Date of publishing:

25.3.2018

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. The Český lid provides open access to all of its content under license
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstract:

The purpose of this article is to analyze interethnic relationships in inclusive elementary schools in Czech Republic. Special attention is paid to the social distance dynamics in the inclusive classroom. The article sheds light on aspects of social inclusion in educational settings. The text illustrates that in the politics of belonging and inclusion there is a connection between the social position of Roma pupils and the teacher’s attitude. The article is based on qualitative, inductive, and ethnographic fieldwork. The central method of the fieldwork was observation.

Keywords

social inclusion;ethnic minority;interethnic relationships;elementary school;assistant of pedagogue;inclusive education

Article Text

References

Abu Ghosh, Yasar. 2010. „Crediting Recognition. Monetary Transactions of Poor Roma in Tercov.“ Pp. 91–107 in Michael Stewart – Márton Rövid (eds.): Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies. Budapest: Central European University.
Bogardus, Emory S. 1925 „Measuring Social Distances“. Journal of Applied Sociology 9: 299–308.

Bogardus, Emory S. 1933. „A Social Distance Scale“. Sociology and Social Research, 17: 265–271; 1933.

Bogardus, Emory S. 1959. Social Distance. Yellow Spring, OH: The Artichild Press.

Booth, Tony.; Ainscow, Mel. 2007. Ukazatel inkluze: Rozvoj učení a zapojení ve školách [online]. Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan. Rytmus o. s. Dostupné z WWW: www.ferovaskola.cz/data/downloads/Index_inkluze.pdf [cit. 2011-02-15].

Bryman, Alan. 2012. Social research methods. n.p.: Oxford: New York: Oxford University Press.

ČOSIV. 2015. Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání. Zpracoval Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, analytik České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha.
EDUin, o.p.s. – Perfect Crowd. 2013. Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost). Dostupné z slideplayer.cz/slide/2454737 [cit. 2015-10-24].
Emerson, Robert. M.; Fretz, Rachel. I; Shaw, Linda. L. 1995. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago Press.

Eriksen, Thomas Hylland – Loupová, Hana. 2008. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Vyd. 1. Praha: Portál.
Eriksen, Thomas Hylland. 2012. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Falzon, Mark-Anthony (ed.). 2009. Multi-sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Farnham and Burlington: Ashgate.

Fraňková, Slávka; Pařízková, Jana; Malichová, Eva. 2013. Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum.
Hájková, Vanda; Strnadová, Iva. 2010. Inkluzivní vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Grada.

Horská, Viola. 2009. Koučování ve školní praxi. 1. vydání. Praha: Grada.

Hymes, Dell. 1980. Language in education: ethnolinguistic essays. Center for Applied Linguistics. Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics.
Jarkovská, Lucie [et al.]. 2015. Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Vyd. 1. Praha: Portál.
Kaleja, Martin; Adamus, Petr; Mühlpachr, Pavel; Zezulková, Eva. 2015. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. n.p.: Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Centrum empirických výzkumů.

Kasíková, Hana; Straková, Jana (eds.). 2011. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum.

Kašparová, Irena; Souralová, Adéla. 2014. „Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. ORBIS SCHOLAE, 8 (1) 79−96.
Lakoff, George. 2006. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Vyd. 1. Praha: Triáda.
Levinson, Bradley A. – Pollock, Mica. 2011. A companion to the anthropology of education. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Lukas, Josef. 2009. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách: přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. Roč. 14, č. 1, s. 127-145.

Marcus, George E. 1995. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95–117.
Marcus, George E. 1998. Ethnography through thick and thin. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Mareš, Jiří. 1998. Sociální klima školní třídy. Přehledová studie. AŠR ČR a SR, IPPP. Dostupné z: www.klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf [cit. 2016-10-24].
Mead, Margaret. 972. Coming of age in Samoa: a psychological study of promitive youth for western civilisation. New York: Morrow Quill.

Mills, David; Morton, Missy. Ethnography in education. Los Angeles; London: Sage [for the] British
Educational Research Association, 2013.
Moree, Dana – Janská, Iva. 2008. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni.
Nesrtová Marie, Marinov, Zlatko. 2012. Psychosociální rizika běžné dětské obezity. Pp. 56–57 in Marinov, Zlatko; Pastucha, Dalibor a kol. Praktická dětská obezitologie. Nakladatelství: Grada Publishing.
Pierides, Dean. 2010. Multi-Sited Ethnography and the Field of Educational Research. Critical Studies in Education, 51:2, 179-195.

Spindler, George Dearborn. 1963. Education and culture: anthropological approaches. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Spindler, George Dearborn. 1974. Education and cultural process: toward an anthropology of education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Spindler, George Dearborn. 2000. Fifty years of anthropology and education 1950-2000: a Spindler anthology. Mahwah, N. J., London: Lawrence Erlbaum Associates.

Šafr, Jiří. (ed.). 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. 1. vyd. Praha: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav.
Tannenbergerová, Monika. 2016. Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? [E-kniha]. Nakladatel: Wolters Kluwer.

Uzlová, Iva. 2010. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Vyd. 1. Praha: Portál.