Datum zveřejnění:

25.3.2021

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2021.1.02

Abstrakt:

In the late 1970s, Czech society was becoming increasingly aware of the worsening environmental situation. Officials in the Žďár nad Sázavou district agreed to begin revitalizing the “Opening of the Wells” ritual to educate people about environmental problems and as a partial solution to them. This paper examines how this revitalization occurred, focusing on the conceptual framework meant to legitimize this project (the topoi selected, collective memory, ideological proclamations) and ensure its continuation. Studying attempts to make local authorities hold “Opening of the Wells” ceremonies in the villages of this district also allows us to examine how certain mechanisms of power worked during the Communist era. It also helps us better understand how environmental issues were dealt with at the district level.

Klíčová slova

Opening of the Wells, 1970s, revitalization, ritual, environment, Žďár nad Sázavou district

Text článku

Reference

Archivní prameny
SOkA Blanko
MNV Synalov, kart. 2, inv. č. 23. Volební programy 1971–1980.

SOkA Žďár nad Sázavou
MNV Fryšava, kart. 3, inv. č. 73. Zprávy o činnosti MNV 1976–1982.
MNV Herálec pč. 16, bal. 6. Plány a hodnocení činnosti MNV a organizací NF.
MNV Sněžné, bal. 10, část 2. Komise školská a kulturní.
MNV Vír, kart. 5, inv. č. 122. Jednotný plán kulturně výchovné činnosti.
ONV Žďár nad Sázavou, Národní fronta, kart. 28, inv. č. 312. Zápisy z komisí pro oslavy 1978–1979.
ONV Žďár nad Sázavou, Odbor kultury, kart. 20. Zajištění konání akce „Otvírání studánek“.
ONV Žďár nad Sázavou, Odbor organizační, kart. 35. Oslavy různých politických výročí.

Obecní úřad Herálec
Kronika obce Herálce I [1924–1971].
Kronika obce Herálce III [1980–1986].


Tištěné prameny a edice pramenů
Ak. 1976. Čištění studánek. Vysočina, 10. června 1976.
Blecha, Václav. 1980. Chraňme naše společné bohatství. Rudé právo, 3. září 1980.
Bureš, Miloslav. 1955. Otvírání studánek. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství.
Götzingerová, Vlasta. 1978. U studánky. Žďár nad Sázavou: Okresní kulturní středisko.
Götzingerová, Vlasta. 1984. Otevírání studánek dětského folklóru. Žďár nad Sázavou: Krajský dům pionýrů a mládeže v Brně – Krajské kulturní středisko v Brně.
Grabmüller a kol. 1970. Ochrana přírody v Jihomoravském kraji. 1960/1970. Deset let Krajského střediska Státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Brno: KSSPPOP.
Husník, O. 1966. Vítání jara. Vedoucí pionýrů 18, 3, 24. března 1966: 21.
Informace z plenárního zasedání OV KSČ k ideologické práci. 1978. Stranické informace OV KSČ Žďár nad Sázavou, prosinec 1978: 29–43.
Kn-Fi. 1978. Pokrokové tradice Horácka – OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Vysočina, 12. května 1978.
Kolář, Bohumil. 1981. Otvírání studánek aneb hra na vodníky nejen pro děti. Květy 31, 17, 30. dubna 1981: 46.
Macková, Jaroslava. 1961. Na Severáček vyprodáno. Lidová tvořivost. Časopis pro soubory lidové tvořivosti 12, 5. květen 1961: 104.
Olšanská, Eva. 1974. Jaro v Tisu. O lepším životním prostředí nelze jen mluvit. Rudé právo 54–55, 72, 26. března 1974: 5.
Otvírání studánek. 1985. Květy 35, 27, 11. července 1985: 12.
Otvírání studánek. Anketní lístek. 1986. Vlasta 40, 14, 31. března – 4. dubna 1986: 21.
Partyzánská obec. 1980. Informace ONV Žďár nad Sázavou 2, duben 1980: 8–10.
Redakce. 1964. Ohlasy na výzvu POMOZTE HLEDAT. Občané píší SOVĚTSKÝM PARTYZÁNŮM. Vysočina, 7. května 1964.
Rubrika činů, které stojí za pozornost. 1976. Květy 26, 24, 10. června 1976: 54.
Směrnice pro hospodářský a sociální rozvoj ČSSR v letech 1976–1980. 1976. Příloha Rudého práva, 21. dubna 1976: 4.
Soudruh president Ludvík Svoboda na rodné Vysočině. 1970. Vysočina, 2. července 1970.
Zedníková, Irma. 1957. K premiéře Souboru Vysoké školy železniční. Lidová tvořivost. Časopis pro soubory lidové tvořivosti 8, 7, 6. července 1957: 163.
Zouhar, Vít – Coufalová, Gabriela (eds.). 2017. Milý příteli Bureši. Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi. Olomouc: Univerzita Palackého.

Internetové zdroje
Kružíková Eva. 2009. Právo životního prostředí. In: Bobek, Michal – Molek, Pavel – Šimíček, Vojtěch (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav – Masarykova univerzita: 652–669. [2020-04-18]. Dostupné z: www.komunistickepravo.cz.
Otvírání studánek. Česko-Slovenská filmová databáze [online].[2020-04-01]. Dostupné z: www.csfd.cz/film/264674-otvirani-studanek/komentare.
Kaňka, Petr. 2004. Otvírání studánek [online]. Dokument. Česká televize. [2020-04-02]. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1108288902-otvirani-studanek.
Otvírání studánek [online]. 2019. Obec Tři Studně. [2020-04-19]. Dostupné z: www.tristudne.cz/cz/otvirani-studanek.
Putování za studánkami [online]. 2019. Obec Vlčkov. [2020-04-06]. Dostupné z: www.vlckov.cz/putovani-za-studankami.
Schauerová, Alena. 2006. Götzingerová, Alena. In: O folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v oblasti dětského folkloru [online]. Strážnice: NÚLK. [2020-04-05]. Dostupné: nulk.nulk.cz/wp-content/uploads/2017/01/Od-folkloru-k-folklorismu.-Slovnik-folklorn%C3%ADho-hnut%C3%AD-v-oblasti-detskeho-folkloru.pdf.
Výsledky výzkumu Současná podoba lidové kultury v ČR. Obyčejové tradice [online]. 2008. Národní ústav lidové kultury. [2020-04-29]. old.lidovakultura.cz/dotazniky/08/start.php.

Literatura
Alexander, Jeffrey. 2011. Performance and Power. Cambridge: Polity.
Čeřovský, Jan. 1965. Vznik, vývoj a současný stav ochrany přírody ve světě i u nás. Praha: Sbor ochrany přírody.
Čeřovský, Jan. 2012. Historický vývoj ochrany přírody a krajiny v ČR. In: Machar, Ivo – Drobilová, Linda a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice. I. díl. Olomouc: Univerzita Palackého: 65–81.
Gellner, Ernest. 2003. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Hobsbawm, Eric. 200015. Introduction: Inventing Trasitions. In: Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press: 1–15.
Horák, Jiří. 1933. Národopis československý. (Přehledný nástin). In: Horák, Jiří – Matiegka, Jindřich – Weigner, Karel (eds.): Československá vlastivěda. Svazek druhý. Člověk. Praha: SFINX.
Janča, Zdeněk. 1979. Využívání poznatků vědeckotechnické revoluce k cílevědomému rozvoji životního prostředí – cílem hnutí Brontosaurus. Památky a příroda. Časopis státní památkové péče a ochrany přírody 4, 1: 49–53.
Linton, Ralph. 1943. Nativistic Movements. American Anthropologist 45: 230–240.
Lukes, Steven. 1975. Political Ritual and Social Integration. Sociology 9, 2: 289–308.
Mayer, Françoise. 2009. Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. Praha: Argo.
Olšáková, Doubravka – Janáč, Jiří. 2018. Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964. Praha: Academia.
Pavlicová, Martina. 2015. Folklor a folklorismus v historické a sociální perspektivě. In: Křížová, Alena – Pavlicová, Martina – Válka, Miroslav: Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. Brno: Ústav evropské etnologie: 165–204.
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. 2018. „Něco za něco…“. Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitární kulturní politiky. Český lid 105, 2: 177–197.
Sova, Václav. 1978. Životní úroveň a její plánování. Praha: Svoboda.
Šima, Karel. 2017. Od rituálů a obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby. Studia Ethnologica Pragensia 8, 1: 17–49.
Švaříčková-Slabáková, Radmila. 2007. O paměti, historii, vědomí a nevědomí. Současná bádání v paměťových studiích. Dějiny – teorie – kritika 4, 2: 232–255.