Licenční podmínky pro autory a autorky, kteří chtějí publikovat v Českém lidu / Czech Ethnological Journal

I. Úvodní ustanovení

1. Vydavatel v rámci své činnosti vydává časopis s názvem Český lid / Czech Ethnological Journal (dále jen „časopis“).

2. Autor má zájem publikovat své autorské dílo v časopise, a proto poskytl vydavateli své dílo (dále jen „dílo“).

II. Užití díla

1. Autor tímto poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném. Vydavatel je tak oprávněn užít dílo zejména takto:

a) vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona (i opakovaným) v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování);

b) pronájmem, půjčováním a případně i vystavováním ve smyslu ustanovení § 15 až § 17 autorského zákona;

c) sdělováním veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu;

d) v rámci užití díla dle písm. a) až c) užít dílo též pro nekomerční i komerční (tj. prováděnou za účelem zisku i bez takového účelu) reklamu či jinou propagaci své osoby a výsledků své činnosti (zejména časopisu); takovým užitím v rámci užití dle písm. a) až c) se přitom rozumí, že reklama či jiná propagace bude souviset s vydáním díla v časopise nebo jeho jiným užitím;

e) v rámci užití díla dle písm. a) až d) užít dílo vcelku nebo jeho část, ve spojení s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomuto účelu je vydavatel oprávněn dílo spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem neautorského charakteru, zařadit jej do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru;

f) umožnit užití díla třetím osobám pro nekomerční účely a s podmínkou uvedení jména autora a plné bibliografické citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a DOI), kde bylo dílo publikováno.

2. Právo k užití díla podle odstavce 1 je poskytováno:

a) jako nevýhradní, tzn. autor je nadále oprávněn užít dílo sám, jakož i udělit oprávnění k jeho užití třetí osobě,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro celosvětové území,

d) s právem dalšího poskytnutí třetím osobám, a to jak udělením podlicence, tak i postoupením licence, s právem dalších převodů oběma způsoby.

3. Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jmen autora, bez autorského označení je vydavatel oprávněn užívat dílo pouze, je-li to v konkrétním případě obvyklé.

4. Vydavatel není povinen licenci poskytnutou autorem v celém rozsahu využít.

5. Smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, že licence je autorem poskytována bezúplatně.

6. Pro případ užití díla šířením prostřednictvím internetu je licence udělena podle Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

III. Záruky autora

1. Autor odpovídá vydavateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor je jediným tvůrcem díla, dílo je původní a nebylo autorem (ani třetí osobou) dosud veřejně užito, a dále že jeho užitím (v rozsahu sjednaném touto smlouvou) vydavatelem či třetí osobou, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy:

a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob;

b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, a

c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, a že autor před uzavřením této smlouvy neudělil třetí osobě výhradní licenci k užití díla.

2. Pokud by vydavateli nebo třetí osobě, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy, vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je autor povinen tuto škodu v plné výši nahradit.

IV. Souhlas autora se zpracováním osobních údajů

1. Autor souhlasí s tím, že údaje, které poskytl vydavateli v rozsahu jméno, příjmení, adresa pracoviště, kontaktní e-mail, budou předávány a dále zpracovávány pro užití specifikovaná v části II., odst. 1 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto licenční podmínky se řídí ustanovením českého práva, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v platných zněních.

2. Veškeré změny této dohody mohou být provedeny jen na základě souhlasu obou stran v písemné formě. Rušit tuto dohodu lze jen písemně.

Vydavatelem je veřejná výzkumná instituce Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Na Florenci 3, Praha 1, 110 00, zastoupená PhDr. Jiřím Woitschem, Ph.D. 

(IČ: 68378076, DIČ: CZ68378076)