2): 141–163.

Damore, Deborah R. – O’Connor, John A. – Hammnos, Debby. 2004. Eternal Work Place Change: Chaplains’ Response. Work 23: 19–22.

Davidson, James C. – Caddell, David P. 1994. Religion and the Meaning of Work. Journal for the Scientific Study of Religion 33 (2): 135–147.

Davie, Grace. 2009. Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě. Brno: CDK.

Demelová, Veronika – Čermáková, Eva. 2016. „Muslimové v českých věznicích“. In Topinka, Daniel (ed.) Muslimové v Česku: Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal: 183–197.

Denzin, Norman K. – Lincoln, Yvonne S. (eds.). 2003. The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. Second Edition. Thousand Oaks: SAGE.

Disman, Jakub Jan. 2017. Právní úprava pastorační péče v oblasti civilního letectví. Diplomová práce. Praha: Katolická teologická fakulta UK.

Duchovní služby Armády České republiky. Dostupné na: kaplani.army.cz/informace-pro-vas [19. 1. 2018].

Fiala, Petr – Hanuš, Jiří – Vybíral, Jan. 2004. Katolická sociální nauka a současná věda. Praha: CDK.

Garfinkel, Harold. 1967. Studies in Ethnomethodology. Malden: Blackwell.

Garfinkel, Harold. 1986. Ethnomethodological Studies of Work. New York: Routledge.

Habermas, Jürgen. 2006. Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy 14 (1):  1–25.

Habermas, Jürgen (ed.). 2010. An Awareness of What Is Missing. Faith and Reason in a Post-Secular Age. Cambridge: Polity Press.

Halík, Tomáš. 2005. O ateismu, pochybnostech a víře.  Dostupné na: halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/nabozenstvi-spolecnost/clanek/45/ [19. 1. 2018].

Hamplová, Dana 2008. Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. Sociologický časopis 44 (4): 703–723.

Hamplová, Dana 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum.

Hamplová, Dana – Nešpor, Zdeněk R. 2009. Invisible Religion in a “Non-Believing” Country: The Case of the Czech Republic. Social Compass 56 (4): 581–597.

Harvey, Kevin – Brown, Brian – Crawford, Paul – Candlin, Sally. 2008. “Elicitation Hooks“: A Discourse Analysis of Chaplain-Patient Interaction in Pastoral and Spiritual Care. The Journal of Pastoral Care & Counselling 62 (1-2): 48–61.

Hicks, Allison M. 2008. Role Fusion: The Occupational Socialization of Prison Chaplains. Symbolic Interaction 31 (4): 400–421.

Hladík, Ondřej. 2016. Gustav Jelínek (1838-1931), život evangelického faráře, seniora a vězeňského duchovního správce. Historická penologie 2:  3–120.

Hoge, Dean R. 2011. The Sociology of Clergy. In: Clarke, Peter B. (ed.) The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press: 581–596.

Chumchalová, Markéta. 2017. Kaplani v nemocnicích? Kvůli nedostatku jen na požádání. Brněnský deník, 9. 5. 2017: brnensky.denik.cz/zpravy_region/kaplani-v-nemocnicich-kvuli-nedostatku-jen-na-pozadani-20170509.html [19. 1. 2018].

Kodex kanonického práva: úřední znění textu a překlad do češtiny. 1994. Praha: Zvon.

Lužný, Dušan – Nešpor, Zdeněk. 2008. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern.

Malý, Pavel. 2012. Duchovní služba v ozbrojených složkách z pohledu Policie České republiky. Diplomová práce. Praha: Katolická teologická fakulta UK.

Maryšková, Jana. 2016. Nemocniční kaplan, či „spirituální asistent“? – úskalí chybějícího legislativního rámce. Časopis lékařů českých 155: 263–266.

Ministerstvo kultury ČR. Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. www.mkcr.cz/zakon-c-3-2002-sb-o-cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-396.html   [19. 1. 2018].

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2017. Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb. MZDR 8352/2017/ONP.

Nešpor, Zdeněk R. 2010. Příliš slábi ve víře: Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha: Kalich.

Opatrný, Aleš. 2005. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském.

Opatrný, Aleš a kol. 2017. Pastorační péče o psychicky nemocné. Praha: Karmelitánské nakladatelství.

Paleček, Antonín – Vido, Roman. 2014. Náboženské vyznání v České republice z perspektivy inter- a intragenerační transmise. Naše společnost 12 (2):  24–34.

Piderman, Katherine M. – Johnson, Mary E. 2009. Journal of Pastoral Care & Counselling 63 (3-4): 1–6.

Pilnáčková, Božena. 2013. Duchovní péče ve třech pražských nemocnicích. Bakalářská práce. Praha: Katolická teologicá fakulta UK.

Spalová, Barbora.  2012. Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách. Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury.

Sundt, Jody L. – Cullen, Francis T. 1998. The Role of The Contemporary Prison Chaplain.  The Prison Journal 78 (3): 271–298.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad.

Stanovy spolku „Asociace nemocničních kaplanů, z. s.“. Dostupné na: www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/3-Stanovy/index.htm [19. 1. 2018].

Stanovy Vězeňské duchovenské péče České republiky. Dostupné na: www.vdpcr.eu/stanovy.html. [19. 1. 2018].

Strauss, Anselm – Corbin, Juliet. 1990. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, London: Sage Publications.

Synek, Michal – Carboch, Radek. 2014. Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním. Biograf (60): 3–37.

Šiler, Vladimír. 2017. Prostor pro spiritualitu ve zdravotní a sociální péči. Příspěvek na konferenci „20 let časopisu Dingir“ (4. 11. 2017).

Štampach, Ivan O. 1999. „Náboženské spektrum České republiky“ In: Hanuš, Jiří (ed.) Náboženství v době společenských změn. Brno: Masarykova univerzita: 53–71.

Václavík, David. 2010. Náboženství a moderní česká společnosti. Praha: Grada.

Václavík, David. 2016. Katolická církev očima současných Čechů a současní Češi očima Katolické církve. Mezi nedůvěrou a očekáváním. Caritas et Veritas 6: 150–156.

Váně, Jan. 2015. Jak/co jim říci, aby naslouchali? Aneb nastolování témat ve veřejném prostoru českou katolickou církví. Studia Theologica 17 (3): 203–229.

Váně, Jan – Štípková, Martina. 2013. The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Sociologický časopis 49 (3): 375–403.

Varga, Roman. 2012. Náboženská dimenze člověka - možnosti a způsoby rozvoje. Duchovní služba v Armádě České republiky. Diplomová práce. České Budějovice: Teologická fakulta JČU.

Vido, Roman - Václavík, David – Paleček, Antonín. 2016. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? Annual Review of the Sociology of Religion 7: 201–232.

Vojtíšek, Zdeněk – Dušek, Pavel – Motl, Jiří. 2012. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

Weaver, Andrew J. – Flanelly, Kevin J. – Clarence, Liu. 2008. Chaplaincy Research: Its Value, Its Quality, and Its Future. Journal of Health Care Chaplaincy 14 (1): 3–19.

Závorková, Petra – Vido, Roman. 2010. Když jí otřu obličej, tak je to modlitba. Biograf 52/53:  3–40.