Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Za zpracování ani zaslání článků nehradí autoři žádné poplatky. Časopis neplatí za publikování textů žádné autorské honoráře.

Předložené rukopisy nejprve hodnotí vedoucí redaktor/ka, který/á je v případě pochybností konzultuje s redakční radou. Pokud je rukopis považován za vhodný k publikování, je v rámci dvojitě zaslepeného recenzního řízení zaslán dvěma recenzentům schváleným redakční radou. Na základě doporučení recenzentů se redaktor/ka rozhodne, zda daný příspěvek: a) bude publikován beze změn či pouze s menšími úpravami, b) musí být přepracován a předložen znovu k recenzi, c) má být zamítnut, d) má být zaslán třetímu recenzentovi. Konečné rozhodnutí se předkládá ke schválení redakční radě.

Při předkládání rukopisu zasílejte samostatně titulní stranu / průvodní dopis, které musí obsahovat název práce, jména všech autorů, příslušnost k institucím a informace o financování a institucionální podpoře použité při přípravě rukopisu, tak jak ji chcete v časopise uvést, adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu. Před vlastním předložením článku uveďte pouze název článku a odstraňte veškeré odkazy, které by mohly vést k identifikování autora či autorů.

Studie a materiály by neměly být delší než 25 normostran (45 000 znaků s mezerami, včetně bibliografie a poznámek). Příspěvky do diskusní sekce by měly mít maximálně 10 normostran (18 000 znaků s mezerami, včetně bibliografie a poznámek). Autoři těchto statí musí rovněž přiložit anglické shrnutí a dále české nebo slovenské shrnutí o maximální délce 1 000 znaků s mezerami, a nejvýše 7 klíčových slov v angličtině a také v češtině nebo slovenštině.

Textové přílohy musí být ve formátu DOC, DOCX nebo RTF. Formát PDF nebude přijat. V celém textu používejte písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1,5 bez rozšiřování mezer. Pro formátování textu jsou přípustné pouze další řezy písma – tučné pro nadpisy, kurziva pro citace a zvýraznění. Text neupravujte pomocí editovacích nástrojů, nepoužívejte makra a přednastavené styly.

Recenze knih anebo CD by neměly překračovat 4 normostrany (7 200 znaků) a zprávy z konferencí o výstavách atp. 3 normostrany (5 400 znaků). Časopis nezveřejňuje příspěvky osobního charakteru jako zdravice či nekrology.

Nákresy, tabulky, grafy a ilustrace (obrázky) se zasílají zvlášť, obrázky v nekomprimovaném formátu (např. TIFF) s minimálním rozlišením 300 dpi. Technické specifikace těchto materiálů se s redaktory konzultují individuálně. Autoři studií odpovídají za vyřešení veškerých práv k fotografiím.

Veškerá podání se uskutečňují prostřednictvím online systému pro předkládání prací (viz odkazy na registraci a přihlášení výše).

Jakmile se přihlásíte, klikněte na „Předložit nový článek a při zasílání svého článku se pečlivě řiďte pokyny. V případě jakýchkoli problémů se prosím obraťte na technického redaktora / technickou redaktorku na adrese novotna@eu.cas.cz

Styl citací

Český lid / Czech Ethnological Journal používá harvardský citační styl. Přesný návod pro citační úzus a další nezbytné informace pro úpravu rukopisů naleznete zde. Odkazy na literaturu se uvádějí přímo v textu a na konci práce je uvedena úplná bibliografie. Poznámky pod čarou lze používat pro citace archivních pramenů či jako textové poznámky pro vysvětlení, komentování, zpřesnění skutečností zmíněných v hlavním textu. Pro vkládání poznámek pod čarou použijte automatické funkce textových editorů, neumísťujete poznámky na konec textu.

V průběhu zasílání práce se po autorech vyžaduje souhlas s podmínkami licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), která se na práci vztahuje, jestliže je následně její text v tomto časopisu zveřejněn.

Upozornění o ochraně autorských práv

Licence Creative Commons

Práce publikované v tomto časopisu jsou licencovány v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Autorská práva k článkům publikovaným v časopise Český lid / Czech Ethnological Journal zůstávají autorům, časopisu je uděleno právo prvního publikování. Poté, co se články objeví v tomto časopise s otevřeným přístupem, je možné je použít ve vzdělávací, komerční i nekomerční sféře, a to s řádným uvedením zdroje a s odkazem na licenci.

Kompletní licenční podmínky časopisu jsou ke stažení zde

Prohlášení o ochraně soukromí

Jména a e-mailové adresy zadané na stránkách tohoto časopisu budou použity výhradně k uvedeným účelům tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny za žádným jiným účelem ani žádné třetí straně.