Date of publishing:

25.3.2018

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

The paper presents findings of a field research in return ethnography in a changing environment of village people. Rural lifestyle appears to be a viable alternative to the urban and city way of living. Significantly romanticized ideas about the village life in Czechoslovak countryside have been reflected in stereotypes of friendly co-existence, self-sufficiency, natural time flow, daily interactions with nature, and harmony with the environment. The reality of everyday life was different 50 years ago and is also different today. A time gap of half of a century incites a discussion what time is objectively researchable in ethnographic terrain. Detailed records of an ethnographer over time, in a particular location, and related to a particular group of respondents, has a more sustained value of the illustrator and usable source of knowledge. Such was an ethnographic record of daily activities of a villager living in Sihlian Plain (Central Slovakia) of August 1967, and a return field research conducted fifty years later, in May 2017. The authors wish to demonstrate the changes in daily activities of model families while the records were obtained by their observation. At the same time, the authors point out those phenomena that remain long-lasting and stable.

Keywords

return ethnography;everydayness;Central Slovakian village;description of a day;structure of daily activities

Article Text

References

Alieva, Dilbar. 2008. Chytanie v žite každodennosti. Sociologický časopis 44 (5): 889-922.
Andrášiová, Katarína - Beličková, Katarína - Beňušková, Zuzana - Bobulová, Lenka – Mládek - Rajniaková, Jana - Nováková, Katarína - Olšavská, Miriam - Paríková, Magdaléna - Profantová, Zuzana - Šebo, Dušan. 2012. Žili sme v socializme I.: Kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava: Ústav etnológie SAV.
Bartis, Peter. 2002. Folklife and Fieldwork: An Introduction to Field Techniques. Washington: Publications of the American Folklife Center.
Baym, Nancy. 1997. Interpreting Soap Operas and Creating Community: Inside an Electronic Fan Culture. In: Kiesler, S. (ed.): Culture of the Internet. Mahwah: Lawrence-Erlbaum.
Beňušková, Zuzana. 2009. Premeny metód, technik a záznamov výskumu na pozadí dejín slovenskej etnológie. Slovenský národopis 57(3): 300-310.
Beňušková, Zuzana - Jágerová, Margita - Nádaská, Katarína. 2013. Dejiny slovenskej etnografie v 20. storočí. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
Büscher, Monica – Urry, John. 2009. Mobile methods and the empirical. European Journal of Social Theory 12 (1): 99-116.
Cavalli-Sforza, Luigi L. - Feldman, Marcus W. 1981. Cultural transmission for a continuous trait. In: Cavalli-Sforza, L. L. - Feldman, M. W. (eds.): Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton: Princeton University Press: 346-351.
Craith, Máiréad Nic, Kockel, Ullrich a Johler, Reinhard. Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. Aldrshot : Ashgate Publishing Limited, 2008. ISBN 978-0-7546-4690-7.
Eichengreen, Barry. 2011. Global Shifts. Berkeley: University of California. Dostupné na: eml.berkeley.edu/~eichengr/Global_shifts_5-17-11.pdf
Figaredo, Daniel D. - Beaulieu, Anne - Estalella, Adolfo - Gómez, Edgar - Schnettler, Bernt - Read, Rosie. 2016. Virtual Ethnography. Qualitative Social Research 8(3): Dostupné na: Forum: Qualitative Social Research: www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/8
Frenčuhová, Slavomíra - Jayne, Mark. 2013. Zvyknúť si na Petržalku: každodenný život, bežná spotreba a vzťah k socialistickému sídlisku. Český Lid 100(3): 303-318.
Garcia , Cora A. 2009. Ethnographic Approaches to the Internet and Computer − Mediated Communication. Journal of Contemporary Ethnography 38 (1): 52–84.
Goffman, Ervin. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon.
Halbwachs, Maurice. 2009. Kolektivní pamět. Praha: Sociologické nakladatelství.
Hammersley, Martyn - Atkinson, Paul. 1995. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge.
Horváthová, Emília. 1982. K teoretickým aspektom problematiky tradície. Slovenský národopis 31(3-4): 45-59.
Kandert, Josef. 2004. Rodina a domácnost. In: Kandert, J.(ed.): Každodenní život vesničanu středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum.
Komárek, Stanislav. 2008. Folklór jako fenomén. In: Komárek S.(ed.): Příroda a kultura. Svět jevu a svět interpretací. Praha: Academia: 270-273.  
Komárek, Stanislav. 2009.  Nature and Culture. Word of Phenomena and Word of Interpretation. Munchen: LINCOM publishers.
Kratochvíl, Zdeněk. 1994. 7. Strukturace času. Paměť. Hórai (Hóry, hodiny), rytmy a periody. In: Kratochvíl, Z. (ed.):  Filosofie živé přírody. Praha: Herrman a synové: 44-53.
Lévi-Strauss, Claude. 2000. Štrukturálna antropológia II. Bratislava: Kalligram.
Maffesoli, Michel. 2006. Rytmus života. Bratislava: SOFA.
Munn, Nancy D. 1992. The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay. Annual Review of Anthropology 21: 93-123.
Murin, Ivan. 2009. Neverbálna komunikácia v ritualizovanom správaní. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB.
Murin, Ivan - Zapletal, Miloš. 2013. Využití explanačního modelu a indikátoru pro hodnocení tradičních ekologických znalostí a činností na příkladě regionu Malohont (Slovensko). Acta universitatis Matthiae Belii, 15(1): 96-109.
Nosková, Jana. 2014. Biografická metoda a metoda orální historie. Na příkladu výskumu každodenního života v socialismu. Brno: Etnologický ústav AVČR, v.v.i. Praha- pracoviště Brno.
O'Reilly, Karen. 2012. Ethnographic methods. Abingdon: Routledge.
Silverstone, Roger. 1994. Television and Everyday Life. Abingdon, New York: Routledge. Dostupné na: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download
Slovenský štatistický úrad Slovenskej republiky. Demografia a sociálne štatistiky. [Online] 18. 10. 2017. Dostupné na: slovak.statistics.sk.
Sokol, Jan. 2004. Etnologie. In: Sokol, J.: Rytmus a čas. Přehled filosofického i vědeckého myšlení o čase a časovosti. Rytmus jako základ časové zkušenosti. Praha: Oikúmené.
Spradley,  James P. 1980. Participant Observation. Belmont: Wadsworth Publishing.
Stärke, Daniela - Kramer, Stefan - Eylert, Bernd. 2011. Mobile Phone as an Everyday Life Style Object – The Move from »Plain old Mobile« to »Electronic Brain in your Pocket« . Wildau: Technische Hochschule. Dostupné na : opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/index/index/docId/85
Švecová, Soňa. 1975. Kopanicové sídla a dedina. Národopisná štúdia o spoločenských vzťahoch medzi obyvateľmi jednej slovenskej obce. Praha: Univerzita Karlova.
Tindall, Allan. 1976. Theory in the Study of Cultural Transmission. Annual Review of Anthropology 5:195-208.
Wittel, Andreas. 2002. Ethnography on the move: From field to net to internet. Dostupné na Internete: Forum: Qualitative Social Research: www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/vie
Wellman, Barry – Haythornthwaite, Caroline. 2002. The Internet in Everyday Life.  Oxford: Blackwell.