Date of publishing:

25.9.2023

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

The study deals with public order protection in the countryside in the last decade before the fall of the communism n Czechoslovakia in 1989. The text focuses on the contact between the local community's shared social values and the principles which were governed by the state socialist state at the local level. The study discusses securing caring of good reputation and reflection of social hierarchy and stereotypical views based on it in the notes from meetings of public order commissions of the local and national committees. The text puts the caring of a decent municipality at the end of the 80s of 20 century to the broader contexts of social changes as a reaction to industrialization and modernization. The author concludes that principles of social control in late socialism did not contradict the social values of rural communities. Analysis of archive sources also shows the influence of the inefficiency of state socialist administration to be able to care for the public order.

Keywords

Local community; Socialist Czechoslovakia; Social norms; Countryside; So-called normalization era

Article Text

References

Bauman, Zygmunt. 2003. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství.
Biler, Stanislav. 2021. Destrukce. Brno: Druhé město.
Bláha, Inocenc Arnošt. 1912. Maloměstská morálka. Česká mysl: 96–102.
Bren, Paulina. 2013. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia.
Český statistický úřad. 2022. Databáze demografických údajů za obce ČR: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2021). [2023-04-21]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr.
Douglas, Mary. 2014. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern.
Doušek, Roman. 2021. Kronikáři o životní úrovni. Konzum a politika na českém venkově v letech 1945–1980. Folia ethnographica 55,1: 3–28.
Doušek, Roman. 2022. The village and May Day celebrations in 1970s communist Czechoslovakia: Social events between a tool of the regime and a community holiday. History and anthropology. [2023-04-21]. doi.org/10.1080/02757206.2022.2132493
Doušek, Roman – Drápala, Daniel – Novotná, Marie. 2015. Traditional folk culture in Moravia: time and space. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of European Ethnology.
Francek, Jindřich. 2011. Velké dějiny zemí Koruny české: Zločinnost a bezpráví. Praha: Paseka.
Frolec, Václav. 1982. Kulturní život dnešní vesnice na Slovácku. Slovácko 24: 23–36.
Grama, Emanuela. 2019. Socialist heritage: the politics of past and place in Romania. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
Green, David A. 2014. The Czechoslovak Communist Party’s Revolution, 1986-1990. (Disertační práce). Glasgow: University of Strathclyde.
Halířová, Martina. 2012. Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914: disciplinace jako součást ochrany dětství. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická.
Haukanes, Haldis. 2004. Velká dramata – obyčejné životy: postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Sociologické nakladatelství.
Henchel, Frank. 2020. The Embodiment of Deviance: The Biopolitics of the “Difficult Child” in Socialist Czechoslovakia. East European Politics and Societies 34, 4: 837–857. [2023-04-21]. doi.org/10.1177/0888325419890126
Himl, Pavel. 2019. Pozorovat, popsat, tvořit: osvícenská policie a moderní stát 1770-1820. Praha: Argo.
Jančář, Josef. 2000. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury.
Jurčak, Aleksej. 2018. Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: poslední sovětská generace. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
Kabele, Jiří – Hájek, Miloš, 2008. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. Brno: Doplněk.
Kalinová, Lenka. 2012. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia.
Kandert, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
Kladiwa, Pavel – Pokludová, Andrea – Kafková, Renata. 2008. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. 2. díl. 1. svazek. Muži z radnice. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
Klimeš, David. 2022. Doporučeno nezveřejňovat: fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu. Praha: Academia.
Kolář, Pavel – Pullmann, Michal. 2016. Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu. In: Kolář, Pavel – Pullmann, Michal (eds.): Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: NLN: 60–71.
Kolář, Pavel. 2019. Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu. Praha: NLN.
Krakovský, Roman. 2020. State and society in communist Czechoslovakia: transforming the everyday from World War II to the fall of the Berlin Wall. London: Bloomsbury Academic.
Krapfl, James. 2016. Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–1992. V Praze: Rybka Publishers.
Lindenberger, Thomas. 2017. Tacit minimal consensus: The always precarious East German Dictatorship. In: Corner, Paul (ed.): Popular opinion in totalitarian regimes: Fascism, Nazism, communism. New York: Oxford University Press: 208–221.
Lynd, Helen M. – Lynd, Robert S. 1934. Middletown: a study in american culture. New York: Harcourt, Brace and company.
McDermott, Kevin. 2015. Communist Czechoslovakia, 1945–89: A political and social history. London: Macmillan education.
Možný, Ivo. 2009. Proč tak snadno--: některé rodinné důvody sametové revoluce: sociologický esej. Praha: Sociologické nakladatelství.
Nařízení vlády č. 78/1951 Sb. Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů. 1951. [2023-04-21]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1951-78.
Nečasová, Denisa. 2020. Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956. Praha: NLN.
Nožina, Miroslav. 1988. Diferenciace skupin mládeže na severním Podluží. Slovácko 30: 121–129.
Ossowska, Maria. 2012. Měšťanská morálka. Praha: Academia.
Otáhal, Milan. 1994. Opozice, moc, společnost 1969–1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Peršak, Nina. 2017a. Criminalising through the back door: normative grounds and social accounts of incivilities regulation. In: Peršak, Nina (ed.): Regulation and social control of incivilities. London: Routledge, Taylor & Francis Group: 13–34.
Peršak, Nina, 2017b. The rude, the bad and the ugly: penalising incivilities in Europe. In: Peršak, Nina (ed.): Regulation and social control of incivilities. London: Routledge, Taylor & Francis Group: 1–10.
Pickard, Sarah (ed.). 2014. Anti-social behaviour in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pokludová, Andrea. 2009. Transformace měst v hygienicky nezávadná místa k životu. In: Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918. Ostrava: Ostravská univerzita: 331–340.
Polouček, Oto. 2019. Dance Parties and the Symbolic Construction of Communities in the Era of Late Socialism in Czechoslovakia. Národopisná revue 29, 5: 18–28.
Polouček, Oto. 2020a. Babičky na bigbítu: společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. Brno: Masarykova univerzita.
Polouček, Oto. 2020b. Kontinuity v období „revolučních proměn“ a „soumraku selského stavu“ (příspěvek ke studiu života na venkově v socialistickém Československu). Slovenský národopis 68, 1: 29–46.
Pospěch, Pavel. 2021. Neznámá společnost: pohledy na současné Česko. Brno: Host.
Pullmann, Michal. 2011. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium.
Pullmann, Michal. 2016. Násilí a sametová revoluce. In: Kolář, Pavel – Pullmann, Michal (eds.): Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny: 85–99.
Rákosník, Jakub – Spurný, Matěj – Štaif, Jiří. 2018. Milníky moderních českých dějin: krize konsensu a legitimity v letech 1848–1989. Praha: Argo.
Růžička, Jan. 2016. Maloměšťáci s otevřenou myslí: obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850–1914). Brno: Matice moravská.
Rychlík, Jan. 2020. Československo v období socialismu: 1945–1989. Praha: Vyšehrad.
Sabrow, Martin. 2012. Socialismus jako myšlenkový svět: Komunistická diktatura v kulturněhistorické perspektivě. Soudobé dějiny 19, 2: 196–208.
Strmiska, Zdeněk, 2020. Norma. In: Sociologická encyklopedie. Sociologický ústav AV ČR. [2023-04-21]. Dostupné z: encyklopedie.soc.cas.cz/w/Norma.
Štaif, Jiří. 2020. Modernizace na pokračování: společnost v českých zemích (1770–1918). Praha: Argo.
Suckut, Siegfried, 2016. Einleitung. In: Suckut, Siegfried (ed.): Volkes Stimmen: „Ehrlich, aber deutlich“. Privatbriefe an die DDR-Regierung. München: Deutscher Taschenbuch Verlag: 7–107.
Šubrt, Jiří – Vinopal, Jiří. 2013. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo.
Ther, Philipp. 2016. Nový pořádek na starém kontinentě: příběh neoliberální Evropy. Praha: Nakladatelství Libri.
Uhlíř, Dušan. 2004. Kriminálník. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK): 447–459.
Urbanová, Martina. 2006. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Vilímek, Tomáš – Rameš, Václav. 2022. Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností občanů. Soudobé dějiny 29, 3: 17–42.
Wilson, Geoff. 2010. Multifunctional “quality” and rural community resilience. Transactions of the Institute of British Geographers 35, 3: 364–381.
Zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní. 1950. [2023-04-21]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-88.
Zákon č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 1950. [2023-04-12]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-89.
Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. 1961. [2023-04-21]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-60.

Rozhovory
Rozhovor s panem B. (nar. 1967). 1. 3. 2016, osobní archiv autora.
Rozhovor s panem F. (nar. 1953). 30. 11. 2015, osobní archiv autora.