Datum zveřejnění:

25.6.2023

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2023.2.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The paper deals with the transformation of society and culture in totalitarianism through the example of the Czech folklore revival movement between 1948 and 1989. While describing the main objectives of communist cultural policy, the paper observes the reasons for the mass development of folk ensembles in the 1950s, the gradual transformations to their activity, and the philosophy behind it. The degree of cooperation between folk ensembles and political power, as well as the exploitation of these troupes to promote the communist regime, was varied. Politically-engagé performances by such ensembles and their participation in events organized by the totalitarian state apparatus have resulted in many Czech people adopting a negative attitude towards the folklore revival movement as a whole. In the fact most members of these ensembles were not motivated by politics – for many of them, this leisure activity was an escape from reality to the romantically viewed world of folk tradition.

Klíčová slova

Folklore revival movement, folk ensembles, totalitarianism, communist cultural policy, transformation of tradition, leisure, Czech Republic

Text článku

Reference

Arendt, Hannah. 1951. The Origins of Totalitarianism. New York: Schocken.
Bonuš, František. 1951. Podstata a úkoly nové práce tanečních souborů. Lidová tvořivost 2, 1: 11–15.
Černý, Václav. 1992. Paměti III (1945–1972). Brno: Atlantis.
Čížková, Zdeňka. 1954. Tance sovětských národů. In: Kol. autorů: O lidovém tanečním umění. Sborník pro práci souborů lidových písní a tanců. Praha: Orbis: 219–228.
Dobeš, Jan. 2013. Stát a kultura za druhé republiky, protektorátu a v letech 1945–1948. In: Klimeš, Ivan – Wiendl, Jan (eds.): Kultura a totalita. Národ. Praha: Univerzita Karlova: 180–204.
Franc, Martin – Knapík, Jiří. 2013. Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha: Academia.
Havlíček, Stanislav. 1951. Za novou lidovou píseň – píseň družstevnickou. In: Gorlová, Anežka: Nech sa dobré daří. Nové písně slovácké vesnice. Praha: Osvěta.
Hill, Juniper – Bithell, Caroline. 2014. An Introduction to Music Revival as Concept, Cultural process, and Medium of Change. In: Bithell, Caroline – Hill, Juniper (eds.): The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford – New York: Oxford University Press: 3–42.
Kopecký, Václav. 1951. O lidové umělecké tvořivosti. Ze Soběslavského kulturně osvětového plánu. Lidová tvořivost 2: 1.
Kosíková, Jiřina. 1998. Vladimír Úlehla a počátky Moravského tanečního a pěveckého sboru. Národopisné aktuality 8: 173–181.
Krist, Jan – Pavlicová, Martina. 2015. Národní ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. (K 60. výročí založení ústavu a 70. výročí konání festivalu). Národopisná revue 25: 278–291.
Laudová, Hana. 1954. Význam lidové umělecké tvořivosti v boji za mír a úkoly souborů lidových písní a tanců v budování socialismu v naší vlasti. In: Kol. autorů: O lidovém tanečním umění. Sborník pro práci souborů lidových písní a tanců. Praha: Orbis: 9–25.
Jančář, Josef. 2015. Institucionalizace folklorismu v českých zemích. Národopisná revue 25: 273–277.
Jančář, Josef – Pavlicová, Martina. 1990. Lidová hudba a tanec na jevišti. (Čtyřicet let Hradišťanu). Strážnice: Ústav lidového umění.
Jírový, Zdeněk. 2005. Osvětou k svobodě. Praha: NIPOS.
Mináč, Vladimír. 1958. Tíha folklóru. Literární noviny 22. 3.: 1.
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1997. Eds. Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. Strážnice: Ústav lidové kultury.
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. 2008a. Folklorismus v historických souvislostech let 1945–1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue 18: 187–197.
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. 2008b. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In: Toncrová, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: EÚ AV ČR: 25–36.
[Podešvová, Hana]. 1953. Krajské školení pro soubory lidových písní a tanců. Radostná země 3: 127–128.
Rejchrtová, Hannah. 1951. Učíme se od sboru Pjatnického. Lidová tvořivost 2: 6–9.
Resoluce I. celostátní folkloristické konference v Liblicích. 1953. Československá ethnografie 1: 9–100.
Spurný, Matěj. 2017. „Překvapivá nenápadnost nesvobody.“ Novinky.cz [online] [2018-03-15]. Dostupné z: www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-historik-matej-spurny-prekvapiva-nenapadnost-nesvobody-40053402
Stavělová, Daniela. 2017. Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid 104: 411–432. doi: http//dx.doi.org/10.21104/CL.2017.4.01
Šafařík, Antonín. 1951. Úkoly souborů lidové umělecké tvořivosti v r. 1951. Lidová tvořivost 2: 1–4.
Škvorecký, Josef. 1987. Neroztavení. Západ. Časopis pro Čechy a Slováky 9, 2: 12–14.
Václavík, Antonín. 1991. Lidové umění v péči odborníků. Národopisná revue 1: 21–24.