Datum zveřejnění:

15.12.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.05

Abstrakt:

Cílem této studie je představit cestu českého geografa Jiřího Viktora Daneše (1880-1928) na Nový Zéland (1923), vysvětlit původ jeho fotografické sbírky a postulovat, jak Daneš představil svůj pohled na cizí kultury Českou společnost jako vědec a bývalý československý konzul v Sydney.
Analýza obrazů ze severních a jižních ostrovů Nového Zélandu se zdá, že Daneš chtěl vzít svůj původní pohled na geomorfologii, přírodu, klima, společnost a kulturu života. Na základě své cestovní knihy Tři léta při Tichém oceánu (1926) je možné prohlásit, že Daneš používal fotografické snímky jako stopy a zdroje pro další vědecký výzkum a také pro popularizaci. Je objasněna struktura této archivní sbírky (pozitiva, skleněné negativy a diapositivy) a rozsah jejího poškození při povodních roku 2002. Pomocí archivní klasifikace a způsobu kulturního přenosu bylo možné obnovit bývalé fotografické archivy.

Klíčová slova

fotografie;fotografické archivy;cesta kolem světa;Nový Zéland;Maorská kultura;Jiří Viktor Daneš;kulturní přenos

Text článku

Reference

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., fond Daneš Jiří Viktor, inv. č. 412–415.

BEEKMAN, Vladimir. 1983. Cesty k protinožcům. Praha: Panorama.
BOROVIČKA, Michael. 2010. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Cestovatelství. Praha – Litomyšl: Paseka.
BORÝSKOVÁ, Štěpánka, MÁDLOVÁ, Vlasta, PAVLÍČEK, Tomáš W. 2014. Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni. Práce z dějin Akademie věd 6: 2: 180–208.
ČERMÁK, Jiří. 1953. Prof. dr Jiří Daneš. Sborník Československé společnosti zeměpisné 58: 3: 129–137.
DANEŠ, Jiří Viktor. 1926. Tři léta při Tichém oceáně. II. Praha: František Borový.
DURKHEIM, Émile. 2002. Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. Praha: OIKOYMENH.
FILIP, Aleš – MUSIL, Roman. 2015. Gottfried Lindauer. 1839 – 1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů. Řevnice: Arbor vitae.
HANTÁK, Daniel. 2013. Jiří Viktor Daneš (1880–1928). Bakalářská práce. Praha: PedF UK.
HELLER, Wilfried. 2005. Die „Bohemians“ in Neuseeland – eine ethnische Gruppe? In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 147: 7–36.
HORSKÝ, Jan. 2014. Pramen. In: STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany: Scriptorium, s. 19.
KUBIŠ, Karel (ed.). 2003. Obraz druhého v historické perspektivě. II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Praha: Karolinum.
KUNSKÝ, Josef. 1961. Čeští cestovatelé. Díl druhý. Praha: Orbis.
LOEWENSTEIN, Bedřich. 1997. My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno: Doplněk.
MARTÍNEK, Jiří – MARTÍNEK, Miloslav. 1998. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. Praha: Libri.
MARTÍNEK, Jiří. 2008. Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník). Praha: Historický ústav.
MARTÍNEK, Jiří. 2017. Geograf a cestovatel Jiří Daneš. Praha: Historický ústav.
PACLT, Čeněk. 1954. Cesty světem. Příhody a zkušenosti na cestách po Americe, Austrálii, Novém Zélandě a jižní Africe. Praha: Orbis.
PAVLÍČEK, Tomáš W. – TOMSOVÁ, Petra, ve spolupráci s Blankou HNULÍKOVOU a Vlastou MÁDLOVOU. 2016. Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátorské zhodnocení části fotografického fondu. Práce z dějin Akademie věd 8: 1: 44–87.
TODOROVOVÁ, Jiřina. 2011. Kolem světa. Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Praha: Národní muzeum.
WITTLICH, Filip. 2012. Fotografie – přímý svědek?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Život a práce prof. Dra J. V. Daneše. 1880–1928. Life and Work of J. V. Daneš. Praha: Československá společnost zeměpisná, 1928.