Datum zveřejnění:

15.12.2022

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2022.4.01

Abstrakt:

V předloženém příspěvku jsme se pokusili prokázat, že první světová válka přinesla v jistém smyslu „zrušení“ dětství a jeho instrumentalizaci ze strany válčícího státu. Hlavní rekvizitou naší analýzy byla (dětská) obuv a dějištěm trh s obuví. Obuv je totiž jako předmět zájmu armády i civilního sektoru, stabilního konzumu a elastického trhu obzvláště vhodný výzkumný objekt. Stejně jako děti i ona si díky první světové válce prožila svůj vlastní paradigmatický obrat, kdy se z luxusního předmětu s výraznou symbolickou hodnotou stalo masově produkované spotřební zboží. Dětský zákazník v průběhu války nezmizel, ale významně se proměnil. Kvůli tlakům směřujícím z prostředí mimo tržní mechanismy se stal jakýmsi „kvazi-spotřebitelem“, a současně i „kvazi-výrobcem“, soukolím ve válečné výrobě a také distribuci. V příspěvku jsme se pokusili odpovědět na otázky, jak byly děti vtaženy do válečné ekonomiky, vyzývány k šetření a racionaci? Jakou roli hrály při sběru kůží a potřebných materiálů?

Klíčová slova

obuvnictví; děti; válka první světová; propaganda; racionace; Rakousko-Uhersko

Text článku

Reference

Archivní prameny

Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond Archiv města Místku 1578–1942(1948), inv. č. 409, kart. 86. Pamětní spis pro školní mládež ve příčině šetření obuvi. (Letáček tento o šetření obuvi pro mládež školní vydán českým odborem zem. Úřadu na zvelebování živností v dohodě s c. k. mor. zem. školní radou.
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond Archiv města Místku 1578–1942(1948), inv. č. 409, kart. 86. Pamětní spis. Moravského zemského úřadu na zvelebováni živnosti o hospodářských prostředcích, čelících k opatření obyvatelstva potřebnou obuvi.
Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Přerov, fond Archiv města Lipník, inv. č. 7074, kart. 324.

Literatura a prameny
Audoin-Rouzeau, Stéphane. 1993. La Guerre des enfants. 1914–1918: essai d’histoire culturelle. Paris: Colin.
Bečková, Jana a kol. 2003. Historie a současnost podnikání na Třebíčsku. Žehušice: Městské knihy, s.r.o.
Bianchi, Bruna. 1995. Crescere in tempo di guerre. Il lavoro e la protesta dei ragazzi in Italia 1915–1918. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.
Brandauer, Isabelle. 2005. Soldatenalltag in den Dolomiten im Ersten Weltkrieg 1915–1917. Innsbruck: na. Disertační práce.
Bruckmüller, Ernst. 2006. Was there a “Habsburg society”. Austrian History Yearbook 37, 1: 1–16.
Budeme chodit v brnění. 1918. Obuvnické listy 29, 16–17, 1: 9. 1918: 7.
Burianová, Miroslava. 2015. Střevíce na příděl, aneb obuv v době, kdy dřeváky nosil nejen Spejbl. In: Obuv v historii 2014. Sborník materiálů z VII. Mezinárodní konference Zlín 7. – 9. října 2014. Zlín: Muzeum ve Zlíně: 35–42.
Co vykonala I. měšťanská škola dívčí v Žižkově pro válečné účely. 1915. Národní listy 55, 61, 20. 2. 1915: 3.
Cole, Laurence – Hämmerle, Christa – Scheutz, Martin (Hg.). 2011. Glanz – Gewalt – Gehorsam. Militär und Gesellschaft in der Habsburgermonarchie (1800 bis 1918). Essen: Klartext Verlag.
Dítě českého jihovýchodu na jeho výdělečná práce. 1910. Praha: Dědictví Komenského.
Dovolené náhražky pro obuv. 1918. Obuvnické listy 29, 16–17, 1. 9. 1918: 5.
Drahá obuv. 1915. Obuvník 17, 24, 28. 11. 1915: 4.
Dudeková, Gabriela. 2017. „Hráme sa na vojnu!“ Vplyv Veľkej vojny na mentalitu detí v Uhorsku. In: Gender History – to přece není nic pro feministky. Pardubice: Univerzita Pardubice: 297–319.
Firma T. & A. Baťa ve Zlíně. 1915. Národní listy 55, 276, 5. 10. 1915: 8.
Geršlová, Jana. 2011. „Der Schuster, der die Welt erobert“: Die tschechoslowakische Firma Bata als Paradefall eines inovativen Unternehmens (1894–1945). In: Berger, Peter – Eigner, Peter – Resch, Andreas (eds.): Die vielen Gesichter des wirtschaftlichen Wandels: Beiträge zur Innovationsgeschichte. Festschrift für Dieter Stiefel. Berlin – Wien: Lit Verlag: 277–294.
Hämmerle, Christa (Hg.). 1993. Kindheit im ersten Weltkrieg. Wien: Böhlau.
Heller, Friedrich C. 2014. Weltkrieg und Kinderbuch in Österreich. In: Das Kinderbuch erklärt den Krieg. Der Erste Weltkrieg in Kinder- und Jugendbilchern. Eine Ausstellung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preu/Jischer Kulturbesitz im Bilderbuchmuseum Burg Wissen der Stadt Troisdorf 3. August – 12. Oktober 2014. Troisdorf: Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf: 25–33.
Heywang, Ernst. 1915. Schule und Lehrerschaft im Völkerringen. Schaffende Artbeit und Kunst in der Schule. Zeitschrift für die praktische Ausgestaltung der Arbeitsschule und der Kunsterziehung 3, 1915: 44.
Hospodářské důsledky války v obuvnickém průmyslu. 1914. Obuvník 16, 23, 15. 11. 1914: 1.
Hygiena dětské obuvi. 1915. Obuvnické listy 26, 17, 1. 9. 1915: 5.
Jemelka, Martin. Obec a její správa ve válečných letech. In: Sommer, Vítězslav – Ševeček, Ondřej (eds.): Dějiny Zlína. II. svazek. Zlín: Statutární město Zlín (v tisku).
Káňa, Vašek. 1959. Válkou narušení. Praha: Československý spisovatel.
Kramoliš, Čeněk. 1924. Válečné vzpomínky školního inspektora. Zábřeh: Společenská tiskárna v Zábřeze.
Kreisky, Bruno. 1986. Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten. Wien: Siedler bei Goldmann.
Lenderová, Milena – Halířová, Martina – Jiránek, Tomáš. 2015. Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918. Praha – Litomyšl: Paseka.
Lenderová, Milena – Rýdl, Karel. 2006. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha: Paseka.
Lindgrenová, Astrid. 1999. Madynka zachránkyně. Praha: Albatros.
Lístky na obuv. 1918. Obuvnické listy 29, 2, 15. 1. 1918: 3–4.
Lístky na obuv v Rakousku. 1917. Obuvník 19, 25, 9. 12. 1917: 3.
Mezirka, Jiří. 1915. Evropská válka a škola. Vychovatelské listy. Časopis pro peadagogiku a kritiku method vyučovacích 15, 1: 1–6.
Naturální dary pro vojíny. 1915. Národní listy 55, 73, 14. 3. 1915: 3.
Návrh na zužitkování obnošeného šatstva. 1915. Ochrana mládeže 5, 2–3: 82.
Nové, za přípustné uznané náhražky koží. 1917. Obuvník 19, 18, 2. 9. 1917: 2–3.
Oběžník c. k. zemské školní rady ze dne 11. listopadu 1916 č. I-762/2 ai 1916, čís. z. š. r. 37.003 ai 1916. 1916. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 12, 30. 12. 1916: 120.
Obuv pro vojíny v poli. 1915. Národní listy 55, 64, 5. 3. 1915: 4.
Pignot, Manon. 2004. Les enfants. In: Audoin-Rouzeau, Stéphane – Becker, Jean-Jacques (eds.): Encyclopédie de la grande guerr’e. 1914–1918. Histoire et culture. Paris: Bayard Adulte: 627–640.
Pomocná činnost. 1915. Národní listy 55, 199, 20. 7. 1915: 4.
Pražské válečné kapitolky. 1915. Národní listy 55, 106, 17. 4. 1915: 3.
Promočená obuv. 1916. Mladé Rakousko 1, 7–9: 146.
Při dětské obuvi. 1915. Obuvnické listy 26, 5, 1. 3. 1915: 12.
Příštipkářství učebným předmětem školním. 1918. Obuvnické listy 29, 6, 15. 3. 1918: 7.
Rogg, Matthias. 2011. Im Rock des Königs – soldatische Lebenswirklichkeit. In: Loch, Thorsten – Zacharias, Lars (eds.): Wie die Siegessäule nach Berlin kam. Eine kleine Geschichte der Reichseinigungksriege 1864 bis 1871. Freiburg – Berlin – Wien: Rombach Druck- und Verlagshaus: 44–46.
Rothenberg, Gunther E. 1967. The Habsburg Army and the Nationality Problem in the Nineteents Century 1815–1914. Austrian History Yearbook 3, 1: 70–87.
Secká, Milena. 2009. Stopy lidí aneb Z pravěku na Měsíc. In: Obuv v historii. Sborník z V. Mezinárodní konference Zlín 15.–17. října 2007. Zlín: Muzeum ve Zlíně: 72–75.
Sedláček, Hanuš. 1930. Škola za války. Rok 1916. In: Žipek, Alois (ed.): Domov za války (Svědectví účastníků), sv. 3. Praha: Pokrok: 212.
Schmidlechner, Karin M. 2010. Überlegungen zur Thematik „Frauen und Krieg“ als Gegenstand der Geschlechtergeschichte. In: Dornik, Wolfram – Gießauf, Johannes – Iber, Walter M. (eds.): Krieg und Wirtschaft: Von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Innsbruck – Wien – Bozen: Studien Verlag: 67–77.
Schröder, Wilhelm Heint. 1978. Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegung: Industriearbeit und Organisationsverhalten im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main – New York: Campus.
Siegl, Dota. 1917. Der Krieg und die Jugend. Schaffende Arbeit und Kunst in der Schule. Zeitschrift für die praktische Ausgestaltung der Arbeitsschule und der Kunsterziehung 5: 67.
Sudrow, Anne. 2010. Der Schuh im Nationalsozialismus: Eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen Vergleich. Gottingen: Wallstein Verlag.
Svépomoc. 1917. Mladé Rakousko 2, 1: 41–42.
Svršky z papíru. 1918. Obuvnické listy 29, 18, 15. 9. 1918: 6.
Šetřiti a vydržeti až do vítězného konce! 1918. Zvláštní příloha k Věstníku vládnímu u věcech škol obecných v království českém 1, 1918: 1–8.
Šmíd, Josef. 1917. Diktáty dynasticko-vlastenecké a z doby světové války pro školu obecnou a měšťanskou. Praha: C. k. školní knihosklad.
Štýbrová, Miroslava – Šumpela, František. 2009. Koželužny Baťov jako materiálová základna pro výrobu milionů párů obuvi. In: Obuv v historii. Sborník z V. Mezinárodní konference Zlín 15.–17. října 2007. Zlín: Muzeum ve Zlíně: 176–183.
Štýbrová, Miroslava. 2009. Boty, botky, botičky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Vady dětské chůze a jak je napravit. 1916. Obuvnické listy 27, 19–20, 1. 10. 1916: 5.
Válečná přikázání pro mládež. 1917. Mladé Rakousko 2, 1: 44–45.
Veselý koutek. 1917. Obuvnické listy 28, 9–10, 1. 5. 1917: 8.
Vyhláška c. k. místodržitelství pro království české ze dne 1. dubna 1916, č. 18 B: 172/123 – míst. Č. 83371. 1916. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 4, 30. 4. 1916: 35–36.
Vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 20. března 1916, čís. 1-A 1969/9 ai 1915/z. š. r. č. 13.979 ai 1916. 1916. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 4, 30. 4. 1916: 36.
Vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 10. března 1917, č. I-254, z. š. r. č. 15.373. 1917. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém 3, 30. 3. 1917: 20–22.
Význam konopí. Odborná kronika. 1915. Obuvník 17, 25, 28. 11. 1915: 3.
Winterberg, Yury – Witnerberg, Sonya. 2014. Kleine Hände im Grossen Krieg. Kinderschicksale im Ersten Weltkrieg. Berlin: Aufbau Verlag.
Zahra, Tara. 2008. Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–1948. Ithaca and London: Cornell University Press.
Zahrádka, Karel. 1917. Domácí obuvnictví. Praktické poučení o nákupu a ošetření i domácí výrobě obuvi. Praha: F. Šimáček.