Datum zveřejnění:

25.3.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.1.03

Abstrakt:

Studie zkoumá literární texty spojené s náboženskými poutěmi baroka a pokouší se při jejich interpretaci o interdisciplinární přístup – východiskem je perspektiva literárněhistorická, ale otázky, které si autor klade, zasahují do oblastí dějin zbožnosti, etnografie a kulturní antropologie. Hlavním pramenem jsou tzv. poutní příručky, knihy, jež sdružují několik literárních žánrů v jednom celku: historické vyprávění, modlitba, meditace, litanie, poutnická píseň. Studie analyzuje dvě desítky takových knih z období hlavního rozvoje kolektivních poutí (1650–1800). Vztahují se k různorodým českým a moravským poutním místům (Svatá Hora u Příbrami, Stará Boleslav, Křtiny, Hájek u Prahy, Velehrad, Štramberk aj.), stranou zájmu nezůstávají ani knihy k poutím přeshraničním (Mariazell, Čenstochová). Všechny prameny jsou analyzovány jako návod k vykonávání zbožné praxe, jako projev literatury performativní a preskriptivní, která byla pomůckou pro provozování rituálů s opakovanými činnostmi. Autor si klade otázku, jak souvisí literární prostředky barokních textů s šířením jistého typu zbožnosti i s budováním emocionálních prožitků. Na základě poutních příruček sleduje především jednotlivé fáze poutě (příprava před poutí, putování a zastavení u drobných sakrálních objektů, zbožnost před milostným obrazem, zaslíbení, loučení, návrat), ptá se po využití konkrétních písňových a modlitebních textů v jejich rámci. Mnohé knihy propagují typické formy barokní spirituality a rovněž typické formy rekatolizační modlitby, meditace a písně (Loretánské litanie, modlitby růžence aj,). Nechybí ani propagace extrémnějších projevů barokního náboženského života, blízkých zbožné praxi náboženských bratrstev.

Klíčová slova

barokní náboženské poutě;poutní knihy;fáze poutní cesty;procesí;duchovní píseň;modlitba;formy barokní spirituality

Text článku

Reference

Brückner, Wolfgang: 1970 – Zur Phänomenologie und Nomenklatur des Wallfahrtswesens und seiner Erforschung. Wörter und Sachen in systematisch-semantischem Zusammenhang. In: Harmening, Dieter (ed.): Volkskultur und Geschichte . Berlin: Erich Schmidt Verlag: 384–424.
Brückner, Wolfgang: 2006 – Mentalitätsgeschichtliche Probleme moderner Wallfahrtsforschung. Eine diskursanalytische Besinnung“. In: Doležal, Daniel – Kühne, Hartmut (eds):  Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture. Frankfurt a. M.:  Peter Lang: 15–23.
Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard (eds.): 2007 –  Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Sv. 3 , O - Ž.  Praha: Mladá Fronta.
Byrtusová, Barbora: 2011 – Reflexe kultu Panny Marie hostýnské v kramářských tiscích. Studia Comeniana et historica 41,  č. 85/86:  97–117.
Doležal, Daniel – Kühne, Hartmut (eds):  2006 –  Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Čejka, Mirek (ed.): 1999 – Adam Václav Michna z Otradovic: Básnické dílo. Praha: NLN.
Doušek, Roman: 2003 –  Mariánský poutník Matěj Chládek z Podbřežic. Ke kultu Panny Marie na přelomu 18. a 19. století. In: Národopisný věstník 20 (62), č. 1: 5–14.
Ducreux, Marie-Elizabeth: 1997 – Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi. Český časopis historický, 95, č. 3–4: 585 – 620.
Fiala, Jiří – Sobotková, Marie: 1999 – Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho reflexe v kramářských písních. Český lid 86, č. 1:  61–79.
Gaži, Martin: 2004  – "K lékařce nebeskej" Poutní Podsrp a vnímání nemoci na českém venkově 18. století. Kuděj 6, č. 1: 17–31.
Gaži, Martin: 2008 – O rozumnosti bez rozumu a břečťanu příběhů. Prolegomena k dějinám předmoderních zázraků. In: Grečenková, Martina – Mikulec, Jiří (eds.):  Církev a zrod moderní racionality. Víra - pověra - vzdělanost - věda v raném novověku. Praha: Historický ústav:  183-239.
Gaži, Martin: 2010 –  K typologii mariánských poutních míst na jihu Čech v 17. a 18. století. In: Mihola, Jiří (ed.):  Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: MZM: 137–158.
Gaži, Martin - Hansová, Jarmila: 2012 – Svatyně za hradbami měst: Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech. České Budějovice : Národní památkový ústav.
Holubová, Markéta: 2003 –  Tištěná poutní produkce a její čtenář konzument.  In: Radimská, Jitka (ed.):  K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven.  České Budějovice: Jihočeská univerzita: 559–568.
Holubová, Markéta: 2014 –  Odraz kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci. In: Holubová, Markéta, Suchomelová, Marcela (eds.): Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách.  Praha: Etnologický ústav AV ČR ,  Státním oblastní archiv: 59-79.
Holubová, Markéta: 2015 – Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa. Praha: Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i.
Horáková, Michaela (ed.): 2000 – Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. Století. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis
Horyna, Mojmír: 2001. – Tvář barokní Čechie. Baroko v české krajině a historické paměti. In: Vlnas, Vít (ed.) Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha: Národní galerie: 249–255.
Kafka, Luboš: 2008 – „Líbezně nás volá, Matička Cellenská.“ Zobrazení Panny Marie v kramářských tiscích. In: Holubová, Markéta (ed.): Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha: Akademie věd České republiky, Etnologický ústav:  149–168.
Ivánek, Jakub: 2010 – Genologická analýza českých barokních písní o svatých. In: Malura, Jan (ed.):  Žánrové aspekty starší literatury. Ostrava: Ostravská univerzita: 121–147.
Ivánek, Jakub: 2012 – Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku. In: Malura, Jan  –T omášek, Martin (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita: 86–110.
Kafka Luboš: 2009 – Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Kalista, Zdeněk: 2001 – Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní.  Horáková, Michaela –  Ferklová, Renata (eds.). Žďár nad Sázavou : Cisterciana Sarensis.
Kvapil, Jan:  2013 –  Dilatova dilatace aneb: Pojednání o šíři a dosahu hymnografického kontextu poutní knihy Marianische Kirchfahrt (1682) moravského jezuity Johanna Dilata.  In: Jordánková, Hana – Maňas, Vladimír (eds.): Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773). Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna: 157–169.
Louthan Howard: 2011 – Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém. Přeložil Zdeněk Rucki. Praha: Rybka Publishers.
Malura, Jan: 2015 – Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Ostrava: Ostravská univerzita.
Malura, Jan – Kosek, Pavel (eds):  2001 – Matěj Tanner: Hora Olivetská. Brno: Host.
Maňas, Vladimír: 2010 – Náboženská bratrstva a poutnictví na Moravě v raném novověku, in Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk – Potůčková, Martina (eds.):  Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Arcidiecézní muzeum: 20–28 + 74–129 (hesla katalogu).
Mihola, Jiří (ed.): 2010 –  Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum.
Mikulec, Jiří: 2013 –  Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha: Grada.
Pařízková, Kateřina: 2010 – Barokní poutní cesta do Hájku u Prahy. Folia Historica Bohemica 25, č. 2: 113-153.
Pařízková, Kateřina: 2014 – Mariánská procesí v průběhu 19. století: pražský písničkář František Hais o svých poutích na Svatou Horu, do Staré Boleslavi a konečně do Hájku v letech 1832–1888. In: Holubová, Markéta, Suchomelová, Marcela (eds.): Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách.  Praha: Etnologický ústav AV ČR ,  Státním oblastní archiv: 285-298.
Prokopová, Zdeňka: 1998 –   Každodenní život mariánského poutního místa Kájov v letech 1656-1725.  Jihočeský sborník historický 66-67: 51-63.
Prokopová, Zdeňka: 2004 – "Auxilium Christianorum, ora pro nobis!" Barokní knihy zázraků jako dosud málo využitý pramen. Kuděj 6, č. 1: 3–16
Prokopová, Zdeňka: 2007 –  Poutník In: Václav Bůžek – Pavel Král (eds.): Člověk českého raného novověku / Praha: Argo:  255–274.
Royt, Jan: 1999 –  Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha: Karolinum,  1999.
Semotanová, Eva: 2011 –  Kladské Vambeřice - osm století duchovní krajiny.  In: Hlavačka, Milan (ed.)  Paměť míst, událostí a osobností. Historie jako identita a manipulace.  Praha: Historický ústav: 551–583.
Sládek, Miloš: 1994 – Zázračná uzdravení a dobrotivá vzhlédnutí v české literatuře doby baroka. Literární archiv 27, Česká literatura doby baroka:  247 –271.
Sládek, Miloš: 2000 – Bezpečnost místa svatého před starého hada jedovatosti aneb Hájek v literatuře 17. a počátku 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723. In: Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a 18. století. Unhošť: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti: 1–64.
Smyčková, Kateřina: 2014 –  Mariánský ctitel: literární (sebe)prezentace J. I. Dlouhoveského. In: Holubová, Markéta, Suchomelová, Marcela (eds.): Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách.  Praha: Etnologický ústav AV ČR ,  Státním oblastní archiv: 241–251.
Tüskes, Gábor – Knapp, Éva: 1996 – Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte.  Dettelbach: J.H. Röll.
Balbín, Bohuslav: 1658 –  Diva Turzanensis… Olomouc: V. J.  Ettel.
Bilovský, Bohumír Hynek: 1709 –  Nábožné putování k svatým Cyrilovi a Strachotovi … Olomouc: Ignác Rosenburg.
Cesta svatohorská k zázračnému obrazu …1760. Praha: Jezuitská tiskárna.  
Dilatus,  Johannes: 1682 –  Marianische Kirchfahrt zu dem Uralten Gnaden-Bild…Glatz: Andreas Pega.
Dlouhoveský, Jan Ignác: 1670 (a) – Ager Benedictionis. Požehnané pole …Praha : Arcibiskupská tiskárna.
Dlouhoveský, Jan Ignác: 1670 (b) –   Zdoro-Slaviček na Poli Požehnaném. Praha : Arcibiskupská tiskárna.
Dlouhoveský, Jan Ignác: 1673 – Hrdlička staroboleslavská, Praha: Jan Arnolt .
Hlohovský, Jiří: 1622 –  Písně katolické, Olomouc: Matěj Handl.
Christelius, Bartoloměj: 1678 –  Via Olivetan., Oelberg Strassen.... Olomouc: Josef Kilian.

Kozmus, Jan Bernard: 1655 – Pěkné Poutnické P aneb Poklad skrytý v poli pobožným poutníkům otevřený, Olomouc: Vít Jindřich Ettel.
Marek, Damascenus: 1718 (a) – Vůdce cesty všech pobožně putujících do Hájku svatého… Praha:  Karel Jan Hraba.
Marek, Damascenus: 1718 (b) – Weeg-Gefährt…Praha:  Karel Jan Hraba.

Oudolí křtinské nejsvětější rodičky Boží Panny Marie. 1665. Litomyšl: Jan Arnolt.
Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí… do Mariacell... 1735. Brno: František Karel Siedler .
Rotter, Xaverius Augustin: 1800 –  Utecka hřešnikuw aneb Horouca nabožnost do nejsvětější Paní Maryi na Jasnej Hoře…. Jasna Hora: Paulánská tiskárna.

Rozenplut ze Švarcebachu, Jan: 1601 – Kancionál aneb Sebrání zpěvův pobožných. Olomouc: Jiří Handl.
Tanner, Jan: 1679 –  Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavě …Praha: Jezuitská tiskárna
Tanner, Jan: 1690 –  Heiliger Weg von Prag nach Altbunzlau, Prag 1679.
Tanner, Matěj: 1704  – Hora Olivetská…Nisa: Josef Schogl  [poprvé asi 1666]  
Žíznivý poutník aneb Cellenská cesta … 1802. Praha: Johanna Jeřábková.