Date of publishing:

25.6.2020

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2020.2.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

Based on selected archival materials from the Bohemian and Moravian
milieus, the study deals with the problems connected to the burial of peo-
ple who committed suicide. The study seeks to demonstrate the extent to
which the concept of ‘impurity’ and ‘tainting’ still played a crucial role in
the period in question and how it established the legitimacy of a number
of ‘parajudicial’ practices applied to the body of a suicide (cutting off the
head and limbs, burning or burial of items that came into contact with the
body of the suicide or objects which the person used to kill himself/herself).
These practices, usually enshrined only in custom, might be interpreted
as rudiments of purifying rituals with elements of protective magic that
persisted in some localities up to the 18th century, often independent of
the decisions of the secular and ecclesiastical courts.

Keywords

suicide; cemeteries; Czech lands; late 17th-early 19th centuries; impurity

Article Text

References

Prameny rukopisné – nevydané:
Moravský zemský archiv (MZA) Brno, B 14 – Moravské místodržitelství – starší, karton 4537, signatura 112 (Sebevrazi, utopenci 1769-1844)
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, velkostatek Český Krumlov, signatura I 6 C α, fascikly 8 a 9
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov, fond Ústřední kancelář, starší oddělení – Postoloprty, Hluboká
SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, VS Český Krumlov sign. II B 5 BC 3
Sbírka matrik Jihočeského kraje, SOA Třeboň, digitální archiv

Prameny tištěné, pramenné edice:
Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, (česky jako Všeobecný zákoník o zločinech a trestech za ně) Wien 1787, II. část, Viertes Kapitel. Von Verbrechen, die auf das menschliche Leben und die körperliche Sicherheit unmittelbare Beziehung haben. (§§ 89-125)
Aurelius, Augustinus. Ed. 1979. De Civitate Dei / Der Gottesstaat. I. díl, kniha I-XIV, překlad a edice Carl Johann Perl. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh.
Černá kniha Velké Bíteše. 1979. Verbík, Antonín – Štarha, Ivan (eds.), Brno: Blok
Gesezbuch über Verbrechen und schwere Polizei-Übertretungen. Prag: In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803. 326 s.+ druhý díl věnovaný policejním přestupkům: Gesezbuch über schwere Polizey-Uibertretungen. Prag: In der von Schönfeldschen k.k. Hofbuchdruckerey, 1803. 216 s.
Kniha práw nad přečiněnjmi hrdelnjmi a těžkými řádu Městského, (totiž Policye) přestupky. Díl I, II., Vídeň, J.T. Grozný z Trattnerůw, 1804
Zedler, Johann Heinrich. 1721. Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste., Halle – Leipzig, 1721-, t. 36, p. 1595, V° Selbstmord.
Sekundární literatura:
Červeňanská, Ňuta. 1973. Prvé obdobie vývoja resuscitácie, Bratislava
Delumeau, Jean. (č. př. 1997, 1999). Strach na Západě ve 14.-18. století: I. II. Praha: Argo.
Delumeau, Jean. (č. př. 1998). Hřích a strach: pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. Praha: Garuda – Volvox Globator.
Dülmen, Richard van. 2003 (1992). Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha: Dokořán.
Frank, Michael. 1994. Die fehlende Geduld Hiobs. Suizid und Gesellschaft in der Grafschaft Lippe (1600–1800), in: Signori, Gabrela (ed.), Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. Selbstmord und Selbstmorderversuche in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaften. Tübingen: Edition Diskord.
Van Gennep, Arnold. (pův. 1906); č. př. 1997 a 2018. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: NLN (1997), Portál (2018).
Grubhoffer, Václav. 2018. Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Polička 2018;
Houston, Robert Allan. 2010. Punishing the Dead? Suicide, Lordship, and Community in Britain, 1500–1800, Oxford: Oxford University Press.
Kästner, Alexander. 2011. Tödtliche Geschichte(n). Selbsttötungen in Kursachsen im Spannungsfeld von Normen und Praktiken (1547-1815), Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven Band 24. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH
Kästner, Alexander. 2008.Experten für ein gutes Leben. Zur Rolle von lutherischen Pfarrern in Untersuchungsverfahren nach Selbsttötung (Kursachsen 1700–1815), in: Kästner, Alexander – Kesper-Biermann, Sylvia (eds.), Experten und Expertenwissen in der Strafjustiz von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne. Leipzig. s. 85-98.
Koslofsky, Craig. 2004. Controlling the Body of the suicide in Saxony, in: From Sin to Insanity. Suicide in Early Modern Europe, (ed.) Jeffrey R. Watt, New York 2004, s. 48-63.
Koslofsky, Craig.  1999. Säkularisierung und der Umgang mit der Leiche des Selbstmörders im frühmodernen Leipzig, in: Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts, (edd.) Hartmut Lehman, Anne-Charlott Trepp, Göttingen 1999, s. 387-404.
Koslofsky, Craig. 1997. Von der Schande zur Ehre. Nächtliche Begräbnisse m lutherischen Deutschland (1650–1700), Historische Anthropologie 5/1997, č. 3, s. 350–369.
Košťál, J.. 1914. Hlína ze hřbitova, in Český lid XXIII/1914, s. 269.
Lederer, David. 1994. Aufruhr auf dem Friedhof. Pfarrer, Gemeinde und Selbstmord im frühneuzeitlichen Bayern, in: Trauer, Verzweiflung und Anfechtung. Selbstmord und Selbstmorderversuche in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaften, Signori, Gabriela (ed.). Tübingen: Edition Diskord. S. 189–209.
Liepoldová, Tereza. 2018. „Mrtvoly a ohledači“ případ faráře Hayneho a vyšetřování sebevražd na Litoměřicku v 1. polovině 19. století, Cornova 8, 2018, č. 2, s. 83-101.
Liepoldová, Tereza. 2019. Právo a medicína ve vztahu k mrtvým tělům (sebevrahů) na přelomu 18. a 19. století, Historie – Otázky – Problémy 11, 2019, č. 1, s. 164-176.
Lind, Vera. 1999. Selbstmord in der frühen Neuzeit, Göttingen: Vanderhoeck – Ruprecht.
Lipovský, Radek. 2018. Ukradené tělo. Vlastivědný věstník moravský, ročník LXX, sešit 2, s. 146-167.
Luef, Evelyne. 2010. … boshaftig den entsetzlichen selbstmord angethann. Selbsttötung als strafrechtliches Delikt im frühneuzeitlichen Österreich, in: Ermitteln, Fahnden und Strafen. Kriminalitätschistorische Studien vom 16. bis um 19. Jahrhundert. Griesebner, Andrea - Tschannett, Georg (edd.) Wien: Löcker Verlag, s. 165–190.
Luef, Evelyne. 2016. A Matter of Life and Death: Suicide in Early Modern Austria and Sweden (1650–1750). Dissert., Wien: rkp.
MacDonald, Michael – Murphy, Terence R. 1990. Sleepless Souls: Suicide in Early Modern England, London: Clarendon Press
Murray, Alexander. 2009. Suicide in the Middle-Ages vol. I, II. Oxford-New York: Oxford University Press.
Navrátilová, Alexandra. 1996. „Nečistí zemřelí“ v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu. In Český lid, 83, 1, s. 21-31.
Navrátilová, Alexandra. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Otto, Rudolf. 1917. Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. Breslau: Trewendt & Granier.
Pátková, Hana. 2014. Několik poznámek k okolnostem smrti Jakuba Jana Ryby, Podbrdsko: sborník Státního okresního archivu v Příbrami 21, 2014, s. 95-103
Sumner, William Graham. 1906. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, Boston: Ginn and comp.
Schär, Markus. 1985. Seelennöte der Untertanen. Selbstmord, Melancholie und Religion im Alten Zürich, 1500-1800, Zürich: Chronos, 1985
Schmidt-Kohberg, Karin. 2003. ...und hat „sich selbsten ... an ein Strickhalfter hingehenckt ...“ Selbstmord im Herzogtum Württemberg im 17. und 18. Jahrhundert, in: Zauberer – Selbstmörder – Schatzsucher. Magische Kultur und behördliche Kontrolle im frühneuzeitlichen Württemberg, (ed.) Johannes Dillinger, Trier: Kliomedia. s. 113–220.
Spierenburg, Pieter. 1984. The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression; From a Preindustrial Metropolis to the European Experience, New York: Cambridge University Press,
Pohřeb oběšence na začátku věku XIX. - Český lid XXI, Praha 1912, s. 184-190.
Svobodová, Martina. 1995. Smolná kniha soudní města Chrastavy (1565–1770), diplomová práce, Liberec: Technická univerzita v Liberci.
Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo.
Tinková, Daniela. 2011. Exodus zemřelých: Počátky medikalizace smrti v pozdně osvícenských Čechách. In Sociální studia. roč. 8, č. 2: Smrt. Brno: Masarykova univerzita. S. 35-55. journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5891/4998
Tinková, Daniela. 2012. Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách. Praha: Argo.
Tinková, Daniela. 2018a. Temná zákoutí mysli. In: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 37. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl eds. Academia Praha: Academia, s. 93-112.
Tinková, Daniela. 2018b. Selbstmordstrieb auf den Leib eingeschrieben. Selbsttötungsdebatte in der französischen und deutschen medizinischen Literatur an der Wende des 18. und 19. Jahrhundert. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/2018 - Supplementum: Literatur und Suizid. Brno, s. 11-33. digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/138926/1_BrunnerBeitratgeGermanistikNordistik_32-2018-3_4.pdf
Tinková, Daniela. 2019. Bez zpěvu a bez zvonění. Tělo a duše sebevraha před vrchnostenskými soudy v předosvícenském období. Historie – otázky – problémy 1/2019, ročník 11, č. 1, s. 146-165. historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/
Vandekerckhove, Lieven. 2001. On Punishment: The Confrontation of Suicide in Old Europe (Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging). Leuven: Leuven University Press.
Watt, Jeffrey R. 2001. Choosing Death: Suicide and Calvinism in Early Modern Geneva. Kirksville: Truman State University.