Datum zveřejnění:

25.9.2022

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.01

Abstrakt:

Článek popisuje historii sborů pro občanské záležitosti v české části bývalého Československa v 50. až 80. letech 20 století. Využity byly dva hlavní datové zdroje. Prvním byl hloubkové rozhovory s pohřebními profesionály, někdy zároveň členy sborů pro občanské záležitosti, kteří realizovali pohřební obřady ve sledovaném období. Druhým byly příručky pro pohřební profesionály a civilní pohřební řečníky o pohřebních proslovech a náležité formě občanských (socialistických) pohřebních obřadů. Autorka ukazuje, že členové sborů pro občanské záležitosti aktivně utvářeli nové formy obřadů a sbory pro občanské záležitosti hrály ústřední roli v rozšiřování občanských pohřbů na území dnešní České republiky. Sbory byly hierarchicky uspořádané a centrálně organizované a v jejich aktivitě byly ohromné regionální rozdíly. Na konci 70. let a v 80. letech 20. století byly aktivnější na Moravě, tedy tam, kde byly počty občanských pohřbů nižší, a proto tam byla potřeba pro jejich propagaci silnější.

Klíčová slova

pohřeb; občanský pbřad; Československo; sbor pro občanské záležitosti; sekulární pohřeb, socialismus

Text článku

Reference

Literatura
Babička, Vácslav. 2005. Vývoj katolické religiozity v Českých zemích v letech 1949–1989 (na základě zjišťování Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva kultury – sekretariátu pro věci církevní). Sborník archivních prací 55, 2: 379–506.
Elias, Norbert. 1998. O osamělosti umírajících v našich dnech. Praha: Nakladatelství Franze Kafky.
Emmel, Nick. 2013. Sampling and Choosing Cases in Qualitative Research. A realist Approach. London: SAGE.
Gorer, Geoffrey. 1967. Death, Grief and Mourning. Garden City: Doubleday Anchor Book.
Hupková, Martina. 2013. Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn. Disertační práce. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Kandert, Josef. 2005. Pohřební čas ve středoslovenských vesnicích. In: Kováč, Milan – Kovács, Attila – Podolinská, Tatiana (eds.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: FiF UK, ÚE SAV a Chronos: 251–255.
Moravcová, Dana. 1993. Prostor soužití. Pohřební tradice jako zrcadlo vztahů etnické skupiny a české společnosti. Češi v cizině 7: 160–181.
Navrátilová, Alexandra. 1989. K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady spojené s úmrtím a pohřbem. Český lid 76, 3: 149–155.
Navrátilová, Alexandra. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Nešpor, Zdeněk R. – Nešporová, Olga. 2011. „V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se končí.“ Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti. Soudobé dějiny 18, 4: 563–602.
Nešporová, Olga. 2013. Století proměn v pohřbívání: od církevního uložení do země ke zpopelnění bez obřadu. Český lid 100, 2: 183–204.
Nešporová, Olga. 2021. Funerary Practices in the Czech Republic. Bingley: Emerald Publishing. doi.org/10.1108/9781789731095
Nešporová, Olga – Tóth, Heléna. 2021. Communist Funeral Reform in Central Europe (1948–1989): From Religious to Civil Funerals in Czechoslovakia and Hungary. OMEGA  Journal of Death and Dying. doi.org/10.1177/00302228211021741
Pavićević, Aleksandra. 2021. Funerary Practices in Serbia. Bingley: Emerald Publishing.
Rotar, Marius. 2013. History of Modern Cremation in Romania. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Silverman, David. 2001. Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 2. ed. London: SAGE.
Schulz, Felix Robin. 2013. Death in East Germany, 1945–1990. New York – Oxford: Berghahn.
Veřtát, Stanislav. 1982. Iniciativa Tábora při zřizování aktivu pro občanské záležitosti v roce 1953. Husitský Tábor. Sborník Muzea husitského revolučního hnutí 5: 275–282.
Thomson, Alistair. 2011. Memory and Remembering in Oral History. In: Ritchie, Donald A. (ed.): The Oxford Handbook of Oral History. Oxford– New York: Oxford University Press.
Tomek, Petr: 2020. Jak skončilo volnomyšlenkářské hnutí u nás. Ateisté v ČR [on-line]. [22-04-2022]. Dostupné z: www.osacr.cz/2020/10/21/jak-skoncilo-volnomyslenkarske-hnuti-u-nas/
Walter, Tony. 2002. The Revival of Death. London – New York: Routledge.

Prameny
Bartošek, Jaroslav. 1982. Organizace občanského pohřbu. České Budějovice: Jihočeské tiskárny.
Bartošek, Jaroslav. 1988. Smuteční projevy. Hradec Králové: Krajské kulturní středisko.
Bukačová, Jiřina a kol. 1966. Aby člověk nebyl sám.  Na pomoc sborům pro občanské záležitosti. Praha: ORBIS.
Čarvášová, Petronella (ed.). 1975. Když odchází člověk.  Sborník ke smutečním obřadům na pomoc sborům pro občanské záležitosti. Karviná: Okresní kulturní středisko.
Gabrielová, Jiřina (ed.). 1970. Proslovy. Pomůcka pro smuteční řečníky. Praha: Společnost přátel žehu.
Gajdušek, Josef. 1973. Na pomoc sborům pro občanské záležitosti. Opava: ONV Opava.
Gargula, Jan – Alexová, Miroslava – Vltavský, Cyril – Čejka, Karel. 1980. Metodické pokyny k vypracování smutečních projevů. Ostrava: Krajské kulturní středisko.
Kašparová, Jaroslava – Brůha, Jan. 1983. Třicet let činnosti sborů pro občanské záležitosti. Výběr české literatury knižní i časopisecké z let 1953–1983. Praha: Státní knihovna ČSR, sektor bibliografie a informací.
Körber, Jiří. 1963. Smuteční proslovy k posledním věcem člověka. Praha: Spolek přátel žehu.
Kunstovný, Otakar. 1920. Narození, sňatek a pohřeb volného myslitele. Praha: Volná myšlenka.
Metodické pokyny k organizování občanských obřadů a slavností. 1979. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost.
Milde, Lubomír. 1932. Kremace. Moderní způsob pohřbívání. Praha: Spolek Krematorium.
Nozar, Karel. 1931. Pohřby do země a kremace. Praha: Spolek Krematorium.
Občanské obřady. Sborník materiálů na pomoc sborům pro občanské záležitosti. 1978. Brno: Okresní kulturní středisko Brno-venkov.
Pavlíková, Otília (ed.). 1975. Organizovanie občianskych obradov a slávností v socialistickej spoločnosti. Zborník z medzinárodnej výmeny skúseností v dňoch 27.–30. 11. 1973 v Bratislave. Bratislava: Obzor.
Pohřební proslovy. 1930. Praha: Volná myšlenka.
Právní normy a předpisy SPOZ. 1981. České Budějovice: Krajské kulturní středisko.
Sborník informací. Zvláštní vydání k problematice provozování krematorií v ČSFR. 1991. Valašské Meziříčí: Sdružení pohřebnictví.
Schallanderová, Jiřina – Stružková, Vlasta. 1988. Hovoříme k živým. II. Sbírka projevů posledního rozloučení. Praha: Společnost přátel žehu.
Slovník pro funkcionáře národních výborů. 1966. Praha: Svoboda.
Společnost přátel žehu 1909–2009. 2009. Praha: Společnost přátel žehu.
Štrup, Jan a kol. 1960. Sborům pro občanské záležitosti. Praha: Orbis.
Vaňková, Libuše – Volfová, Vlasta (eds.). 1976. Projevy na rozloučenou. Praha: Společnost přátel žehu.