Date of publishing:

15.12.2022

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

In the paper, we have attempted to show that the First World War brought, in a sense, the "abolition" of childhood and its instrumentalization by the warring state. The main requisite of our analysis was (children's) footwear and the arena was the shoe market. Indeed, as an object of interest for both the military and the civilian sector, stable consumerism and an elastic market, footwear is a particularly suitable research object. Like children, it too has undergone its own paradigmatic reversal thanks to the First World War, when it went from being a luxury item with a distinct symbolic value to a mass-produced consumer good. The child customer did not disappear during the war but changed significantly. Due to pressures from outside the market mechanisms, he became a kind of "quasi-consumer" and at the same time a "quasi-producer", a cog in the war production and also distribution.

Keywords

shoemaking; children; World War I; propaganda; rationing; Austria-Hungary

Article Text

References

Archivní prameny

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond Archiv města Místku 1578–1942(1948), inv. č. 409, kart. 86. Pamětní spis pro školní mládež ve příčině šetření obuvi. (Letáček tento o šetření obuvi pro mládež školní vydán českým odborem zem. Úřadu na zvelebování živností v dohodě s c. k. mor. zem. školní radou.
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond Archiv města Místku 1578–1942(1948), inv. č. 409, kart. 86. Pamětní spis. Moravského zemského úřadu na zvelebováni živnosti o hospodářských prostředcích, čelících k opatření obyvatelstva potřebnou obuvi.
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Přerov, fond Archiv města Lipník, inv. č. 7074, kart. 324.

Literatura a prameny
Audoin-Rouzeau, Stéphane. 1993. La Guerre des enfants. 1914–1918: essai d’histoire culturelle. Paris: Colin.
Bečková, Jana a kol. 2003. Historie a současnost podnikání na Třebíčsku. Žehušice: Městské knihy, s.r.o.
Bianchi, Bruna. 1995. Crescere in tempo di guerre. Il lavoro e la protesta dei ragazzi in Italia 1915–1918. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
Brandauer, Isabelle. 2005. Soldatenalltag in den Dolomiten im Ersten Weltkrieg 1915–1917. Innsbruck: na. Disertační práce.
Bruckmüller, Ernst. 2006. Was there a “Habsburg society”. Austrian History Yearbook 37, 1: 1–16.
Budeme chodit v brnění. 1918. Obuvnické listy 29, 16–17, 1: 9. 1918: 7.
Burianová, Miroslava. 2015. Střevíce na příděl, aneb obuv v době, kdy dřeváky nosil nejen Spejbl. In: Obuv v historii 2014. Sborník materiálů z VII. Mezinárodní konference Zlín 7. – 9. října 2014. Zlín: Muzeum ve Zlíně: 35–42.
Co vykonala I. měšťanská škola dívčí v Žižkově pro válečné účely. 1915. Národní listy 55, 61, 20. 2. 1915: 3.
Cole, Laurence – Hämmerle, Christa – Scheutz, Martin (Hg.). 2011. Glanz – Gewalt – Gehorsam. Militär und Gesellschaft in der Habsburgermonarchie (1800 bis 1918). Essen: Klartext Verlag.
Dítě českého jihovýchodu na jeho výdělečná práce. 1910. Praha: Dědictví Komenského.
Dovolené náhražky pro obuv. 1918. Obuvnické listy 29, 16–17, 1. 9. 1918: 5.
Drahá obuv. 1915. Obuvník 17, 24, 28. 11. 1915: 4.
Dudeková, Gabriela. 2017. „Hráme sa na vojnu!“ Vplyv Veľkej vojny na mentalitu detí v Uhorsku. In: Gender History – to přece není nic pro feministky. Pardubice: Univerzita Pardubice: 297–319.
Firma T. & A. Baťa ve Zlíně. 1915. Národní listy 55, 276, 5. 10. 1915: 8.
Geršlová, Jana. 2011. „Der Schuster, der die Welt erobert“: Die tschechoslowakische Firma Bata als Paradefall eines inovativen Unternehmens (1894–1945). In: Berger, Peter – Eigner, Peter – Resch, Andreas (eds.): Die vielen Gesichter des wirtschaftlichen Wandels: Beiträge zur Innovationsgeschichte. Festschrift für Dieter Stiefel. Berlin – Wien: Lit Verlag: 277–294.
Hämmerle, Christa (Hg.). 1993. Kindheit im ersten Weltkrieg. Wien: Böhlau.
Heller, Friedrich C. 2014. Weltkrieg und Kinderbuch in Österreich. In: Das Kinderbuch erklärt den Krieg. Der Erste Weltkrieg in Kinder- und Jugendbilchern. Eine Ausstellung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preu/Jischer Kulturbesitz im Bilderbuchmuseum Burg Wissen der Stadt Troisdorf 3. August – 12. Oktober 2014. Troisdorf: Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf: 25–33.
Heywang, Ernst. 1915. Schule und Lehrerschaft im Völkerringen. Schaffende Artbeit und Kunst in der Schule. Zeitschrift für die praktische Ausgestaltung der Arbeitsschule und der Kunsterziehung 3, 1915: 44.
Hospodářské důsledky války v obuvnickém průmyslu. 1914. Obuvník 16, 23, 15. 11. 1914: 1.
Hygiena dětské obuvi. 1915. Obuvnické listy 26, 17, 1. 9. 1915: 5.
Jemelka, Martin. Obec a její správa ve válečných letech. In: Sommer, Vítězslav – Ševeček, Ondřej (eds.): Dějiny Zlína. II. svazek. Zlín: Statutární město Zlín (v tisku).
Káňa, Vašek. 1959. Válkou narušení. Praha: Československý spisovatel.
Kramoliš, Čeněk. 1924. Válečné vzpomínky školního inspektora. Zábřeh: Společenská tiskárna v Zábřeze.
Kreisky, Bruno. 1986. Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten. Wien: Siedler bei Goldmann.
Lenderová, Milena – Halířová, Martina – Jiránek, Tomáš. 2015. Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918. Praha – Litomyšl: Paseka.
Lenderová, Milena – Rýdl, Karel. 2006. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha: Paseka.
Lindgrenová, Astrid. 1999. Madynka zachránkyně. Praha: Albatros.
Lístky na obuv. 1918. Obuvnické listy 29, 2, 15. 1. 1918: 3–4.
Lístky na obuv v Rakousku. 1917. Obuvník 19, 25, 9. 12. 1917: 3.
Mezirka, Jiří. 1915. Evropská válka a škola. Vychovatelské listy. Časopis pro peadagogiku a kritiku method vyučovacích 15, 1: 1–6.
Naturální dary pro vojíny. 1915. Národní listy 55, 73, 14. 3. 1915: 3.
Návrh na zužitkování obnošeného šatstva. 1915. Ochrana mládeže 5, 2–3: 82.
Nové, za přípustné uznané náhražky koží. 1917. Obuvník 19, 18, 2. 9. 1917: 2–3.
Oběžník c. k. zemské školní rady ze dne 11. listopadu 1916 č. I-762/2 ai 1916, čís. z. š. r. 37.003 ai 1916. 1916. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 12, 30. 12. 1916: 120.
Obuv pro vojíny v poli. 1915. Národní listy 55, 64, 5. 3. 1915: 4.
Pignot, Manon. 2004. Les enfants. In: Audoin-Rouzeau, Stéphane – Becker, Jean-Jacques (eds.): Encyclopédie de la grande guerr’e. 1914–1918. Histoire et culture. Paris: Bayard Adulte: 627–640.
Pomocná činnost. 1915. Národní listy 55, 199, 20. 7. 1915: 4.
Pražské válečné kapitolky. 1915. Národní listy 55, 106, 17. 4. 1915: 3.
Promočená obuv. 1916. Mladé Rakousko 1, 7–9: 146.
Při dětské obuvi. 1915. Obuvnické listy 26, 5, 1. 3. 1915: 12.
Příštipkářství učebným předmětem školním. 1918. Obuvnické listy 29, 6, 15. 3. 1918: 7.
Rogg, Matthias. 2011. Im Rock des Königs – soldatische Lebenswirklichkeit. In: Loch, Thorsten – Zacharias, Lars (eds.): Wie die Siegessäule nach Berlin kam. Eine kleine Geschichte der Reichseinigungksriege 1864 bis 1871. Freiburg – Berlin – Wien: Rombach Druck- und Verlagshaus: 44–46.
Rothenberg, Gunther E. 1967. The Habsburg Army and the Nationality Problem in the Nineteents Century 1815–1914. Austrian History Yearbook 3, 1: 70–87.
Secká, Milena. 2009. Stopy lidí aneb Z pravěku na Měsíc. In: Obuv v historii. Sborník z V. Mezinárodní konference Zlín 15.–17. října 2007. Zlín: Muzeum ve Zlíně: 72–75.
Sedláček, Hanuš. 1930. Škola za války. Rok 1916. In: Žipek, Alois (ed.): Domov za války (Svědectví účastníků), sv. 3. Praha: Pokrok: 212.
Schmidlechner, Karin M. 2010. Überlegungen zur Thematik „Frauen und Krieg“ als Gegenstand der Geschlechtergeschichte. In: Dornik, Wolfram – Gießauf, Johannes – Iber, Walter M. (eds.): Krieg und Wirtschaft: Von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Innsbruck – Wien – Bozen: Studien Verlag: 67–77.
Schröder, Wilhelm Heint. 1978. Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegung: Industriearbeit und Organisationsverhalten im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main – New York: Campus.
Siegl, Dota. 1917. Der Krieg und die Jugend. Schaffende Arbeit und Kunst in der Schule. Zeitschrift für die praktische Ausgestaltung der Arbeitsschule und der Kunsterziehung 5: 67.
Sudrow, Anne. 2010. Der Schuh im Nationalsozialismus: Eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen Vergleich. Gottingen: Wallstein Verlag.
Svépomoc. 1917. Mladé Rakousko 2, 1: 41–42.
Svršky z papíru. 1918. Obuvnické listy 29, 18, 15. 9. 1918: 6.
Šetřiti a vydržeti až do vítězného konce! 1918. Zvláštní příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království českém 1, 1918: 1–8.
Šmíd, Josef. 1917. Diktáty dynasticko-vlastenecké a z doby světové války pro školu obecnou a měšťanskou. Praha: C. k. školní knihosklad.
Štýbrová, Miroslava – Šumpela, František. 2009. Koželužny Baťov jako materiálová základna pro výrobu milionů párů obuvi. In: Obuv v historii. Sborník z V. Mezinárodní konference Zlín 15.–17. října 2007. Zlín: Muzeum ve Zlíně: 176–183.
Štýbrová, Miroslava. 2009. Boty, botky, botičky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Vady dětské chůze a jak je napravit. 1916. Obuvnické listy 27, 19–20, 1. 10. 1916: 5.
Válečná přikázání pro mládež. 1917. Mladé Rakousko 2, 1: 44–45.
Veselý koutek. 1917. Obuvnické listy 28, 9–10, 1. 5. 1917: 8.
Vyhláška c. k. místodržitelství pro království české ze dne 1. dubna 1916, č. 18 B: 172/123 – míst. Č. 83371. 1916. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 4, 30. 4. 1916: 35–36.
Vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 20. března 1916, čís. 1-A 1969/9 ai 1915/z. š. r. č. 13.979 ai 1916. 1916. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 4, 30. 4. 1916: 36.
Vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 10. března 1917, č. I-254, z. š. r. č. 15.373. 1917. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 3, 30. 3. 1917: 20–22.
Význam konopí. Odborná kronika. 1915. Obuvník 17, 25, 28. 11. 1915: 3.
Winterberg, Yury – Witnerberg, Sonya. 2014. Kleine Hände im Grossen Krieg. Kinderschicksale im Ersten Weltkrieg. Berlin: Aufbau Verlag.
Zahra, Tara. 2008. Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–1948. Ithaca and London: Cornell University Press.
Zahrádka, Karel. 1917. Domácí obuvnictví. Praktické poučení o nákupu a ošetření i domácí výrobě obuvi. Praha: F. Šimáček.