Datum zveřejnění:

25.9.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.3.04

Abstrakt:

Na základě detailní excerpce rukopisných a tištěných pramenů mapujeme strategie šíření kultu a uctívání jezuitského patrona sv. Františka Xaverského v projevech lokální zbožnosti. Na příkladu domu třetí probace v Telči sledujeme podoby úcty, jak byl kult sv. Františka Xaverského akcentován uvnitř řádové komunity (xaveriánské festivity - např. obřady spjaté s jeho svátkem, výročím kanonizace, divadelní hry), tak i propagován vně tohoto řádového společenství (např. vznik poutního místa v Knínicích u Telče, křížová cesta, speciální pobožnosti, poutě, udělování odpustků). Pomocí zázračných vzhlédnutí zaznamenávaných v jezuitských výročních zprávách a v historii jezuitské provincie předkládáme reflexi sv. Františka Xaverského jako svatého lékaře a ochránce nejen v čase morové epidemie.

Klíčová slova

jezuitský řád, sv. FrantišekXaverský, poutní místo, zázrak, křížová cesta;poutní příručka, pobožnost

Text článku

Reference

Barbero, Amilcare. 2001. Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei. Atlas of Holy Mountains, Calvaries and devotional Complexes in Europe. Novara: Istituto geographico de Agostini.
Bobková-Valentová, Kateřina. 2006. Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Praha: Karolinum.
Bobková-Valentová, Kateřina. 2011. Consuetudines Assistentiae Germaniae. I. Praha: Historický ústav AV ČR.
Černý, Jiří. 2005. Poutní místa jihozápadní Moravy, milostné obrazy, sochy a místa zvláštní pobožnosti. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov.
Černý, Karel. 2007. Sv. Ignác z Loyoly a Panna Marie Klatovská jako zdroje milosti. In: Barokní jezuitské Klatovy. Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27.–29. dubna 2007. Klatovy: Klatovské katakomby: 23–31.
Černý, Karel. 2014. Unfortunate Falls, Bladder Stones and Plagues. Religious Medicine of St. Franciscus Xavier. In: Štěpánek, Pavel (ed.): Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: 59–65.
Černý, Karel – Havlík, Jiří M. 2008. Jezuité a mor. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Čornejová, Ivana. 1995. Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách. Praha: Mladá Fronta.
Elbel, Martin. 1999. Via Crucis jako poutní cesta par exelence. In: Staré stezky. Poutní cesty: soubor referátů z 4. pracovního setkání 21. 4. 1999. Brno: Památkový ústav v Brně: 14–20.
Fidlerová, Alena A. – Andrle, Jan a kolektiv (eds.). 2010. Františku nebeský, vyslanče přesmořský. Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století. Příbram: Pistorius & Olšanská.
Friedrich, Markus. 2008. Cirkulating and Compiling the Litterae annuae. Towards and History of the Jesuit Systém of Communicatio. Archivum Historicum Societatis Iesu 77, fasc. 153: 3–40.
Foltýn, Dušan a kolektiv. 2005. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Nakladatelství Libri.
Gaži, Martin. 2005. K hierarchii mariánské úcty na počátku 18. století. In: Stuchlá, Pavla (ed.): 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 14. září 2004 v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech: 93–101.
Hájek, Tomáš – Bukačová, Irena. 2001. Příběh drobných památek. Lomnice nad Popelkou: Studio JB.
Holubová, Markéta. 2010. Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích. In: Mihola, J. (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum: 99–116.
Holubová, Markéta. 2017a. Lékárna telčské koleje a její správci. Dějiny věd a techniky 50: 174–191.
Holubová, Markéta. 2017b. Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst. In: Chroust, Václav – Buršíková, Zdeňka – Viták, Karel (eds.): Duchovní i světské cestování v době baroka. Klatovy: Klatovské katakomby: 18–41.
Hrdlička, Josef – Hrdličková, Markéta – Bína, Antonín. 2007. Telč. Telč: Dobrý důvod.
Janoušek, Jaroslav. 1893. Obnova děkanského chrámu sv. Jakuba Většího v Telči. Časopis Matice moravské 17: 55–63.
Julia, Dominique. 2000. Sanctuaires et lieux sacrés à ľ époque moderne. In: Vauchez, André (ed.): Lieux sacrés, lieux de culte, sanctuaires: approches terminologiques, méthodologiques, historiques et monografiques (Collection de ľ École Française de Rome, 273). Rome: École Française de Rome: 241–295.
Kafka, Luboš. 2009. Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění. Praha: Lika Klub.
Knechtová, Hana. 2017. „Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur“ Jezuitská náboženská bratrstva v Chebu. Sborník Muzea Karlovarského kraje 25: 7–33.
Kocman, Pavel. 2013. Mikulov za Františka kardinála z Ditrichštejna (1611–1636). In: Mikulov. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: 105–118.
Kovář, Daniel. 1998. Římov. Historie obce a poutního místa. České Budějovice: Obecní úřad Římov.
Kramer, Ernst. 1957. Kreuzweg und Kalvarienberg historische und baugeschichliche Untersuchung. Kehl: Hertz.
Kriss-Rettenbeck, Lenz. 1963. Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens. Rudolf Kriss zum 60. Geburtstag. München: Georg D. W. Callwey.
Malý, Tomáš – Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk. 2010. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno: Statutární město Brno a Archiv města Brna.
Mikulec, Jiří. 2013. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha: Grada.
Ochsenbein, Peter. 2000. Mitteilungen. Zur Typologie der Breverl. Über ein in St. Gallen 1996 aufgefundenes Exemplar. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 54/103, Heft 1: 55–75.
Orlita, Zdeněk. 2011. Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období (1620–1740). Dizertační práce. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava.
Ramešová, Michaela – Valecký, Štěpán. 2013. Založení domu třetí probace v Telči. In: Drdácký, Miloš – Loits, André – Rampula, Josef – Ramešová, Michaela – Valecký, Štěpán (eds.): Proměny telčských domů. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR: 353–360.
Ramešová, Michaela – Valecký, Štěpán. 2015. Christianae veluti Cereri serta deferebant ... barokní slavnost v Telči v roce 1656 v podání jezuitských výročních zpráv. In: Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět: sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta: 179–184.
Řepa, Tomáš. 2018. Křížové cesty v Čechách a na Moravě v období baroka. Dizertační práce. Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc.
Svatoš, Martin. 2013. Zde byly jeho Indie. Jezuitské misie v českých zemích a P. Antonín Koniáš. In: Bobková-Valentová, Kateřina – Sládek, Miloš – Svatoš, Martin (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.: 17–39.
Štěpánek, Pavel (ed.). 2014. Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Tomková, Soňa. 1997. Nejstarší dochované diáře jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě pražském (1560−1610). (Příspěvek k diplomatice jezuitských kolejních písemností). Bibliotheca Strahoviensis 3: 137−196.
Wicki, Giuseppe – Raggi, Angelo Maria. 1964. Francesco Saverio. In: Bibliotheca Sanctorum, V. Roma: Instituto Giovanni XXIII. della Pontificia universita Laterense: coll. 1226–1236.
Zavadil, Pavel (ed.). 2015. Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741). Praha: Argo.
Zech, Jörg. 2008. Die Litterae Annuae der Jesuiten. Berichterstatlung und Geschichtsschreibung in der alten Geselschaft Jesu. Archivum Historicum Societatis Iesu 77, fas. 153: 41–61.
Zvonařová, Alexandra. 2012. Amulety ve sbírce Muzea Jindřichohradecka. Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 24: 162–170.