Datum zveřejnění:

15.12.2018

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2018.4.01

Abstrakt:

The Czech Beseda dance represented an important and frequently chosen piece of salon dances repertoire in the Czech Lands which was often danced from the 1860s, through the era of the First Czechoslovak Republic and the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia. However, only few dancers are able to dance the Beseda today. Both in the past and present, the Beseda represented an element of Czech culture, which has been frequently evoked, revived and practiced among Czech emigrants and expats abroad. Till the present it is possible to observe dancing of the Czech Beseda at social gatherings and cultural events of the Viennese Czechs. Through a theoretical perspective of ethnomusicology, respectively anthropology of dance, the aim of this study is to reply to following research questions: which form of the Czech Beseda do the contemporary Viennese Czechs dance? Where and in which contexts is it possible to encounter the Beseda dance with? Who is interested in learning and dancing the Beseda in Vienna today and why? Who does teach the Beseda in Vienna and how is it transmitted? Why the Beseda is important for the contemporary Viennese Czechs, which values and meanings are associated with the dance?

Klíčová slova

etnomusicology;anthropology of dance;Viennese Czechs;Czech Beseda

Text článku

Reference

Barth, Frederik. 1969. Ethnic groups and boundaries. Boston: Little, Brown & Co.
Basler, Helena - Brandeis, Marie – Kroupa, Jiří K. – Starek, Jana (eds.). 2006. Vídeňští Češi 1945-2005. K dějinám národnostní menšiny/Die Wiener Tschechen 1945-2005. Zur Geschichte einer Volksgruppe. Wien – Praha: České kulturně historické centrum/Tschechisches kulturhistorisches Institut & KLP – Koniasch Latin Press.
Binderová, Eva. 1992. Česká beseda. Praha: Ústřední kulturní dům železničářů.
Blacking, John. 1984. Dance as cultural system and human capability: An anthropological perspective. In: Adshead, J. (ed.): Dance a multicultural perspective. Report of the third study of dance conference. Guilford: University of Surrey: 4-21.
Bonuš, František. 1971. Český salonní tanec Beseda, jeho historie a tvůrci. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti.
Bonuš, František. 1970. Francouzská čtverylka. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti.
Brouček, Stanislav (ed.). 1989. Češi v cizině 4. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním v Praze.
Brousek, Karl - Vocelka, Karl et al. 2002. Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století. Praha: Scriptorium
Capello, Patricia C. 2007. Dance as Our Source in Dance/Movement Therapy Education and Practice. American Journal of Dance Therapy 29 (1): 37-50.
Eliade, Mircea. 2003. Mýtus o věčném návratu. Praha: Oikoymenh.
Erben, Karel Jaromír. 1846. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha: Jaroslav Pospíšil.  
Erben, Karel Jaromír – Martinovský Jan Pavel Michael – Jindřich, Jindřich (ed.). 1951. Nápěvy písní národních v Čechách. Praha: Orbis.
Esman, Marjorie R. 1984. Tourism as ethnic preservation: The Cajuns of Louisiana. Annals of Tourism
Research 11 (3): 451–467.
Fiala, Jaromír (ed.). 1947 [1939]. Česká beseda. Praha: Česká grafická unie.
Gans, Herbert J. 1979. Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America. Ethnic and Racial Studies 2(1): 1–20.
Giurchescu, Anca. 2001. The Power of Dance and Its Social and Political Uses. Yearbook for Traditional Music, Vol. 33: 109-121.
Giurchescu, Anca – Torp, Lisbet. 1991. Theory and Methods in Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of Dance. Yearbook for Traditional Music, Vol. 23: 1-10.
Glettler, Monika. 1972. Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen Minderheit in der Grossstadt. Wien, München: J. Oldenbourg.
Havelková, Hana. 2016. Historie, teorie a metodika nácviku salonního tance Česká beseda. Diplomová práce. Brno: JAMU.  
Ikarus – kulturní agentura Mělník. 1991. Česká beseda. Mělník: Ikarus.
Chadima, Helen. 1990. The Beseda: The Czech National Dance in Cedar Rapids, Iowa. Dance Research Journal 22 (2): 23-28.
Janková, Markéta – Čech, Tomáš. 2010. Češi v zahraničí – mezi generační přenos české lidové kultury u členů krajanských spolků. Národopisná revue : 38-43.
Link, Karel – Jirák, Gustav (ed.). 1944. Beseda. Český salonní tanec. Praha: A. Storch syn.
Link, Karel. 1891 [1884]. Beseda, český salonní tanec. Praha: A. Storch syn.
MacCannell, Dean. 1973. Staged authenticity: The arrangement of social space in tourist settings. American Journal of Sociology 79 (3): 589–603.
Moravanka. Jana Slabáka. 1981. Česká beseda. Moravská beseda. CD. Praha: Panton.
John, Michael – Lichtblau, Albert. 1990. Schmelztiegel Wien – einst und jetzt: zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Wien, Köln: Böhlau.
Rey, Jan. 1934. Česká beseda. Národní listy 16. 1. 1934 (15): 1
Schäferová, M. 1937. Vracíme se opět k národnímu tanci. Česká beseda a národní kroje. Národní politika 20. 5. 1937: 2.
Schmidt, Siegfried J. 1973. Texttheorie. Probleme einer Linguistik der Sprachlichen Kommunikation. /The text theory. Problems of a linguistics of verbal communication. Munchen: Uni-Taschenbucher.
Skořepová, Zita. 2016. Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 2016 (2): 132-143.
Skořepová, Zita. 2015. Vídeňští Češi v 21. století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy. Disertační práce. Praha: FHS UK.
Skořepová, Zita. 2013. Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Maturitní a reprezentační ples/ Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball. In: Jurková, Zuzana – Stellmacher, Martha – Skořepová, Zita – Kuhnová, Kristýna – Seidlová, Veronika: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins. Praha: Kher.
Skořepová, Zita. 2012. Acculturation Strategies in Musical Self-Presentations of Immigrants in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 14 (2): 369-384.
Stavělová, Daniela. 2008. Koncept národního tance: obkročák, polka, sousedská. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.). Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: Nipos: 157-186.  
Stavělová, Daniela. 2006. Polka jako český národní symbol. Český lid 93 (1): 3–26.
Šámalová, Tereza. 2013. Společenský tanec v českém prostředí 2. poloviny 19. Století. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Šesták-Marek, J. 1984. Staročeský bál. MC. Praha: FISYO
Tonus. 1994. Česká beseda. Moravská beseda. CD. Praha: Tonus.
Thořová, Věra – Traxler, Jiří – Tyllner, Lubomír – Vejvoda, Zdeněk. 2015. Lidové písně z Podřipska I. díl. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Vycpálek, Vratislav. 1963. K historii české besedy: řadový salonní tanec z r. 1862. Český lid 50 (3): 180–184.
Winner, Irene Portis – Winner, Thomas G. Winner. 1976. The semiotics of cultural texts. In: Semiotica: 101-156. Netherlands: Mouton Publishers.
Zeitler, Ezra. 2009.Creating America's ‘Czech Capital’: ethnic identity and heritage tourism in Wilber, Nebraska. Journal of Heritage Tourism 4 (1): 73-85.
Ze soudní síně. Tanec „Národní beseda“ před kasačním soudem. Národní listy 18. 6. 1913 (165): 4.