Datum zveřejnění:

25.3.2017

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2017.1.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The paper deals with literary texts
related to the Baroque religious pilgrimages
and it attempts to interpret them using
interdisciplinary approach the ground of
which is a literary-historical perspective,
however, which exceeds beyond into the
fields of piety history, ethnography and
cultural anthropology. The main source
is the so called pilgrimage handbooks,
books of several literary genres in one,
i.e. the historic narration, meditation,
litany and pilgrimage song. The paper
analyses about twenty of them, all dated
to the times of the major flourishing of
the collective pilgrimages (1650–1800).
They refer to various Bohemian and
Moravian pilgrimage sites (e.g. Svatá
Hora near Příbram, Stará Boleslav, Křtiny,
Hájek near Prague, Velehrad, Štramberk)
and they also include those cross the
border ones (Mariazell, Čenstochová). All
the sources have been analysed as an
instruction to perform the pious practice,
as a demonstration of performative and
prescriptive literature.

Klíčová slova

Baroque religious pilgrimages, Bohemian and Moravian pilgrimage sites, pilgrimage books, phases of pilgrimage, pilgrimage song, prayer, forms of the Baroque spirituality

Text článku

Reference

Brückner, Wolfgang: 1970 – Zur Phänomenologie und Nomenklatur des Wallfahrtswesens und seiner Erforschung. Wörter und Sachen in systematisch-semantischem Zusammenhang. In: Harmening, Dieter (ed.): Volkskultur und Geschichte . Berlin: Erich Schmidt Verlag: 384–424.
Brückner, Wolfgang: 2006 – Mentalitätsgeschichtliche Probleme moderner Wallfahrtsforschung. Eine diskursanalytische Besinnung“. In: Doležal, Daniel – Kühne, Hartmut (eds):  Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture. Frankfurt a. M.:  Peter Lang: 15–23.
Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard (eds.): 2007 –  Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 3 , O - Ž.  Praha: Mladá Fronta.
Byrtusová, Barbora: 2011 – Reflexe kultu Panny Marie hostýnské v kramářských tiscích. Studia Comeniana et historica 41,  č. 85/86:  97–117.
Doležal, Daniel – Kühne, Hartmut (eds):  2006 –  Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Čejka, Mirek (ed.): 1999 – Adam Václav Michna z Otradovic: Básnické dílo. Praha: NLN.
Doušek, Roman: 2003 –  Mariánský poutník Matěj Chládek z Podbřežic. Ke kultu Panny Marie na přelomu 18. a 19. století. In: Národopisný věstník 20 (62), č. 1: 5–14.
Ducreux, Marie-Elizabeth: 1997 – Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi. Český časopis historický, 95, č. 3–4: 585 – 620.
Fiala, Jiří – Sobotková, Marie: 1999 – Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho reflexe v kramářských písních. Český lid 86, č. 1:  61–79.
Gaži, Martin: 2004  – "K lékařce nebeskej" Poutní Podsrp a vnímání nemoci na českém venkově 18. století. Kuděj 6, č. 1: 17–31.
Gaži, Martin: 2008 – O rozumnosti bez rozumu a břečťanu příběhů. Prolegomena k dějinám předmoderních zázraků. In: Grečenková, Martina – Mikulec, Jiří (eds.):  Církev a zrod moderní racionality. Víra - pověra - vzdělanost - věda v raném novověku. Praha: Historický ústav:  183-239.
Gaži, Martin: 2010 –  K typologii mariánských poutních míst na jihu Čech v 17. a 18. století. In: Mihola, Jiří (ed.):  Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: MZM: 137–158.
Gaži, Martin - Hansová, Jarmila: 2012 – Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. České Budějovice : Národní památkový ústav.
Holubová, Markéta: 2003 –  Tištěná poutní produkce a její čtenář konzument.  In: Radimská, Jitka (ed.):  K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven.  České Budějovice: Jihočeská univerzita: 559–568.
Holubová, Markéta: 2014 –  Odraz kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci. In: Holubová, Markéta, Suchomelová, Marcela (eds.): Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách.  Praha: Etnologický ústav AV ČR ,  Státním oblastní archiv: 59-79.
Holubová, Markéta: 2015 – Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa. Praha: Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i.
Horáková, Michaela (ed.): 2000 – Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. Století. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis
Horyna, Mojmír: 2001. – Tvář barokní Čechie. Baroko v české krajině a historické paměti. In: Vlnas, Vít (ed.) Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie: 249–255.
Kafka, Luboš: 2008 – „Líbezně nás volá, Matička Cellenská.“ Zobrazení Panny Marie v kramářských tiscích. In: Holubová, Markéta (ed.): Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha: Akademie věd České republiky, Etnologický ústav:  149–168.
Ivánek, Jakub: 2010 – Genologická analýza českých barokních písní o svatých. In: Malura, Jan (ed.):  Žánrové aspekty starší literatury. Ostrava: Ostravská univerzita: 121–147.
Ivánek, Jakub: 2012 – Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Malura, Jan  –T omášek, Martin (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita: 86–110.
Kafka Luboš: 2009 – Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Kalista, Zdeněk: 2001 – Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní.  Horáková, Michaela –  Ferklová, Renata (eds.). Žďár nad Sázavou : Cisterciana Sarensis.
Kvapil, Jan:  2013 –  Dilatova dilatace aneb: Pojednání o šíři a dosahu hymnografického kontextu poutní knihy Marianische Kirchfahrt (1682) moravského jezuity Johanna Dilata.  In: Jordánková, Hana – Maňas, Vladimír (eds.): Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna: 157–169.
Louthan Howard: 2011 – Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. Přeložil Zdeněk Rucki. Praha: Rybka Publishers.
Malura, Jan: 2015 – Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Ostrava: Ostravská univerzita.
Malura, Jan – Kosek, Pavel (eds):  2001 – Matěj Tanner: Hora Olivetská. Brno: Host.
Maňas, Vladimír: 2010 – Náboženská bratrstva a poutnictví na Moravě v raném novověku, in Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk – Potůčková, Martina (eds.):  Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Arcidiecézní muzeum: 20–28 + 74–129 (hesla katalogu).
Mihola, Jiří (ed.): 2010 –  Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum.
Mikulec, Jiří: 2013 –  Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha: Grada.
Pařízková, Kateřina: 2010 – Barokní poutní cesta do Hájku u Prahy. Folia Historica Bohemica 25, č. 2: 113-153.
Pařízková, Kateřina: 2014 – Mariánská procesí v průběhu 19. století: pražský písničkář František Hais o svých poutích na Svatou Horu, do Staré Boleslavi a konečně do Hájku v letech 1832–1888. In: Holubová, Markéta, Suchomelová, Marcela (eds.): Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách.  Praha: Etnologický ústav AV ČR ,  Státním oblastní archiv: 285-298.
Prokopová, Zdeňka: 1998 –   Každodenní život mariánského poutního místa Kájov v letech 1656-1725.  Jihočeský sborník historický 66-67: 51-63.
Prokopová, Zdeňka: 2004 – "Auxilium Christianorum, ora pro nobis!" Barokní knihy zázraků jako dosud málo využitý pramen. Kuděj 6, č. 1: 3–16
Prokopová, Zdeňka: 2007 –  Poutník In: Václav Bůžek – Pavel Král (eds.): Člověk českého raného novověku / Praha: Argo:  255–274.
Royt, Jan: 1999 –  Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha: Karolinum,  1999.
Semotanová, Eva: 2011 –  Kladské Vambeřice - osm století duchovní krajiny.  In: Hlavačka, Milan (ed.)  Paměť míst, událostí a osobností. Historie jako identita a manipulace.  Praha: Historický ústav: 551–583.
Sládek, Miloš: 1994 – Zázračná uzdravení a dobrotivá vzhlédnutí v české literatuře doby baroka. Literární archiv 27, Česká literatura doby baroka:  247 –271.
Sládek, Miloš: 2000 – Bezpečnost místa svatého před starého hada jedovatosti aneb Hájek v literatuře 17. a počátku 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723. In: Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a 18. století. Unhošť: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti: 1–64.
Smyčková, Kateřina: 2014 –  Mariánský ctitel: literární (sebe)prezentace J. I. Dlouhoveského. In: Holubová, Markéta, Suchomelová, Marcela (eds.): Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách.  Praha: Etnologický ústav AV ČR ,  Státním oblastní archiv: 241–251.
Tüskes, Gábor – Knapp, Éva: 1996 – Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte.  Dettelbach: J.H. Röll.
Balbín, Bohuslav: 1658 –  Diva Turzanensis… Olomouc: V. J.  Ettel.
Bilovský, Bohumír Hynek: 1709 –  Nábožné putování k svatým Cyrilovi a Strachotovi … Olomouc: Ignác Rosenburg.
Cesta svatohorská k zázračnému obrazu …1760. Praha: Jezuitská tiskárna.  
Dilatus,  Johannes: 1682 –  Marianische Kirchfahrt zu dem Uralten Gnaden-Bild…Glatz: Andreas Pega.
Dlouhoveský, Jan Ignác: 1670 (a) – Ager Benedictionis. Požehnané pole …Praha : Arcibiskupská tiskárna.
Dlouhoveský, Jan Ignác: 1670 (b) –   Zdoro-Slaviček na Poli Požehnaném. Praha : Arcibiskupská tiskárna.
Dlouhoveský, Jan Ignác: 1673 – Hrdlička staroboleslavská, Praha: Jan Arnolt .
Hlohovský, Jiří: 1622 –  Písně katolické, Olomouc: Matěj Handl.
Christelius, Bartoloměj: 1678 –  Via Olivetan., Oelberg Strassen.... Olomouc: Josef Kilian.

Kozmus, Jan Bernard: 1655 – Pěkné Poutnické P aneb Poklad skrytý v poli pobožným poutníkům otevřený, Olomouc: Vít Jindřich Ettel.
Marek, Damascenus: 1718 (a) – Vůdce cesty všech pobožně putujících do Hájku svatého… Praha:  Karel Jan Hraba.
Marek, Damascenus: 1718 (b) – Weeg-Gefährt…Praha:  Karel Jan Hraba.

Oudolí křtinské nejsvětější rodičky Boží Panny Marie. 1665. Litomyšl: Jan Arnolt.
Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí… do Mariacell... 1735. Brno: František Karel Siedler .
Rotter, Xaverius Augustin: 1800 –  Utecka hřešnikuw aneb Horouca nabožnost do nejsvětější Paní Maryi na Jasnej Hoře…. Jasna Hora: Paulánská tiskárna.

Rozenplut ze Švarcebachu, Jan: 1601 – Kancionál aneb Sebrání zpěvův pobožných. Olomouc: Jiří Handl.
Tanner, Jan: 1679 –  Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavě …Praha: Jezuitská tiskárna
Tanner, Jan: 1690 –  Heiliger Weg von Prag nach Altbunzlau, Prag 1679.
Tanner, Matěj: 1704  – Hora Olivetská…Nisa: Josef Schogl  [poprvé asi 1666]  
Žíznivý poutník aneb Cellenská cesta … 1802. Praha: Johanna Jeřábková.