Datum zveřejnění:

25.3.2023

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2023.1.04

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The clothing of criminals in the 18th century did not differ significantly from the clothing of the people around them, which is hardly surprising, as they came from their ranks. However, we can see in their clothing a reflection of their professional or social status. For example, it is evident from the clothing of most robbers that they came from a shepherd’s environment. In their clothing, we find components that have been explicitly designated as shepherd’s or were often found on shepherd’s clothing. Various forms of individual decoration are found on trousers and headgear, such as cloth ribbons and beads in particular, and also seashells.
As for other categories of criminal, identifying a pattern for such a small number of cases is complicated. However, in general, their clothing contained mostly elements typical of their status or profession. Still, it is clear that even the clothes of the lower social groups were not uniform.

Klíčová slova

Clothing; Liptov; 18th century; court documents; robbers

Text článku

Reference

Archívne pramene
Magyar nemzeti levéltár: Conscriptio Oppidi Bocza Cottus Lyptoviensis. [2022-10-17]. Dostupné na: archives.hungaricana.hu/en/urberi/view/lipto-boca/.
Magyar nemzeti levéltár: Urbarium Possessionis Vazsecz Cottus Lyptoviensis. [2022-10-17]. Dostupné na: archives.hungaricana.hu/en/urberi/view/lipto-vazsec/.
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči: fond Liptovská župa.
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš: fond Magistrát mesta Ružomberok.

Literatúra
Behringer, Wolfgang. 2018. Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“. Příběh z raného novověku. Praha: Argo.
Benža, Mojmír. 2015. Tradičný odev Slovenska. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
Bernolák, Antonio. 1825. Slowár Slowenskí Češko=Latinsko=Ňemecko=Uherskí: seu lexicon slavicum bohemico-latino-germanico-ungaricum. Buda: Typogr. Reg. Univers. Hungaricae. [2022-10-17]. Dostupné na: www.juls.savba.sk/ediela/bernolak/.
Čičaj, Viliam. 2021. Dobrá armáda. Návrh na reorganizáciu armády z konca 18. storočia. Pechota a jazdectvo (I. časť). Vojenská história 1: 104–124.
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2. 1995. Bratislava: Veda.
Etnografický atlas Slovenska. 1990. Bratislava: Veda.
Filip, Elżbieta Teresa. 2007. Odev zbojníkov vo svetle historických odkazov. Náčrt problematiky. In: Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Žilina: Považské múzeum: 182–197.
Gazdíková, Alžbeta. 2011. Terminológia tradičného odevu na Slovensku.  Zborník Slovenského národného múzea v Martine. Etnografia 52: 9–27.
Ginzburg, Carlo. 2000. Sýr a červy. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha: Argo.
Historický slovník slovenského jazyka 2, K – N. 1992. Bratislava: Veda. [2022-10-17]. Dostupné na: www.juls.savba.sk/hssj.html
Historický slovník slovenského jazyka 5, R – Š. 2000. Bratislava: Veda. [2022-10-17]. Dostupné na:. www.juls.savba.sk/hssj.html
Churý, Slavko. 1967. Župa Liptovská. 1391 – 1849. Inventár. Bratislava: Slovenská archívna správa.
Churý, Slavko. 1970. Kurens o potieraní zbojníctva v Liptove a na Orave z konca 80. rokov 18. storočia. Zborník Slovenského národného múzea. Etnografia 11: 217–219.
Churý, Slavko. 1995. Národopisné materiály v súdnych písomnostiach Liptovskej stolice z 18. storočia. Slovenský národopis 43/2: 230–237.
Kaňová, Magdaléna. 1967. Ľudový odev dolného Liptova. Zborník Slovenského národného múzea: Etnografia 61, 8: 230–236.
Kaňová, Magdaléna. 1968. Ľudový odev dolného Liptova. 2. časť. Zborník Slovenského národného múzea: Etnografia 62, 9: 239–259.
Kaňová, Magdaléna. 1972. Ľudový odev a textil v zátopovej oblasti Liptova. Liptov. Vlastivedný zborník 2: 207–222.
Komorovská, Marta. 1987. Pastierske umenie. Bratislava: Tatran.
Kovačevičová, Soňa. 1955. Ľudový odev v hornom Liptove. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.
Lengyelová, Tünde. 2016. Život na šľachtickom dvore. Bratislava: Slovart.
Levi, Giovanni. 2018. Nehmotné dědictví. Kariéra jednoho exorcisty v Piemontu v 17. století. Praha: Argo.
Markov, Jozef. 1955. Slovenský ľudový odev v minulosti. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.
Nemec, Miroslav. 2012. Kriminalita a súdna prax v Nemeckej Ľupči v druhej polovici 18. storočia. Historické rozhľady 7: 163–178.
Nemec, Miroslav. 2014. Organizácia a fungovanie zbojníckych bánd na území Liptova v 18. storočí. In: Nemec, Miroslav – Vítek, Peter (zost.): Zbojníctvo na Slovensku. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku: 73–83.
Nemec, Miroslav. 2019. Od zločinu k trestu. Vývoj stoličného súdnictva na Liptove v 18. storočí. Ružomberok: Society for Human Studies.
Nemec, Miroslav. 2020. Súdna prax liptovského mestečka v druhej polovici 18. storočia. In: Purdek, Imrich (zost.): Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Bratislava: Vojenský historický ústav: 238–249.
Nemec, Miroslav. 2021. Oživení zbojníci. Katalóg k výstave. Ružomberok: Liptovské múzeum.
Nemec, Miroslav. 2022. Regulácia zábavy v liptovských mestách v ranom novoveku. In: Documenta Pragensia 40. Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života: 59–80.
Nosáľová, Viera. 1983. Slovenský ľudový odev. Martin: Osveta.
Ortutay, Gyula. 1982. Magyar néprajzi lexikon. Negyedik kötet N – Szé. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Ozment, Steven. 2015. Purkmistrova dcera. Skandál v německém městě 16. století. Praha: Argo.
Pasterstwo w Tatrach i na Podtatrzu. 2012. Zakopane: Tatrański Park Narodowy.
Podolák, Ján. 1982. Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava: Veda.
Polonec, Andrej. 1960. Slovenské opasky, kapsy a spínadlá. Martin: Osveta.
Somogyi, Győző. 2013. Hungarian military 1768–1848. Budapest: Zrínyi Kiadó.
Somogyi, Győző. 2018. The army of Rákóczi war of independence 1703–1711. Budapest: Zrínyi Kiadó.
Šimša, Martin. 2011. Soukenné kalhoty v západních a středních Karpatech – konstrukční východiska, střihy a jejich vývoj. In: Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 105: 28–64.
Šimša, Martin. 2021. Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Špiesz, Anton. 2021. Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. 15. – 19. storočie. Bratislava: Perfekt.
Trebunia-Staszel, S. – Etynkowscy, A. i M. – Fiedler, K. 2015. Atlas Polskich Strojów Ludowych. Strój podhalański. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Uhorský Simplicissimus. 1975. Bratislava: Tatran.
Uličný, Ferdinand. 2014. Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Liptovský Hrádok: Komunitná nadácia Liptov.
Vítek, Peter – Martinický, Miroslav – Laučík, Peter. 2014. Svätý Kríž – dejiny. Od prvej písomnej zmienky do roku 1945. Svätý Kríž: Obec Svätý Kríž.
Votruba, Adam. 2010. Pravda u zbojníka. Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě. Praha: Scriptorium.
Zuskinová, Iveta. 1999. Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. b. m.: Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny.