Datum zveřejnění:

25.3.2018

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2018.1.03

Abstrakt:

Cílem tohoto článku je analyzovat mezietnické vztahy v inkluzivních základních školách v České republice. Zvláštní pozornost je věnována dynamice sociální vzdálenosti v inkluzivní učebně. Článek shrnuje aspekty sociálního začlenění ve vzdělávacím prostředí. Text ukazuje, že v politice patřičnosti a inkluze existuje souvislost mezi sociální situací romských žáků a postojem učitele. Článek je založen na kvalitativní, induktivní a etnografické práci v terénu. Centrální metoda terénní práce byla pozorování.

Klíčová slova

sociální inkluze;etnická minorita;interetnické vztahy;základní škola;asistent pedagoga;inkluzivní vzdělávání

Text článku

Reference

Abu Ghosh, Yasar. 2010. „Crediting Recognition. Monetary Transactions of Poor Roma in Tercov.“ Pp. 91–107 in Michael Stewart – Márton Rövid (eds.): Multi-disciplinary Approaches to Romany Studies. Budapest: Central European University.
Bogardus, Emory S. 1925 „Measuring Social Distances“. Journal of Applied Sociology 9: 299–308.

Bogardus, Emory S. 1933. „A Social Distance Scale“. Sociology and Social Research, 17: 265–271; 1933.

Bogardus, Emory S. 1959. Social Distance. Yellow Spring, OH: The Artichild Press.

Booth, Tony.; Ainscow, Mel. 2007. Ukazatel inkluze: Rozvoj učení a zapojení ve školách [online]. Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan. Rytmus o. s. Dostupné z WWW: www.ferovaskola.cz/data/downloads/Index_inkluze.pdf [cit. 2011-02-15].

Bryman, Alan. 2012. Social research methods. n.p.: Oxford: New York: Oxford University Press.

ČOSIV. 2015. Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání. Zpracoval Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, analytik České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha.
EDUin, o.p.s. – Perfect Crowd. 2013. Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost). Dostupné z slideplayer.cz/slide/2454737 [cit. 2015-10-24].
Emerson, Robert. M.; Fretz, Rachel. I; Shaw, Linda. L. 1995. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago Press.

Eriksen, Thomas Hylland – Loupová, Hana. 2008. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Vyd. 1. Praha: Portál.
Eriksen, Thomas Hylland. 2012. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Falzon, Mark-Anthony (ed.). 2009. Multi-sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research. Farnham and Burlington: Ashgate.

Fraňková, Slávka; Pařízková, Jana; Malichová, Eva. 2013. Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum.
Hájková, Vanda; Strnadová, Iva. 2010. Inkluzivní vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Grada.

Horská, Viola. 2009. Koučování ve školní praxi. 1. vydání. Praha: Grada.

Hymes, Dell. 1980. Language in education: ethnolinguistic essays. Center for Applied Linguistics. Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics.
Jarkovská, Lucie [et al.]. 2015. Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Vyd. 1. Praha: Portál.
Kaleja, Martin; Adamus, Petr; Mühlpachr, Pavel; Zezulková, Eva. 2015. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. n.p.: Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Centrum empirických výzkumů.

Kasíková, Hana; Straková, Jana (eds.). 2011. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum.

Kašparová, Irena; Souralová, Adéla. 2014. „Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. ORBIS SCHOLAE, 8 (1) 79−96.
Lakoff, George. 2006. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Vyd. 1. Praha: Triáda.
Levinson, Bradley A. – Pollock, Mica. 2011. A companion to the anthropology of education. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Lukas, Josef. 2009. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách: přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. Roč. 14, č. 1, s. 127-145.

Marcus, George E. 1995. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95–117.
Marcus, George E. 1998. Ethnography through thick and thin. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Mareš, Jiří. 1998. Sociální klima školní třídy. Přehledová studie. AŠR ČR a SR, IPPP. Dostupné z: www.klima.pedagogika.cz/trida/doc/Mares_Klima_tridy.pdf [cit. 2016-10-24].
Mead, Margaret. 972. Coming of age in Samoa: a psychological study of promitive youth for western civilisation. New York: Morrow Quill.

Mills, David; Morton, Missy. Ethnography in education. Los Angeles; London: Sage [for the] British
Educational Research Association, 2013.
Moree, Dana – Janská, Iva. 2008. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni.
Nesrtová Marie, Marinov, Zlatko. 2012. Psychosociální rizika běžné dětské obezity. Pp. 56–57 in Marinov, Zlatko; Pastucha, Dalibor a kol. Praktická dětská obezitologie. Nakladatelství: Grada Publishing.
Pierides, Dean. 2010. Multi-Sited Ethnography and the Field of Educational Research. Critical Studies in Education, 51:2, 179-195.

Spindler, George Dearborn. 1963. Education and culture: anthropological approaches. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Spindler, George Dearborn. 1974. Education and cultural process: toward an anthropology of education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Spindler, George Dearborn. 2000. Fifty years of anthropology and education 1950-2000: a Spindler anthology. Mahwah, N. J., London: Lawrence Erlbaum Associates.

Šafr, Jiří. (ed.). 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. 1. vyd. Praha: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav.
Tannenbergerová, Monika. 2016. Průvodce školní inkluzí aneb Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? [E-kniha]. Nakladatel: Wolters Kluwer.

Uzlová, Iva. 2010. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Vyd. 1. Praha: Portál.