Datum zveřejnění:

15.12.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.02

Abstrakt:

Příspěvek se v první části zabývá teoretickými názory českého slavisty a komparatisty F. Wollmana (1888–1969) na genezi, podstatu a fungování folkloru, jak byly formulovány v jeho dosud nepublikovaném učebnicovém textu Uvedení do methodologie literárněvědné a do theorie literatury (přelom 40.–50. let 20. stol.). Wollman celkově chápal folklór v textové složce jako reprodukční umění, které se svou „tvarovostí“ připíná k celé slovesnosti. Strukturalistická východiska se zde odrazila zejména v přesvědčení, že při analýze folklórního textu nejsou nejdůležitějšími aspekty jeho původnost, ale recepční akt a individuální existence, tj. komunikačně sémiotické bytí. V druhé části se příspěvek věnuje tzv. wollmanovským moravským sběrům, které byly odbornou veřejností pokládány za ztracené. Na rozdíl od rozsáhlého sběru slovenských lidových próz, který proběhl v letech 1928–1947 a který byl výběrově publikován až na přelomu 20.–21. stol. (Slovenské ľudové rozprávky I–III, 1993–2004), terénní výzkumy na celém moravském území prováděli pod Wollmanovým vedením studenti z jeho brněnského semináře. Tyto sběry proběhly v letech 1929–1933 s omezeným okruhem vypravěčů i zapisovatelů, přesto ve své žánrové a tematické pestrosti ukazují na specifický typ ústní lidové slovesnosti propojující ve středoevropském kontextu západoslovanský a východoslovanský kulturní areál. Nález moravských sběrů ve Wollmanově osobní pozůstalosti a jejich předpokládané publikování lze považovat za zásadní příspěvek do dějin nejen české, ale i moderní evropské folkloristiky.

Klíčová slova

Frank Wollman, moravský sběr lidové slovesnosti, česká a slovenská folkloristika, strukturální teorie folklóru

Text článku

Reference

Beneš, Bohuslav. 1958. Folklorista Frank Wollman. Český lid 45: 3: 142–143.
Beneš, Bohuslav. 1996. Folklorista Frank Wollman. In: K dejinám slovesnej folkloristiky. Ed. M. Leščák. Bratislava: Nadácia Prebudená pieseň: 90–96.
Beneš, Bohuslav. 1989. Úvod do folkloristiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Blümlová, Dagmar. 2010. Evropan Václav Tille. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, o. s.
Černý, Jan. 1969. Frank Wollman (5. 5. 1888 – 9. 5. 1969). Český lid 56: 6: 348–349 (podeps. -ný).
Gašparíková, Viera. 2004. Doslov. In: Slovenské ľudové rozprávky III. Ed. V. Gašparíková. Bratislava: Veda: 861–866.
Gašparíková, Viera. 1986. Slovenská ľudová próza a jej súčasné vývinové tendencie.   Bratislava: SAV.
Gašparíková, Viera. 2004. Slovenská rozprávka v ľudovom podaní. In: Slovenské ľudové rozprávky 3. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Ed. V. Gašparíková. Bratislava: Veda: 592–675.
Gašparíková, Viera. 1988. Wollmanovská zberateľská akcia v rokoch 1928–1944. Slavia 57:   4: 354–364.
Hlôšková, Hana. 2004. Pôsobenie Franka Wollmana na Slovensku v kontexte dejín folkloristiky. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka. Brno: Ústav slavistiky FF MU: 27–39.
Hlôšková, Hana. 2005. Wollmanovská zberateľská akcia a jej význam pre fokloristiku na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca 34. Bratislava: STIMUL: 357–365.
Kolečányi-Kosová, Mária. 1958. K problému rozprávaní zo života ako folklórneho druhu. In: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Praha: SPN: 530–541.
Kšicová, Danuše. 2006. Setkávání. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV – Slavistická společnost Franka Wollmana: 37–54.
Polívka, Jiří. 1925–1926. Diskuse o Kubínových pohádkách. Slavia 4: 4: 567–572.
Polívka, Jiří. 1916. Povídky lidu opavského a hanáckého. In: Rozpravy České akademie III   43: 103–158.
Polívka, Jiří. 1928. Poznámky o stylistice ruských pohádek. In: Naučnyje trudy I. Vědecké práce Ruské lidové university v Praze. Praha: Ruská lidová universita v Praze: 94– 101.
Polívka, Jiří. 1926–1927. Úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. Národopisný věstník českoslovanský 19: 1–16, 75–88, 145–160, 209–224; 20: 1–16, 85–100, 181– 200.
Pospíšilová, Jana. 2001. Antonín Satke jubilující (nar. 12. 11. 1920 v Komárově u Opavy). Národopisná revue 11: 1: 52.
Pospíšilová, Jana – Zobačová, Andrea. 2005. Antonín Satke. (Bibliografická příloha národopisné revue č. 19). Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Satke, Antonín. 2006. Nešťastné ukončení wollmanovských moravských sběrů. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a foklóru II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV – Slavistická společnost Franka Wollmana: 129–130.
Satke, Antonín. 1995. Slovenské ľudové rozprávky. Slavia 64: 1–2: 157–160.
Satke, Antonín. 1973. Vypravěč – humorista a satirik – nejčastější typy v současném prozaickém folklóru. Národopisné aktuality (Strážnice) 10: 105–108.
Satke, Antonín (ed.). 1984. Pohádky, povídky a humorky ze Slezska. Ostrava: Profil.
Sirovátka, Oldřich. 1959. O moravských pohádkách. In: Pohádky z Moravy. Ed. O. Sirovátka. Praha: SNKLHU: 5–19.
Stanovský, Vladislav. 1953. Poslední kapitola na závěr. In: N. Kolpakovová: Kniha o ruském folkloru. Praha: Svět sovětů: 203–212.
Táborský, František. 1928. Rusava. Olomouc: R. Promberger.
Tille, Václav. 1901–1902. Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku. Národopisný sborník českoslovanský 7: 45–133; 8: 35–108.
Tille, Václav. 1929–1937. Soupis českých pohádek I, II/1 a II/2. Praha: ČAVU.
Vahala, František (zapsal). 1951. Tři lidové povídky z Ostravice. Radostná země 1: 164–166.
Vahala, František (zapsal). 1957. Dvě pohádky z Ostravice. Radostná země 7: 6–11.
Vrabcová, Eva – Stanovský, Vladislav. 1954. O ruské a sovětské lidové slovesnosti.  Přel. J. Vladislav. Praha: Orbis.
Vrhel, František. 2007. Etnologie a pražský strukturalismus: Petr G. Bogatyrev. Český lid 94: 4: 341.
Wollman, Frank. 1933–1934. Jiří Polívka. 6. 3. 1858 – 21. 3. 1933. Slavia 12: 3–4: 586–593.
Wollman, Frank. 1956. Lidová slovesnost v jazykově literárním obrození Slovanů. Slavia 25: 4: 555–584.
Wollman, Frank. 1912–1913. Pověst o bílé paní v literatuře a tradicích českého lidu. Národopisný věstník českoslovanský 7: 145–180, 193–210; 8: 182–185.
Wollman, Frank. 1929. Problémy srovnávacího studia literatur slovanských a lidového podání slovanského, jeho cíle a metody. In: I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929. These a poznámky k diskusi. Sekce č. 1. Praha.
Wollman, Frank. 1993. Slovo na cestu. In: Slovenské ľudové rozprávky I. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Ed. B. Filová – V. Gašparíková. Bratislava: Veda: 602–612. [Publikovaný rukopis F. Wollmana z roku 1959.]
Wollman, Frank. 1920–1922. Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské. Národopisný věstník českoslovanský 14: 1: 1–16, 2: 1–57; 15: 1: 1–58; 16: 1: 80–96, 2: 133–149.
Wollman, Frank. 1935. Zpráva o užití stipendia poskytnutého členům seminářů prof. Fr. Wollmana v Brně a v Bratislavě na sbírání lidových tradic. In: Ročenka Slovanského ústavu. Sv. 5–7. Za tříletí 1932–1934. Praha: Orbis: 159–160.
Wollman, Slavomír. 1995. In margine sbírky slovenských prozaických tradic. Slavia 64: 3: 327–328.
Zelenková, Anna. 2006. Osobnosť a dielo Franka Wollmana. Bibliografia. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV –  Slavistická společnost Franka Wollmana: 19–76.
Zelenková, Anna. 2011. Frank Wollman a výskumy ústnej slovesnosti (inšpiratívny text z minulosti). Slovenský národopis 59: 2: 176–183.