Datum zveřejnění:

25.3.2022

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2022.1.01

Abstrakt:

The swing-rock revival band The Turnarounds can be considered one of the significant examples of the music and dance activities in the contemporary Czech Vienna field. This study is a music anthropology contribution about the identity of the third and fourth generations of the descendants of Czech migrants to Vienna. The study responds to the questions of whether and how The Turnarounds’ members refer to their Czech identity and to their own, (if partial) Czech roots, to their ancestors’ migration experience, and to their own (in)activity in the associations created by other members of this minority. Drawing from an analysis of the activities of The Turnarounds, the study shows the relationship between third- and fourth-generation Viennese Czechs’ sense of belonging, their subjective concept of their homeland, and their aim of targeting an audience in the majority society of Vienna and thereby situating themselves in Austria’s intercultural music scene.

Klíčová slova

Vídeňští Češi; etnomuzikologie; Školský spolek Komenský; třetí generace migrantů; čtvrtá generace migrantů; hudba a menšina; swing-rockový revival

Text článku

Reference

Anthias, Floya. 2018. Identity and Belonging: Conceptualizations and Reframings through a Translocational Lens. In: Davis, Kathy – Ghorashi, Halleh – Smets, Peer (eds.): Contested Belonging: Spaces, Practices, Biographies. Bingley: Emerald Publishing Limited: 137–159.
Appadurai, Arjun. 1990. Disjuncture and difference in the global cultural economy. Theory, culture and society 7, 2: 295–310.
Basler, Helena – Basler, Richard – Kroupa, Jiří K. (eds.). 2017. Vídeňští Češi 1945–2015. Příklad zdařilé integrace? Svazek 2 / Die Wiener Tschechen 1945–2015. Ein Beispiel für eine gelungene Integration? Band 2. Wien – Praha: České kulturněhistorické centrum /Tschechisches kulturhistorisches Institut & KLP – Koniasch Latin Press.
Basler, Helena – Brandeis, Marie – Kroupa, Jiří K. – Starek, Jana (eds.). 2006. Vídeňští Češi 1945–2005. K dějinám národnostní menšiny. Svazek 1 / Die Wiener Tschechen 1945–2005. Zur Geschichte einer Volksgruppe. Band 1. Wien – Praha: České kulturněhistorické centrum/Tschechisches kulturhistorisches Institut & KLP – Koniasch Latin Press.
Brouček, Stanislav a kol. 2017. Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Brousek, Karl M. 1980. Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minderheit im 20. Jahrhundert. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Butler, Kim D. 2001. Defining Diaspora, Refining a Discourse. Diaspora: A Journal of Transnational Studies 10, 2: 189–219. doi.org/10.1353/dsp.2011.0014
Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge – Massachusetts– London: The Belknap Press of Harvard University Press.
Espiritu, Yen L. – Tran, Thom. 2002. Viêt Nam, Nu’óc Tôi (Vietnam, My Country): Vietnamese Americans and transnationalism. In: Levitt, Peggy – Waters, Mary C. (eds.): The Changing Face of Home: the Transnational Lives of the Second Generation. New York: Russell Sage: 367–398.
Gans, Herbert J. 1979. Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America. Ethnic and Racial Studies 2, 1: 1–20. doi.org/10.1080/01419870.1979.9993248
Glettler, Monika. 1972. Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen Minderheit in der Grossstadt. Wien – München: J. Oldenbourg.
Hanušová, Šárka. 2018. Migrační zkušenost vídeňských Čechů. Kulturní studia, 1: 35–67. doi.org/10.7160/KS.2018.100103
Heroldová, Iva. 1989. Reemigrace Čechů z Rakouska po 2. světové válce. In: Brouček, Stanislav (ed.): Češi v cizině 4. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním v Praze: 222–317.
Heroldová, Iva. 2006. Reemigrace. In: Basler, Helena – Brandeis, Marie – Kroupa, Jiří K. – Starek, Jana (eds.): Vídeňští Češi 1945–2005. K dějinám národnostní menšiny. Svazek 1 / Die Wiener Tschechen 1945–2005. Zur Geschichte einer Volksgruppe. Band 1. Wien: České kulturněhistorické centrum/Tschechisches kulturhistorisches Institut; Praha: KLP – Koniasch Latin Press: 287–299.
John, Michael – Lichtblau, Albert. 1990. Schmelztiegel Wien – einst und jetzt: zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Wien – Köln: Böhlau.
Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Skořepová, Zita – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum.
Koudelková, Jana. 2013. Češi ve Vídni / Tschechen in Wien. Brno: Jihomoravský kraj.
Levitt, Peggy. 2009. Roots and Routes: Understanding the Lives of the Second Generation Transnationally. Journal of Ethnic and Migration Studies 35, 7: 1225–1242. doi.org/10.1080/13691830903006309
Levitt, Peggy – Glick Schiller, Nina. 2004. Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society. International Migration Review 38, 3: 1002–1039. doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x
Machát, Antonín. 1946. Naši ve Vídni. Praha: Práce.
Raj, Dhooleka S. 2003. Where are you from? Middle-Class Migrants in the Modern World. Berkeley: University of California Press.
Shelemay, Kay Kaufman. 2006. Soundscapes: Exploring Music in a Changing World. New York – London: W. W. Norton.
Skořepová, Zita. 2018. Viennese Czechs dance the “Czech Beseda”: form and meaning of the dance in the 21st century. Český lid 105, 4: 379–398. doi.org/10.21104/CL.2018.4.01
Skořepová, Zita. 2016. Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 26, 2: 132–143.
Skořepová, Zita. 2015. Vídeňští Češi v 21. století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy. Disertační práce. Praha: FHS UK.
Skořepová, Zita. 2013. Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Maturitní a reprezentační ples / Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball. In: Jurková, Zuzana – Stellmacher, Martha – Skořepová, Zita – Kuhnová, Kristýna – Seidlová, Veronika: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita / Sounds from the Margins. Praha: Kher: 30–42; 92–112.
Slobin, Mark. 2000. Subcultural Sounds. Micromusics of the West. Hanover, NH: Wesleyan University Press.
Smith, Robert C. 2006. Mexican New York: Transnational Lives of New Immigrants. Berkeley: University of California Press.
Soukup, František. Alois. 1928. Česká menšina ve Vídni. Praha: Národní rada československá.
Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago – London: The University of Chicago Press.
Valeš, Vlasta. 2020. Der Schulverein Komenský – 150 Jahre tschechisches Schulwesen in Wien / Školský spolek Komenský – 150 let českého školství ve Vídni. Vídeň: Školský spolek Komenský.
Valeš, Vlasta (ed.). 2002. Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století. Praha: Scriptorium.
Velek, Viktor. 2016. Místo a role menšinových hudebních kultur v dějinách velkoměst na příkladu české hudební kultury vídeňských Čechů. In: Červená, Radana (ed.): Jak psát dějiny velkých měst? Brno: Archiv města Brna; Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.: 465–481.
Velek, Viktor. 2015. Lumír 150: sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku „Lumír“ ve Vídni / Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines „Lumír“ in Wien. Třebíč: Apis Press; Vídeň: Českoslovanský zpěvácký spolek Lumír.
Velek, Viktor. 2009. Czech Vienna. The Music Culture of the Czech Minority in Vienna 1840-1918. Czech Music Quarterly  2: 31–50.
Vertovec, Steven. 1997. Three Meanings of „Diaspora“, Exemplified Among South Asian Religions. Diaspora: A Journal of Transnational Studies 6, 3: 277–299.
Wonisch, Regina (ed.). 2010. Tschechen in Wien. Zwischen nationaler Selbstbehauptung und Assimilation. Wien: Löcker.

Citované rozhovory
Rozhovor s Andreasem Egermeierem, 4. 9. 2013, Vídeň, rozhovor vedla autorka studie.
Rozhovor s Dominikem A. Ježkem, 10. 6. 2021, on-line, rozhovor vedla autorka studie.
Rozhovor s Dominikem A. Ježkem, 12. 9. 2013, Vídeň, rozhovor vedla autorka studie.
Rozhovor s Johannesem Langerem, 1. 5. 2021, Vídeň, rozhovor vedla autorka studie.
Rozhovor s Vilmou Schmauzovou, 17. 5. 2021, Vídeň, rozhovor vedla autorka studie.
Rozhovor s Yvonou Friedlovou, Vídeň, 18. 9. 2013, rozhovor vedla autorka studie.

Přílohy
Obr 1 Předvánoční koncert The Turnarounds - Klubovna Komenského, 2. 12. 2016. Foto: autorka
Obr 2 The Turnarounds v Divadle hudby Olomouc, 2. 10. 2017. Autor návrhu plakátu a pořadatel akce: Muzeum umění Olomouc.