Datum zveřejnění:

25.9.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.3.05

Abstrakt:

Studie se na příkladu založení cechu krejčích a ševců ve Šlapanicích roku 1834 zabývá situací venkovských mistrů na Moravě. Autor zde rozebírá způsoby, jakým byli venkovští mistři závislí na domovském cechu, problémy, které s touto závislostí souvisely, a důvody k založení nového cechu. Tato studie také ukazuje, s čím vším byl spojen cechovní život na Moravě během 19. století.

Klíčová slova

cech;krejčí;Šlapanice;venkovští mistři;19. století

Text článku

Reference

Archivní prameny
Generální cechovní artykulové pro pořádky královských dědičných zemí českých. 1739. Praha.
SOkA Blansko, fond Krejčovský cech Olešnice, inv. č. 2.
SOkA Brno-venkov, fond Cech krejčovský v Ivančicích, inv. č. 3.
SOkA Brno-venkov, fond Společný cech krejčích a ševců Šlapanice, inv. č. 2.
SOkA Brno-venkov, fond Společný cech krejčích a ševců Šlapanice, inv. č. 3.
SOkA Břeclav, nezpracovaný fond Cech krejčovský Klobouky, artikule z roku 1713.
SOkA České Budějovice, fond Cech krejčích Hluboká nad Vltavou, inv. č. 2.
SOkA České Budějovice, fond Cech krejčích Týn nad Vltavou, inv. č. 7.
SOkA Chomutov, fond Cech bečvářů a krejčích Jirkov, inv. č. 5.
SOkA Kroměříž, fond Cech krejčích v Kroměříži, inv. č. 1.
SOkA Pardubice, fond Cech krejčích a postřihačů Holice, inv. č. 1.
SOkA Přerov, fond Cech krejčích Lipník nad Bečvou, inv. č. 2.
SOkA Přerov, fond Cech krejčích Lipník nad Bečvou, inv. č. 4.
SOkA Ústí nad Orlicí, nezpracovaný fond Cech krejčovský Ústí nad Orlicí, kniha mistrů 1806–1888.
SOkA Znojmo, fond Cech krejčích Znojmo, inv. č. 3.

Tištěné prameny
Brandl, Vincenc. Ed. 1868. Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství Moravském. Brno: Vlastním nákladem.

Literatura
Benatzky, Jindřich. 1992. Spor o proces Božího Těla v Gutách. Těšínsko 35, 2: 27–28.
Čechura, Jaroslav. 1990. Die Bauernschaft in Böhmen während des Spätmittelalters. Perspektiven neuer Orientierung. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 31, 2: 283–311.
Čechura, Jaroslav. 2002. Sedlák. In: Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.): Člověk českého středověku. Praha: Argo: 436–459.
Ehmer, Josef. 2008. Rural Guilds and Urban-Rural Guild Relations in Early Modern Central Europe. In: The Return of the Guilds. International Review of Social History. Supplement 16. Eds. Lucassen, Jan – de Moor, Tine – van Zanden, Jan Luiten. Cambridge: University Press: 143–158.
Flanderková, Jitka – Jarmarová, Hana. 2013. Cechy. In: Sborník Státního okresního archivu Šumperk 6. Šumperk: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Šumperk: 18–31.
Flégl, Oldřich. 1914. K přeměně cechovního zřízení u nás v 18. století. Obzor národohospodářský XIX. Praha: J. Otto: 183–188.
Hergethová, Květoslava. 2004. Cechovní postavníky ze sbírek Muzea v Bruntále. In: Sborník bruntálského muzea 2004. Bruntál: Muzeum v Bruntále: 71–72.
Hrbek, Jiří. 2015a. Generální cechovní patent. In: Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 4, D–G. Praha: Historický ústav: 370–371.
Hrbek, Jiří. 2015b. Generální cechovní artikule. In: Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. 4, D–G. Praha: Historický ústav: 370.
Janáček, Josef. 1961. Řemeslná výroba v českých městech v 16. století. Praha: Československá akademie věd.
Janáček, Josef. 1963. Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Mendl, Bedřich. 1927. Počátky našich cechů 1, 2. Český časopis historický 1, 2. Praha: Historický klub: 1–20; 307–346.
Myška, Milan. 1994. Die Proto-Industrialisierung im schlesisch-mährischen Wirtschaftsballungsraum (vom 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie = Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Historica, č. 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostrava: 89–121.
Myška, Milan. 2004. Hukvaldy na sklonku éry tradiční společnosti. In: Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala. Ostrava: Ostravská univerzita: 79–85.
Myška, Milan. 2013. Soumrak domáckého průmyslu v Těšínském knížectví. Těšínsko LVI, č. 3. Český Těšín: Muzeum Těšínska: 1–8.
Petráň, Josef. 1985. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Slavík, František Augustin. 1897. Vlastivěda Moravská: Brněnský okres. Brno: Musejní spolek.
Sterneck, Tomáš – Šimůnek, Robert. 2009. Cech. In: Akademická encyklopedie českých dějin A–C. Praha: Historický ústav: 287–289.
Štěpán, Jan. 2011. Povýšení Šlapanic na městečko a udělení znaku Ferdinandem I. v roce 1531. In: Jižní Morava 47, sv. 50. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně et al.: 303–307.
Urfus, Valentin. 1960. K cechovní politice v Čechách na přelomu 17. a 18. století a k jejím ideovým zdrojům. In: Právněhistorické studie VI. Praha: Československá akademie věd: 39–65.
Winter, Zikmund. 1906. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
Winter, Zikmund. 1909. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
Winter, Zikmund. 1913. Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.