Datum zveřejnění:

15.12.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.4.04

Abstrakt:

Carpathian shepherding, i.e., seasonal mountain cattle farming is an inseparable part of life in the highland of eastern Moravia and Silesia, regardless of the debate as to its origins and extent. It is possible to observe not only the blending of what were essentially mountain practices with the domestic peasant tradition, but also the use of this method of farming across social groups. In one lithograph by the well-known Moravian painter and graphic artist František Kalivoda (1824–1859), in the sheep pasture above Rožnov pod Radhoštěm, there is an unusually large structure, which is presumed to be a sheepshed. This has not yet been reflected in the ethnography of these lands. The research, which was based primarily on archival, ethnological and archaeological research, complements the well-known but very fragmentary facts about mountain farming under manorial management and reconstructs the architectural form of the building and its functions.

Klíčová slova

Karpaty; Moravské Valašsko; Rožnovské panství; hospodaření panství; salašnictví; vernakulární architektura

Text článku

Reference

Baletka, Ladislav. 2007. Historie a současnost podnikání na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. Žehušice: Městské knihy.
Baletka, Ladislav. 2002. Od poloviny 17. století do roku 1848. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko. Valašskomeziříčsko. Vsetínsko. Vlastivěda moravská, sv. 68. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Vsetín: Okresní úřad Vsetín: 189–212.
Baletka, Tomáš. 2002. Rožnov pod Radhoštěm. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko. Valašskomeziříčsko. Vsetínsko. Vlastivěda moravská, sv. 68. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Vsetín: Okresní úřad Vsetín: 826–833.
Bartoš, František. 1883. Lid a národ. Velké Meziříčí: J. F. Šašek.
Bayer, Adolf. 1900. O salašnictví na mor. Valašsku. (Obzvláště na Rožnovsku a Vsacku.) Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 5 a 6: 9–23.
Blombergowa, Maria Magdalena – Nowakowski, Andrzej. 1969–1970. Badania reliktów gospodarki pasterskiej na Polanie Smreczyńskiej Wyżniej (Tatry Polskie, ok. 1440 m npm). Acta Archaeologica Carpathica 11: 187–216.
Bryol, Radek. 2019. Kolibiska – nový areál Valašského muzea v přírodě. Odborné předpoklady a problémy realizace. Museum vivum 14: 12–34.
Čapek, Ladislav – Preusz, Michal. 2012. Chov ovcí, ovčíny a sociální struktura ovčího řemesla ve středověku a novověku v Čechách a na Moravě. Kuděj 2: 6–35.
Dostál, František – Jeřábková, Alena. 1965. Moravský lid v díle Františka Kalivody (1824–1859). Katalog stejnojm. výstavy, Uherské Hradiště, listopad 1965. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum.
Domluvil, Eduard. 1910. Založení Hutiska a jeho fojtství. Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 14: 1–7.
Drobník, Josef. 1840. Ponaučenj we službě owčácké. Brno.
Gallaš, Josef Heřman Agapit. 2005. Valaši v kraji Přerovském, praví Arkádové moravští, jejich posvátné hory, obyčejové a národní písně. Frenštát pod Radhoštěm: Muzejní a vlastivědná společnost.
Gallaš, Josef Heřman Agapit. 1941. Romantické povídky. Praha: Evropský literární klub.
Glazarová, Jarmila. 1953. Chudá přadlena. Praha: Československý spisovatel.
Horečka, Mojmír et al. 2011. Tak mluvíme pod Radhoštěm. Soubor slov a úsloví z Frenštátska. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě.
Jurok, Jiří. 2002. Hospodářská a politická aktivita české šlechty a měst v protoindustriálním období do roku 1620. In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Sborník příspěvků z mezinárodního odborného sympozia uspořádaného ve dnech 5. - 6. října 2001 v Příboře. Ostrava: Filozofická fakulta OU; Nový Jičín: Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín: 145–157.
Kolbinger, Dalibor – Hradilová, Ladislava. 2017. Valaši, salaše a žinčičné lázeňství v kraji pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem.
Komenský, Jan Amos. 1929. Orbis pictus. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě – FF MU v Brně.
Koudelová, Jana. 2018. Stavby rozměrných roubených sýpek ve Slezsku – památky tradičního stavitelství. Těšínsko 61, 2: 63–78.
Kunz, Ludvík. 1950. Jak hory živily lidi na Rajnochovsku. Naše Valašsko 13: 49–57.
Kunz, Ludvík. 2006. Osedlý rolník. Rolnictví na východní Moravě od baroka do II. světové války. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě.
Kunz, Ludvík. 2005. Rolnický chov ovcí a koz. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě.
Langer, Jiří. 1997. Co mohou prozradit lidové stavby. Lidové stavební tradice v severozápadních Karpatech a jejich kulturní funkce. Rožnov pod Radhoštěm: Ready.
Langer, Jiří. 2012. Zemědělství a salašnictví. In: Langer, Jiří (ed.): Beskydy. Zdroj práce a obživy. Třinec: Wart: 68–109.
Langer, Jiří – Bajer, Vojtěch. 2012. Polidšťování krajiny. In: Bajer, Vojtěch (ed.): Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. Karolinka: Sdružení pro rozvoj Soláně: 9–23.
Mičkalová, Helena. 1999. Co sa Karlovjanom stalo aj nestalo. Pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí. Velké Karlovice: Helena Mičkalová.
Novotný, Gustav. 1999. Dva Zapomenutí lesníci – C. F. Trampusch a I. Freles. Lesnická práce 78, 1: 45–46.
Pálka, Petr – Chybová, Helena – Smolka, Václav. 2010. Osíčko 1360–2010. 650 let. Osíčko: Obec Osíčko ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.
Podolák, Ján. 1982. Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava: Veda.
Podolák, Ján. 1980. Tradičné spôsoby ustájenia oviec na Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea 74, (Etnografia 21): 17–48.
Sawicki, Ludmir. 1919a. Szałaśnictwo na Wołoszczyźnie Morawskiej. In: Materjały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. T. XIV. Dz. III. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności: 81–136.
Sawicki, Ludmir. 1919b. Szałaśnictwo na Sląsku Cieszyńskiem. In: Materjały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. T. XIV. Dz. III. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności: 137–183.
Sawicki, Ludmir. 1919c. Szałaśnictwo w Górach Źywieckich. In: Materjały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. T. XIV. Dz. III. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności: 184–195.
Slovníček česko-maďarský a maďarsko-český. 1918. Praha: Frant. Bačkovský.
Staneková, Zuzana. 2017. Archeologický výskum pastierskeho prístrešku na Veľkom vrchu v Divinke. Vlastivedný zborník Považia 28: 25–38.
Španihel, Samuel. 2019. Novoveká stolová a kuchynská keramika zo severozápadného Slovenska na príklade nálezov z hradu Lietava. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie.
Štika, Jaroslav. 1967. Horské pastevectví na Rožnovsku. Valašsko 1: 34–40.
Štika, Jaroslav. 1962. Karpatské salašnictví na východní Moravě. Disertační práce. Praha: Československá akademie věd, Ústav pro etnografii a folkloristiku.
Štika, Jaroslav. 1961. Rozšíření karpatské salašnické kultury na Moravě. Český lid 48: 97–105.
Štika, Jaroslav. 1958. Salašnické ustájování dobytka a košárování na moravskoslovenském pomezí. Český lid 45: 64–74.
Štika, Jaroslav. 1959. Salašnické zimování dobytka na Těšínsku. Radostná země 9: 33–37.
Štika, Jaroslav. 2009: Valaši a Valašsko. Rožnov pod Radhoštěm: Valašský muzejní a národopisný spolek.
Štika, Jaroslav. 2002. Zemědělství. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko. Valašskomeziříčsko. Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Vsetín: Okresní úřad Vsetín: 357–370.
Toman, Prokop. 1947. Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Svazek 1. Praha: Rudolf Ryšavý.
Vařeka, Josef – Frolec, Václav. 2007. Lidová architektura. Encyklopedie. Praha: Grada.
Vařeka, Marek. 2018. Režijní velkostatek na předbělohorské Moravě. Prostějov: [M. Vařeka].
Václavek, Matouš. 1887. Moravské Valašsko. Třebíč: J. F. Kubeš.
Válek, Josef. 1907. Poznámky k mapě mor. Valašska. Časopis Moravského muzea zemského 7: 51–85.
Válek, Josef. 1910. Poznámky k mapě mor. Valašska. Časopis Moravského muzea zemského 10: 133–146.
Zuskinová, Iveta. 1999. Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. [Liptovský Mikuláš]: Spoločnosť
priateľov Múzea Liptovskej dediny.
Žaloudík, Václav. 1983. Historie lesů, LZ Rožnov p. R. Bývalé LHC Bečvy, Rožnov, Val. Meziříčí. II. a III. cyklus (vypracováno v 1. 1966/67 a 1975/77). Frýdek-Místek: Lesprojekt.
Žižka, Jan. 2018. Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách. Praha: NPÚ, ÚOP Praha.

Prameny:
Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, II. vojenské (Františkovo) mapování – Morava, mapový list O_8_IX. [2020-04-01]. Dostupné z: oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl.
Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, I. vojenské (josefské) mapování – Morava, mapový list 55. [2021-07-01]. Dostupné z:
oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl.
Český úřad zeměměřičský a katastrální, fond Císařské povinné otisky 1 : 2 880 (1824–1843, 1851–1871) – Morava a Slezsko, inv. č. 938, sign. B2/a/6MS.
Český úřad zeměměřičský a katastrální, fond Císařské povinné otisky 1 : 2 880 (1824–1843, 1851–1871) – Morava a Slezsko, inv. č. 2628, sign. B2/a/6MS.
Český úřad zeměměřičský a katastrální, fond Císařské povinné otisky 1 : 2 880 (1824–1843, 1851–1871) – Morava a Slezsko, inv. č. 3614, sign. B2/a/6MS.
Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), fond D10 – Písemné operáty stabilního katastru, inv. č. 2279, Hutisko, 1833.
MZA, fond D10 – Písemné operáty stabilního katastru, inv. č. 836, Rožnov pod Radhoštěm, 1833.
MZA, fond B1 – Gubernium, inv. č. 1998, sign. S 357, fol. 74–85.
MZA, Indikační skici stabilního katastru (1824–1836), Rožnov pod Radhoštěm, 1833. [2020-12-30]. Dostupné z: www.mza.cz/indikacniskici/.
MZA, Indikační skici stabilního katastru, Hutisko, 1833. [2020-12-30]. Dostupné z: www.mza.cz/indikacniskici/.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Kalivoda, František: Selský obraz – Salaš u Rožnova, inv. č. E 889.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Kraut, Jan. 2019. Pajta. Ovčín z panské salaše na Valašsku. Vědecká rekonstrukce objektu. Baška – Rožnov pod Radhoštěm – Trstěnice.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Maléř, František. Národopisná kronika valaských obcí Hutiska a Solanca.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Fond audio-video, Potočný, František. Neplačte vlaštovky.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Španihel, Samuel. 2017. Hutisko-Solanec-Humenec. Nálezová zpráva z archeologického výzkumu. Valašské Meziříčí: Muzeum regionu Valašsko.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Tvarůžek, Josef. Kronika města Rožnova p. Radh. Díl 3. Zaměstnání obyvatelstva: zemědělství.
Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, Fond stavebnětechnické dokumentace, inv. č. S 477, Sýpka – Heřmanice, inv. č. S 109, Sýpka – Prostřední Suchá.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Valašské Meziříčí – Rožnov, inv. č. 319, sign. XIV-4, k. 168.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Valašské Meziříčí – Rožnov, inv. č. 685, Přehledná mapa panství Valašské Meziříčí a Rožnov se soupisem pomístních názvů všech polesí.
Zemský archiv Opava, fond Velkostatek Valašské Meziříčí – Rožnov, inv. č. 703, Porostní mapa pro polesí Dolní Bečva. inv. č. 704 - 6, Porostní mapa pro polesí Horní Bečva. inv. č. 707, Porostní mapa pro polesí Hutisko. inv. č. 708, Porostní mapa pro polesí Prostřední Bečva.
Etnologický ústav akademie věd, fotoarchiv, inv. č. 959/B 443 – Ludvík Baran: Nedašova Lhota, detail konstrukce ovčírny.
Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, sbírka fotografií, inv. č. FA 1183 – Eduard Domluvil: Salaš na Radhošti.
Fotoarchiv Slovenskej akadémie vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, inv. č. 15141, inv. č. 38890, inv. č. 28855.

Obrazová příloha
Obr. 1 František Kalivoda Selský obraz – Salaš u Rožnova, barevná litografie, kolem 1850. Národní muzeum v přírodě, Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě, inv. č. E 889.
Obr. 2 Panské dvory na Rožnovsku s chovem ovcí, doložené na přelomu 18. a 19. století, poloha a existence dvora na Hutisku je předpokládána.
Obr. 3 Ovčín s kolibou (parc. č. 335) při panském dvoře Hradisko (parc. č. 333). Moravský zemský archiv v Brně, Indikační skici stabilního katastru, Rožnov pod Radhoštěm, 1833.
Obr. 4 Výřez polohy Humenec na indikační skice Hutiska, poloha Pod Misnu a Humenetz, poloha Humenetz náleží hraběti Kinskému a je označena standardní značkou D.W. panská louka, šipkou označena dřevěná dlouhá obdélná stavba (č. 191), druhá plošně menší obdélná stavba (č. 192) leží SV od parcely č. 191. Patrná je návaznost pozemků panství na pasekářské usedlosti. Moravský zemský archiv v Brně, Indikační skici stabilního katastru, Hutisko, 1833.
Obr. 5 Celkový půdorys pajty rekonstruovaný na základě výsledků archeologického výzkumu. Šedou barvou je vyznačen předpokládaný prostor party, černá barva označuje umístnění jednotlivých sond a řezů. Vypracoval Samuel Španihel.
Obr. 6 Sonda č. 2 (původně řez IV.), východní nároží, nasucho kladený základový pás. Foto: Samuel Španihel, 2017.
Obr. 7 Sonda č. 3, štětovaná plocha rampy s přechodem do základového pasu. Foto: Samuel Španihel, 2017.
Obr. 8 Rekonstrukce podoby ovčína panské salaše. Vypracoval Jan Kraut.
Obr. 9 Varianty konstrukčního řešení ovčína dle rozponu. Vypracoval Jan Kraut.