Datum zveřejnění:

25.3.2023

Text článku

Reference

Bůžek, Václav. 1991. Každodenní kultura jihočeské měšťanské domácnosti v předbělohorské době. In: Bůžek, Václav (ed.): Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU: 43–73.
Drápala, Daniel – Drápalová, Lenka. 2014. Pozůstalostní soupisy. In: Doušek Roman a kol: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Brno: Masarykova univerzita: 130–150.
Fojtík, Karel. 1962. Společnost a rodina na moravském Valašsku v druhé polovině 17. století. Československá ethnografie 10: 1–26.
Fojtík, Karel. 1965. Svatba na střední a západní Moravě v 16. a 17. století. Český lid 52: 332–343.
Fojtík Karel – Svobodová Vlasta. 1966. Příspěvek k historické etnografii. Český lid 53: 294–312.
Grulich, Josef. 2008. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
Grulich, Josef – Matlas, Pavel. 2009. Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (Jižní Čechy, 17.–18. století). Český lid 96: 1–34.
Hajná, Milena. 2016. Šaty chodicí: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. České Budějovice: Národní památkový ústav.
Hanzal, Josef. 1963. Předbělohorské poddanské inventáře. Český lid 50: 169–174.
Hrubý, František. 1927. Selské a panské inventáře v době předbělohorské. Český časopis historický 33: 21–59, 263–306.
Hynková, Hana. 1967. Pozůstalostní inventáře z Orlických hor s ukázkami z Rychnova nad Kněžnou. Český lid 54: 16–30.
Jančář, Josef. 1972. Tradiční polní hospodaření na Slovácku v 18. a 19. století. Český lid 59: 102–107.
Koren, Hanns. 1950. Pflug und Arl: Ein Beitrag zur Volkskunde der Ackergeräte. Salzburg: Müller.
Lipovski, Radek. 2009. Jak se oblékali Místečané a Místečanky ve 20. letech 19. století. Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 10: 60–83.
Lipovski, Radek. 2011. Vybrané právní aspekty pozůstalostní agendy v „době postosvícenské“ (1789/1790–1848). Hospodářské dějiny = Economic history 26: 123–153.
Lipovski, Radek. 2013. Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700–1850). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.
Maresch, Franz – Maresch, Gerhard. 1964. Hausrat und Gerät im oberen Pielachtal vor 150 Jahren. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie 18: 272–282.
Mohrmann, Ruth-Elisabeth. 1975. Volksleben in Wilster im 16. und 17. Jahrhundert. Neumünster: Wachholtz.
Mohrmann, Ruth-Elisabeth. 1990. Alltagswelt im Land Braunschweig: städtische und ländliche Wohnkultur vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Münster: Coppenrath.
Mohrmann, Ruth-Elisabeth. 2005. Pośmiertne inwentarze mienia – krytyka źródla, problemy badawcze. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54: 137–146.
Myška, Milan – Zářický, Aleš. 2010. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Nachtmannová, Alena. 2012. Mezi tradicí a módou: odívání v Čechách od renesance k baroku. Praha: Národní památkový ústav.
Neudertová, Michaela. 1991. Domácnosti lounských měšťanů v předbělohorské době. Příspěvek ke studiu inventářů pozůstalostí. In: Pánek, Jaroslav (ed.): Česká města v 16.–18. století: sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990. Praha: Historický ústav ČAV: 243–261.
Petschacher, Rebekka – Wanzenböck, Gudrun. 1993. Bürgerliche Alltagskultur im Spiegel Wiener Testamente (1593–1630). Diplomarbeit. Univ. Wien.
Pajer, Jiří. 2002. Testamenty a pozůstalosti strážnických obyvatel z 18. století. Slovácko 44: 23–45.
Pajer, Jiří. 2010. Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16. a 17. století ze strážnického panství. Slovácko 52: 11–27.
Pešek Jiří. 1982. Pražské knihy kšaftů a inventářů, příspěvky k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské. Pražský sborník historický 15: 63–92.
Pešek Jiří. 1991. Pozůstalostní inventáře jako pramen poznání každodenního života. In: Bůžek, Václav (ed.): Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU: 30–42.
Petráň, Josef a al. 1985. Dějiny hmotné kultury. I/1., I/2., Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Petráň, Josef a al. 1995. Dějiny hmotné kultury. II/1, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum.
Petráň, Josef et al. 1997. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum.
Petráňová, Lydia. 1994. Ke studiu oděvu lidových vrstev měst a venkova od 16. do poloviny 18. století v Čechách. Český lid 81: 201–216.
Pöttler, Burkhard. 2017. Clothing and Cloths in Styrian Probate Inventories of the Late 17th and18th Centuries Inventories of Textiles – Textiles. In: Ertl, Thomas Ertl – Karl, Barbara (eds.): Inventories of Textiles –Textiles in Inventories, Studies on Late Medieval and Early Modern material culture. Göttingen: V&R Unipress – Vienna University Press: 201–218.
Stejskalová, Jana. 1991. Kšaft jako pramen pro studium kulturní úrovně měšťanské domácnosti. In: Bůžek, Václav (ed.): Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU: 74–80.
Svobodová, Vlasta. 1961. O archivních pramenech z 18. a 19. století k výzkumu lidového kroje a textilní výroby na Moravě. Český lid 48: 193–202.
Svobodová, Vlasta. 1966. O kroji a textilní výrobě v 16. a 17. století. Český lid 53: 306–312.
Šimša, Martin. 2013. Long Woollen Cloth Trousers – Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture? Národopisná revue 23: 43–56.
Šimša, Martin. 2014. Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století = Tailor's pattern books in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Šimša, Martin. 2019. Tailor's Guilds and Their Influence on the Formation of Women's Rural Dress in Central Europe in Early Modern Times. Národopisná revue 29: 41–65.
Šimša, Martin. 2021a. Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století = Tailor’s pattern books in Central Europe in the 16th-18th centuries. I. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Šimša, Martin. 2021b. Geneze ženského sukňového a košilového oděvu na moravsko-slovenském pomezí a jeho středoevropský kontext. Slovenský národopis 69: 30–60. https://doi.org./10.2478/se-2021-0003.
Štika, Jaroslav. 1971. Lidová strava na Valašsku v první polovině 19. století. Vlastivědný věstník moravský 23, 1: 44–49.
Thiel, Franz. 1950. Hausrat und Kleidung im niederösterreichischen Weinlande. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie 4: 156–165.
Vařeka, Josef – Petráňová, Lydia – Plessingerová, Alena. 1988. Mobiliář vesnického domu v Čechách od konce středověku do počátků národního obrození. Český lid 75: 202–211.
Vychytilová, Petra. 2004. Svatební oděv v Letohradu v Orlických horách podle historických pramenů. Český lid 91: 369–386.
Wiegelmann, Günter (ed.). 1987. Wandel der Alltagskultur seit dem Mittelalter, Phasen – Epochen – Zäsuren. Münster: Coppenrath.
Winter, Zikmund. 1893. Dějiny kroje v zemích českých od počátku století 15. až po dobu Bělohorské bitvy. V Praze: F. Šimáček.