Datum zveřejnění:

25.9.2023

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2023.3.01

Abstrakt:

Studie se zabývá ochranou veřejného pořádku na venkově v poslední dekádě před pádem komunistické vlády v Československu roku 1989. Studuje přitom prolínání sdílených norem komunity a uplatňování moci státně socialistického politického systému na lokální úrovni. Sleduje konkrétně péči o dobrou pověst a odraz sociální hierarchie a s ní spjatých stereotypních představ v zápisech z jednání komisí pro ochranu veřejného pořádku místních národních výborů. Text zasazuje problematiku péče o spořádanou obec na konci osmdesátých let 20. století do širších souvislostí společenských proměn v důsledku industrializace a modernizace. Autor dochází k závěru, že principy sociální kontroly za pozdního socialismu nebyly v rozporu se sociálními normami venkovských komunit. Analýza archivních pramenů však taktéž ukazuje na vliv celkové neefektivity státně socialistického systému na schopnost veřejný pořádek hlídat.

Klíčová slova

Lokální komunita; Socialistické Československo; Sociální normy; Venkov; Tzv. normalizace

Text článku

Reference

Bauman, Zygmunt. 2003. Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství.
Biler, Stanislav. 2021. Destrukce. Brno: Druhé město.
Bláha, Inocenc Arnošt. 1912. Maloměstská morálka. Česká mysl: 96–102.
Bren, Paulina. 2013. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia.
Český statistický úřad. 2022. Databáze demografických údajů za obce ČR: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování (1971-2021). [2023-04-21]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr.
Douglas, Mary. 2014. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern.
Doušek, Roman. 2021. Kronikáři o životní úrovni. Konzum a politika na českém venkově v letech 1945–1980. Folia ethnographica 55,1: 3–28.
Doušek, Roman. 2022. The village and May Day celebrations in 1970s communist Czechoslovakia: Social events between a tool of the regime and a community holiday. History and anthropology. [2023-04-21]. doi.org/10.1080/02757206.2022.2132493
Doušek, Roman – Drápala, Daniel – Novotná, Marie. 2015. Traditional folk culture in Moravia: time and space. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of European Ethnology.
Francek, Jindřich. 2011. Velké dějiny zemí Koruny české: Zločinnost a bezpráví. Praha: Paseka.
Frolec, Václav. 1982. Kulturní život dnešní vesnice na Slovácku. Slovácko 24: 23–36.
Grama, Emanuela. 2019. Socialist heritage: the politics of past and place in Romania. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
Green, David A. 2014. The Czechoslovak Communist Party’s Revolution, 1986-1990. (Disertační práce). Glasgow: University of Strathclyde.
Halířová, Martina. 2012. Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914: disciplinace jako součást ochrany dětství. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická.
Haukanes, Haldis. 2004. Velká dramata – obyčejné životy: postkomunistické zkušenosti českého venkova. Praha: Sociologické nakladatelství.
Henchel, Frank. 2020. The Embodiment of Deviance: The Biopolitics of the “Difficult Child” in Socialist Czechoslovakia. East European Politics and Societies 34, 4: 837–857. [2023-04-21]. doi.org/10.1177/0888325419890126
Himl, Pavel. 2019. Pozorovat, popsat, tvořit: osvícenská policie a moderní stát 1770-1820. Praha: Argo.
Jančář, Josef. 2000. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury.
Jurčak, Aleksej. 2018. Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: poslední sovětská generace. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
Kabele, Jiří – Hájek, Miloš, 2008. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. Brno: Doplněk.
Kalinová, Lenka. 2012. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia.
Kandert, Josef. 2004. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
Kladiwa, Pavel – Pokludová, Andrea – Kafková, Renata. 2008. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. 2. díl. 1. svazek. Muži z radnice. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
Klimeš, David. 2022. Doporučeno nezveřejňovat: fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu. Praha: Academia.
Kolář, Pavel – Pullmann, Michal. 2016. Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu. In: Kolář, Pavel – Pullmann, Michal (eds.): Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: NLN: 60–71.
Kolář, Pavel. 2019. Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu. Praha: NLN.
Krakovský, Roman. 2020. State and society in communist Czechoslovakia: transforming the everyday from World War II to the fall of the Berlin Wall. London: Bloomsbury Academic.
Krapfl, James. 2016. Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–1992. V Praze: Rybka Publishers.
Lindenberger, Thomas. 2017. Tacit minimal consensus: The always precarious East German Dictatorship. In: Corner, Paul (ed.): Popular opinion in totalitarian regimes: Fascism, Nazism, communism. New York: Oxford University Press: 208–221.
Lynd, Helen M. – Lynd, Robert S. 1934. Middletown: a study in american culture. New York: Harcourt, Brace and company.
McDermott, Kevin. 2015. Communist Czechoslovakia, 1945–89: A political and social history. London: Macmillan education.
Možný, Ivo. 2009. Proč tak snadno--: některé rodinné důvody sametové revoluce: sociologický esej. Praha: Sociologické nakladatelství.
Nařízení vlády č. 78/1951 Sb. Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů. 1951. [2023-04-21]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1951-78.
Nečasová, Denisa. 2020. Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956. Praha: NLN.
Nožina, Miroslav. 1988. Diferenciace skupin mládeže na severním Podluží. Slovácko 30: 121–129.
Ossowska, Maria. 2012. Měšťanská morálka. Praha: Academia.
Otáhal, Milan. 1994. Opozice, moc, společnost 1969–1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Peršak, Nina. 2017a. Criminalising through the back door: normative grounds and social accounts of incivilities regulation. In: Peršak, Nina (ed.): Regulation and social control of incivilities. London: Routledge, Taylor & Francis Group: 13–34.
Peršak, Nina, 2017b. The rude, the bad and the ugly: penalising incivilities in Europe. In: Peršak, Nina (ed.): Regulation and social control of incivilities. London: Routledge, Taylor & Francis Group: 1–10.
Pickard, Sarah (ed.). 2014. Anti-social behaviour in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Pokludová, Andrea. 2009. Transformace měst v hygienicky nezávadná místa k životu. In: Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918. Ostrava: Ostravská univerzita: 331–340.
Polouček, Oto. 2019. Dance Parties and the Symbolic Construction of Communities in the Era of Late Socialism in Czechoslovakia. Národopisná revue 29, 5: 18–28.
Polouček, Oto. 2020a. Babičky na bigbítu: společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. Brno: Masarykova univerzita.
Polouček, Oto. 2020b. Kontinuity v období „revolučních proměn“ a „soumraku selského stavu“ (příspěvek ke studiu života na venkově v socialistickém Československu). Slovenský národopis 68, 1: 29–46.
Pospěch, Pavel. 2021. Neznámá společnost: pohledy na současné Česko. Brno: Host.
Pullmann, Michal. 2011. Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium.
Pullmann, Michal. 2016. Násilí a sametová revoluce. In: Kolář, Pavel – Pullmann, Michal (eds.): Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny: 85–99.
Rákosník, Jakub – Spurný, Matěj – Štaif, Jiří. 2018. Milníky moderních českých dějin: krize konsensu a legitimity v letech 1848–1989. Praha: Argo.
Růžička, Jan. 2016. Maloměšťáci s otevřenou myslí: obecní reprezentace Bučovic a Slavkova (1850–1914). Brno: Matice moravská.
Rychlík, Jan. 2020. Československo v období socialismu: 1945–1989. Praha: Vyšehrad.
Sabrow, Martin. 2012. Socialismus jako myšlenkový svět: Komunistická diktatura v kulturněhistorické perspektivě. Soudobé dějiny 19, 2: 196–208.
Strmiska, Zdeněk, 2020. Norma. In: Sociologická encyklopedie. Sociologický ústav AV ČR. [2023-04-21]. Dostupné z: encyklopedie.soc.cas.cz/w/Norma.
Štaif, Jiří. 2020. Modernizace na pokračování: společnost v českých zemích (1770–1918). Praha: Argo.
Suckut, Siegfried, 2016. Einleitung. In: Suckut, Siegfried (ed.): Volkes Stimmen: „Ehrlich, aber deutlich“. Privatbriefe an die DDR-Regierung. München: Deutscher Taschenbuch Verlag: 7–107.
Šubrt, Jiří – Vinopal, Jiří. 2013. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
Tinková, Daniela. 2004. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo.
Ther, Philipp. 2016. Nový pořádek na starém kontinentě: příběh neoliberální Evropy. Praha: Nakladatelství Libri.
Uhlíř, Dušan. 2004. Kriminálník. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří. Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK): 447–459.
Urbanová, Martina. 2006. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Vilímek, Tomáš – Rameš, Václav. 2022. Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností občanů. Soudobé dějiny 29, 3: 17–42.
Wilson, Geoff. 2010. Multifunctional “quality” and rural community resilience. Transactions of the Institute of British Geographers 35, 3: 364–381.
Zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní. 1950. [2023-04-21]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-88.
Zákon č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním. 1950. [2023-04-12]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-89.
Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. 1961. [2023-04-21]. Dostupné z: www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-60.

Rozhovory
Rozhovor s panem B. (nar. 1967). 1. 3. 2016, osobní archiv autora.
Rozhovor s panem F. (nar. 1953). 30. 11. 2015, osobní archiv autora.