Datum zveřejnění:

25.3.2018

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.01

Abstrakt:

Článok prináša terénne zistenia návratovej etnografie v meniacom sa prostredí slovenských dedinčanov. Vidiecky spôsob života sa zdá byť uplatňovanou alternatívou k mestskému a veľkomestskému životnému štýlu. Významne romantizované predstavy o spôsobe života na československom vidieku sa prejavili v stereotypoch priateľského spolužitia, sebestačnosti, prirodzene plynúceho času, denných interakcií s prírodou a harmonického súžitia s prostredím. Realita každodenného žitia sa líšila ako pred 50 rokmi, tak aj v súčasnosti. Polstoročný časový odstup prispieva k diskusii o objektívne skúmateľnom čase v etnografickom teréne. Detailný záznam etnografa v čase, v konkrétnej lokalite, a u konkrétneho okruhu percipientov má trvalejšiu hodnotu názorného a použiteľného zdroja poznatkov. Takým bol etnografický záznam každodenných činností stredoslovenského dedinčana Sihlianskej planiny z augusta 1967 a návratový terénny výskum po päťdesiatich rokoch v máji 2017. Na zázname pozorovania bežného dňa modelových rodín v stredoslovenských vrchárskych lokalitách chcú autori poukázať na zmeny v každodenných činnostiach členov rodín, ako aj poukázať na stabilné a pretrvávajúce javy.

Klíčová slova

návratový etnografický výskum;každodennosť;stredoslovenská dedina;deskripcia dňa;štruktúra denných činností

Text článku

Reference

Alieva, Dilbar. 2008. Chytanie v žite každodennosti. Sociologický časopis 44 (5): 889-922.
Andrášiová, Katarína - Beličková, Katarína - Beňušková, Zuzana - Bobulová, Lenka – Mládek - Rajniaková, Jana - Nováková, Katarína - Olšavská, Miriam - Paríková, Magdaléna - Profantová, Zuzana - Šebo, Dušan. 2012. Žili sme v socializme I.: Kapitoly z etnológie každodennosti. Bratislava: Ústav etnológie SAV.
Bartis, Peter. 2002. Folklife and Fieldwork: An Introduction to Field Techniques. Washington: Publications of the American Folklife Center.
Baym, Nancy. 1997. Interpreting Soap Operas and Creating Community: Inside an Electronic Fan Culture. In: Kiesler, S. (ed.): Culture of the Internet. Mahwah: Lawrence-Erlbaum.
Beňušková, Zuzana. 2009. Premeny metód, technik a záznamov výskumu na pozadí dejín slovenskej etnológie. Slovenský národopis 57(3): 300-310.
Beňušková, Zuzana - Jágerová, Margita - Nádaská, Katarína. 2013. Dejiny slovenskej etnografie v 20. storočí. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.
Büscher, Monica – Urry, John. 2009. Mobile methods and the empirical. European Journal of Social Theory 12 (1): 99-116.
Cavalli-Sforza, Luigi L. - Feldman, Marcus W. 1981. Cultural transmission for a continuous trait. In: Cavalli-Sforza, L. L. - Feldman, M. W. (eds.): Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton: Princeton University Press: 346-351.
Craith, Máiréad Nic, Kockel, Ullrich a Johler, Reinhard. Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. Aldrshot : Ashgate Publishing Limited, 2008. ISBN 978-0-7546-4690-7.
Eichengreen, Barry. 2011. Global Shifts. Berkeley: University of California. Dostupné na: eml.berkeley.edu/~eichengr/Global_shifts_5-17-11.pdf
Figaredo, Daniel D. - Beaulieu, Anne - Estalella, Adolfo - Gómez, Edgar - Schnettler, Bernt - Read, Rosie. 2016. Virtual Ethnography. Qualitative Social Research 8(3): Dostupné na: Forum: Qualitative Social Research: www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/8
Frenčuhová, Slavomíra - Jayne, Mark. 2013. Zvyknúť si na Petržalku: každodenný život, bežná spotreba a vzťah k socialistickému sídlisku. Český Lid 100(3): 303-318.
Garcia , Cora A. 2009. Ethnographic Approaches to the Internet and Computer − Mediated Communication. Journal of Contemporary Ethnography 38 (1): 52–84.
Goffman, Ervin. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon.
Halbwachs, Maurice. 2009. Kolektivní pamět. Praha: Sociologické nakladatelství.
Hammersley, Martyn - Atkinson, Paul. 1995. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge.
Horváthová, Emília. 1982. K teoretickým aspektom problematiky tradície. Slovenský národopis 31(3-4): 45-59.
Kandert, Josef. 2004. Rodina a domácnost. In: Kandert, J.(ed.): Každodenní život vesničanu středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum.
Komárek, Stanislav. 2008. Folklór jako fenomén. In: Komárek S.(ed.): Příroda a kultura. Svět jevu a svět interpretací. Praha: Academia: 270-273.  
Komárek, Stanislav. 2009.  Nature and Culture. Word of Phenomena and Word of Interpretation. Munchen: LINCOM publishers.
Kratochvíl, Zdeněk. 1994. 7. Strukturace času. Paměť. Hórai (Hóry, hodiny), rytmy a periody. In: Kratochvíl, Z. (ed.):  Filosofie živé přírody. Praha: Herrman a synové: 44-53.
Lévi-Strauss, Claude. 2000. Štrukturálna antropológia II. Bratislava: Kalligram.
Maffesoli, Michel. 2006. Rytmus života. Bratislava: SOFA.
Munn, Nancy D. 1992. The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay. Annual Review of Anthropology 21: 93-123.
Murin, Ivan. 2009. Neverbálna komunikácia v ritualizovanom správaní. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB.
Murin, Ivan - Zapletal, Miloš. 2013. Využití explanačního modelu a indikátoru pro hodnocení tradičních ekologických znalostí a činností na příkladě regionu Malohont (Slovensko). Acta universitatis Matthiae Belii, 15(1): 96-109.
Nosková, Jana. 2014. Biografická metoda a metoda orální historie. Na příkladu výskumu každodenního života v socialismu. Brno: Etnologický ústav AVČR, v.v.i. Praha- pracoviště Brno.
O'Reilly, Karen. 2012. Ethnographic methods. Abingdon: Routledge.
Silverstone, Roger. 1994. Television and Everyday Life. Abingdon, New York: Routledge. Dostupné na: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download
Slovenský štatistický úrad Slovenskej republiky. Demografia a sociálne štatistiky. [Online] 18. 10. 2017. Dostupné na: slovak.statistics.sk.
Sokol, Jan. 2004. Etnologie. In: Sokol, J.: Rytmus a čas. Přehled filosofického i vědeckého myšlení o čase a časovosti. Rytmus jako základ časové zkušenosti. Praha: Oikúmené.
Spradley,  James P. 1980. Participant Observation. Belmont: Wadsworth Publishing.
Stärke, Daniela - Kramer, Stefan - Eylert, Bernd. 2011. Mobile Phone as an Everyday Life Style Object – The Move from »Plain old Mobile« to »Electronic Brain in your Pocket« . Wildau: Technische Hochschule. Dostupné na : opus4.kobv.de/opus4-th-wildau/frontdoor/index/index/docId/85
Švecová, Soňa. 1975. Kopanicové sídla a dedina. Národopisná štúdia o spoločenských vzťahoch medzi obyvateľmi jednej slovenskej obce. Praha: Univerzita Karlova.
Tindall, Allan. 1976. Theory in the Study of Cultural Transmission. Annual Review of Anthropology 5:195-208.
Wittel, Andreas. 2002. Ethnography on the move: From field to net to internet. Dostupné na Internete: Forum: Qualitative Social Research: www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/vie
Wellman, Barry – Haythornthwaite, Caroline. 2002. The Internet in Everyday Life.  Oxford: Blackwell.