Datum zveřejnění:

25.3.2024

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2024.1.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

At the end of the 1940s, a wave of many thousands of Greek refugees fled their country, which was torn by civil war, for Czechoslovakia. Around thirty years later, there was a political change in Greece that allowed the refugees to return to their homeland. In the meantime, however, a new generation of Greeks had grown up in Czechoslovakia who did not remember their parents’ country and had never even visited. This article is situated within the theoretical framework of research on return migration. It traces the differences in the presentation of narratives on motivations to migrate back “home” of those who migrated. It also addresses the research field of transnationalism, and the author inquires into whether the narrators maintain any form of cross-border ties to the country from which they migrated.

Klíčová slova

return migration, ethnic return migration, Greeks, Transnationalism, Integration, ethnic minority

Text článku

Reference

Botu, Antula – Konečný, Milan. 2005. Řečtí uprchlíci. Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1989. Praha: Řecká obec Praha.
Henig, David. 2009. Pohledy z druhého břehu: transnacionalismus, rituál a sociální změna. Sociální studia 6: 175–192. doi.org/10.5817/SOC2009-1-175
Henig, David. 2007. Transnacionalismus. Antropowebzine 2–3/2007 [online]. [2023-7-12]. Dostupné z: www.antropoweb.cz/cs/transnacionalismus
Hlaváček, Jiří. 2021. Covido, ergo zoom! Metodologické, technické a etické aspekty distančně vedených rozhovorů v období pandemie Covid-19. Memo: časopis pro orální historii 11, 1: 5772.
Hradečný, Pavel. 1998. Řecko na cestě k dnešku. In: Hradečný, Pavel et. al.: Dějiny Řecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: 449–490.
Jirka, Luděk. 2020. Návratová migrace, reemigrace nebo etnická návratová migrace? Potomci krajanů ze západní Ukrajiny a z jižní Moldávie a jejich důvody migrace do České republiky. Český lid 107, 2: 211–229.
Joanidis, Sotiris. 2013. Řekové v Česku. Rejvíz: Rula.
Králová, Kateřina – Tsivos, Konstantinos et al. 2012. Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu. Dokořán: Praha.
Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal. 2019. „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Argo.
Kulu, Hill. 1998. Ethnic Return Migration: An Estonian Case. International Migration 36, 3: 313–336. doi.org/10.1111/1468-2435.00049
Lozoviuk, Petr. 2000. „Etnické přistěhovalectví“ do Spolkové republiky a jeho historické, kulturní a politické pozadí. Střední Evropa 16, 104–105: 96–118.
Maroši, Filip. 2020. Společenské aktivity brněnských Řeků. Antropowebzin 1–2/2020 [online]. [2022-12-21]. Dostupné z: www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/282.
Maroši, Filip. 2019. Společenský život brněnských Řeků. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakultra, Masarykova univerzita.
Nešpor, Zdeněk R. 2002. Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západním reemigracím 90. let. Sociologické texty 02:4. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.
Nosková, Jana. 2007. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie.
Poláková, Jana. 2020. Dva životy, dvě kultury, dvě země: Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Brno: Nadační fond Hellenika.
King, Russell – Christou, Anastasia. 2011. Of Counter-Diaspora and Reverse Transnationalism: Return Mobilities to and from the Ancestral Homeland. Mobilities 6: 4, 451–466. doi.org/10.1080/17450101.2011.603941
Simmel, George. 1997. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Sloboda, Marián. 2002. Řecká a makedonská etnická skupina v Česku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje. In: Šrajerová, Olga (ed.): Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí: Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 12. a 13. listopadu 2002 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Slezský ústav Slezského zemského muzea: Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze: 234–242.
Song, Jee Eun Regina. 2020. A Double-edged Sword: Gender and Intersectionality of Korean American Ethnic Return Migration. Asian Studies Review 44, 4: 579–596. doi.org/10.1080/10357823.2020.1790501
Szaló, Csaba. 2008. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).
Šolcová, Lenka. 2012. Subjektivní reflexe reemigrace černobylských přesídlenců v lokalitě Kopidlno. Český lid 99, 2: 151–172.
Tsivos, Konstantinos. 2012. Řecká emigrace v Československu (1948–1968) – Od jednoho rozštěpení ke druhému. Dokořán: Praha.
Tsuda, Takeyuki. 2009a. Introduction: Diasporic Return and Migration Studies. In: Tsuda, Takeyuki (ed.): Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspectives. Stanford: Stanford University Press: 1–20.
Tsuda, Takeyuki. 2009b. Why Does the the Diaspora Return Home? The Causes of Ethnic Return Migration. In: Tsuda, Takeyuki (ed.): Diasporic Homecomings: Ethnic Return Migration in Comparative Perspectives. Stanford: Stanford University Press: 21–43.
Uherek, Zdeněk – Valášková, Naďa. 2006. Řízené migrace po roce 1989. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Kultura – Společnost – Tradice II. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 169–201.
Vaculík, Jaroslav. 1984. Reemigrace a usidlování volyňských Čechů v letech 1945–1948. Brno: Ústav marxismu-leninismu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Yamashiro, Jane H. 2017. Redefining Japaneseness: Japanese Americans in the ancestral homeland. Rutgers University Press.
Zissaki-Healey, Tassula. 2013. Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích. Praha: Řecká obec Praha.