Datum zveřejnění:

20.2.2014

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The changes in funeral practices in Czech society which occurred during the 20th century were more signifi cant than those that took place during the whole of the second millennium. Traditional Roman Catholic Christian funerals which were performed at the turn of the 19th and 20th centuries are described as a starting point from which the focus moves to a study of the major changes which took place from then onwards. The fi rst half of the 20th century was specific in the emergence of cremation. The Communist era (1948–1989) was characterized by a huge expansion in the popularity of cremation (the cremation rate in Czechoslovakia had reached 55 % by 1988) as well as by a signifi cant increase in the proportion of secular funerals which, by the end of the 1980s, were being conducted for around three-fi fths of the deceased. Contemporary Czech funeral practices can be seen as a direct continuation of those of previous generations and are noteworthy in terms both of having one of the highest cremation rates in Europe (80 %) and, even more strikingly, the extraordinarily high rate of cases (around one quarter to one third) in which no funeral ceremony is held at all for the deceased.

Klíčová slova

last rites; funerals; cremation; Czech Republic; 20th century

Text článku

Reference

Ariès, Philippe: 2000 – Dějiny smrti I., II. Praha: Argo.
Babička, Vácslav: 2005 – Vývoj katolické religiozity v českých zemích v letech 1949–1989
(na základě zjišťování Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva kultury – sekretariátu
pro věci církevní). In: Sborník archivních prací 55: 378–506.
Bartošek, Jaroslav: 1982 – Organizace občanského pohřbu. České Budějovice: Jihočeské tiskárny.
Bednář, František: 1929 – Sbírka zákonů a nařízení ve věcech náboženských a církevních
v Republice československé. Praha: Husova čs. evang. fakulta bohoslovecká.
Beneš, Bohuslav: 1983 – Funkce lidové tradice v práci sborů pro občanské záležitosti. In: Frolec,
Václav (ed.): Socializace vesnice a proměny lidové kultury II. Uherské Hradiště: Slovácké
muzeum, sv. 2: 45–53.
Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: 1999 – Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii
vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Creswell, John W.: 2006 – Qualitative Enquiry and Research Design: Choosing among Five
Traditions. Thousand Oaks, London: Sage.
Davies, Douglas J. – Mates, Lewis H.: 2005 – Encyclopedia of Cremation. Aldershot: Ashgate.
Domorázek, František: 1895 – Lidové zvyky, pověry a báje při úmrtí a pohřbu. Český lid 4:
241–244.
Eliáš, Vojtěch – Kotrlý, Tomáš a kol.: 2006 – Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v České
republice. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, KTF Univerzita Karlova.
Friedman, Alan W.: 1982 – Narrative is to Death as Death is to the Dying: Funeral Stories. In:
Hinz, Evelyn J. (ed.): Death and Dying. Winnipeg: University of Manitoba: 65–76.
Garces-Foley, Kathleen – Holcomb, Justin S.: 2006 – Contemporary American Funerals:
Personalizing Tradition. In: Garces-Foley, Kathleen (ed.): Death and Religion in a Changing
World. Armonk: M. E. Sharpe: 207–227.
Gollová, Miroslava: 1984 – Počátky české volnomyšlenkářské a bezvěrecké organizace.
Československý časopis historický 32: 218–249.
Haškovcová, Helena: 2000 – Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén.
Hendrych, František: 1939 – Ukládání pozůstatků osob zpopelněných. Žeh 30: 134–135.
Hertz, Robert: 1960 – Death and the Right Hand. London: Cohen and West.
Heřmanský, Martin: 2003 – „Domácí oltáříčky“. Vztahování se k zemřelým příbuzným ve městě
a na vesnici (Praha a Černošín). Lidé města. Revue pro antropologii, etnologii a etologii komu-
nikace 12: 121–142.
Hnídková, Vendula: 2011 – „Architekt Pavel Janák a idea kremační.“ In: Roháček, Jiří (ed.):
Epigraphica & Sepulcralia III. Praha: Artefactum: 91–102.
Hochová-Brožíková, Zdena: 1930 – Bílá barva – symbolem smutku? Český lid 30: 343–347.
Horský, Emil: 1914 – Co stála u nás smrt r. 1850. Český lid 23: 10–20.
Howarth, Glennys: 1996 – Last Rites. The Work of Modern Funeral Director. Amityville, New
York: Baywood.
Kadeřábek, Miloslav – Hilgert, Ludvík: 1968 – Výstavba smutečních síní adaptací a přístavbou.
Praha: Společnost přátel žehu.
Katafalk. 1899 – Ottův slovník naučný. Praha: J. Otto. Díl 14: 50.
Kopčan, Štefan (ed.): 1965 – Človek človeku. Sborník na pomoc organizovaniu občianských
pohrebov. Bratislava: Obzor.
Kotrlý, Tomáš: 2008 – K proměnám postavení hrobníka. Český lid 95: 273–292.
Kotrlý, Tomáš: 2011 – Právně-pastorační aspekty pohřbívání. Studia theologica 13: 121–154.
Kotrlý, Tomáš: 2012 – Sociální pohřeb. Rodinné listy 1(3): 24–28.
Olga Nešporová: Století proměn v pohřbívání: od církevního uložení do země ke zpopelnění bez obřadu
Krematorium. Veřejné soutěže z r. 1943. Jaroměř – Třebíč – Kolín. 1946 – Praha.
Kremace v Republice československé v r. 1929. 1930 – Krematorium 21: 1–12.
Kudláč, Antonín K. K.: 2005 – Příběh(y) Volné myšlenky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Kunstovný, Otakar: b. d. – Narození, sňatek a pohřeb volného myslitele. Praha: Volná myšlenka.
Lenderová, Milena: 2001 – S pietou popel shrnouce… aneb kremace v Čechách. Dějiny a součas-
nost 1: 23–27.
Loukotka, Jiří: 1979 – Vědecký ateismus a světonázorová výchova. Praha: Horizont.
Ludvíková, Miroslava: 1971 – Pohřební pohoštění a hostiny. Národopisné aktuality 8: 211–220.
Maiello, Giuseppe: 2005 – Současné pohřební rituály v českých zemích na příkladu krematorií
v Praze-Strašnicích, Zlíně a Plzni. Český lid 92: 35–47.
Malinowski, Bronislav: 1954 – Magic, Science and Religion and Other Essays. Garden City:
Doubleday Anchor Books.
Mencl, František X.: 1922 – Pohřeb ohněm. Několik kapitol o zpopelňování mrtvých. Praha:
Krematorium.
Mencl, František: 1939 – Český název pro krematorium. Žeh 30: 27–28.
Merridale, Catherine: 2000 – Night of Stone. Death and Memory in Russia. London: Granta Books.
Metodické pokyny k vypracování smutečních projevů. 1980 – Ostrava: Krajské kulturní středisko.
Milde, Lubomír: 1932 – Kremace. Moderní způsob pohřbívání. Praha: Krematorium.
Mottl, Zdenko: 1940/41 – Kremace v Čechách. Naše doba 48: 598–603.
Navrátilová, Alexandra: 1989 – K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici.
Obřady, spojené s úmrtím a pohřbem. Český lid 76: 149–155.
Navrátilová, Alexandra: 2004 – Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Nepostrádatelný rádce občanů bez vyznání. Co musí každý vědět o sňatku, manželství, narození,
úmrtí a pohřbu. 1926 – Praha: Volná myšlenka.
Nerad, František: 1895 – O umírajících a mrtvých. Pověry, sebrané v Jesenici u Sedlčan. Český
lid 4: 536.
Nešpor, Zdeněk R.: 2010. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha:
Kalich.
Nešpor, Zdeněk R.: 2011 – Socioekonomie spalování mrtvol aneb neznámá kapitola z dějin
české sociologie a pojišťovnictví. Pantheon. Religionistický časopis/Journal for the Study of
Religions 6: 22–47.
Nešpor, Zdeněk R. – Nešporová, Olga: 2011 – „V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se
končí.“ Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti. Soudobé dějiny 18:
563–602.
Nešporová, Olga: 2008 – Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44: 139–166.
Nešporová, Olga: 2011 – Obřady loučení se zesnulými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné
pohřby? Sociální studia 8: 57–85.
Nozar, Karel: 1931 – Pohřby do země a kremace. Praha: Krematorium.
Občanské obřady. 1978 – Brno: Okresní kulturní středisko.
Občanské pohřby: Smuteční obřady. 1975 – Kroměříž.
Pohřbívání. 1903 – Ottův slovník naučný. Praha: J. Otto. Díl 12: 2–5.
Pohřby – jaké jsou, a jaké by měly být. 1939. Žeh 30: 120–122.
Pohřební proslovy. 1930 – Praha: Volná myšlenka.
Procházka, Karel: 1903 – Pohřeb na Strašecku. Český lid 12: 316.
Projevy na rozloučenou. 1976 – Praha: Společnost přátel žehu.
Quartier, Thomas: 2009 – Pesonal Symbols in Roman Catholic Funerals in the Netherlands.
Mortality 14: 133–146.
Schäfer, Cyril: 2007 – Post-mortem Personalization: Pastoral Power and the New Zealand Funeral
Director. Mortality 12: 4–21.
Schlott, Christiane: 2011 – Bestatter in Leipzig. Ritualanbieter in säkularer Zeit. Dresden: Thelem.
Schulz, Felix Robin: 2005 – Death in East Germany, 1945–1990. York: Dissertation at University
of York.
Společnost přátel žehu 1909–2009. 2009 – Praha: Společnost přátel žehu.
Sošková, Jana: 1984 – Jednota světonázorového obsahu a estetické formy občianskej obradnosti.
Ateizmus 12: 435–445.
Stejskal, David – Šejvl, Jaroslav a kol.: 2011 – Pohřbívání a hřbitovy. Praha: Wolters Kluwer.
Svoboda, Hynek: 1970 – O individuálním vsypu. Přátelství 19: 2–3.
Svobodová, Markéta: 2009 – Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v mezi-
válečném Československu. In: Roháček, Jiří (ed.): Epigraphica & Sepulcralia II. Praha:
Artefactum: 267–287.
Škvarka, J.: 1975 – Niektoré aspekty organizovania občianskych obradov. Ateizmus 3: 356–359.
Šolta, Antonín. 1895 – Vysejpací umrlčí truhly. Český lid 4: 114–116.
Špatenková, Naděžda. 2008. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada.
Vandendorpe, Florence: 2000 – Funerals in Belgium: the Hidden Complexity of Contemporary
Practices. Mortality 5: 18–33.
Van Gennep, Arnold: 1997 – Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny.
Venbrux, Eric – Peelen, Janneke – Altena, Marga. 2009 – Going Duch: Individualization,
Secularisation and Changes in Death Rites. Mortality 2: 97–101.
Walter, Tony: 1990 – Funerals and How to Improve Them. London: Hodder.
Walter, Tony: 1999 – On Bereavement: The Culture of Grief. Buckingham, Philadelphia: Open
University Press.
Walter, Tony: 2002 – The Revival of Death. London, New York: Routledge.
Walter, Tony: 2005 – Three Ways to Arrange a Funeral: Mortuary Variation in the Modern West.
Mortality 10: 173–192.
Zavadil, Ladislav: 1919 – Pohřební obřady. Vyškov: Knihtiskárna Frant. Obziny.
Záhoř, Jindřich – Čížek, Ludvík: 1916 – Pohřbívání ohněm čili spalování mrtvol. Praha: Společnost
pro spalování mrtvol.
Zemřelí 2004. 2005 – Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Žipek, Josef: 1895 – Pověry, obyčeje o nemoci, smrti a pohřbu na Strakonicku. Český lid 4:
533–535