Datum zveřejnění:

15.12.2017

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.01

Abstrakt:

Cílem příspěvku je vypořádat se s "folklórním revivalovým hnutím", tedy s činnostmi lidových souborů - široce rozšířeným fenoménem v bývalém socialistickém Československu (1848-1989), který má svou kontinuitu v dnešní České republice. Jedná se o interdisciplinární projekt založený na metodách orální historie, textové analýzy a antropologickém studiu hudby a tance, jehož cílem je prozkoumat rozmanitost tohoto fenoménu a jeho ideologické konotace. Vyšetřování vychází z příběhů, které se vyskytují v diskursu sociokulturního kontextu lidových souborů v různých obdobích tzv. Folklórního hnutí. Příběhy poskytují značný materiál, který je třeba interpretovat s cílem porozumět zvláštnostem fenoménu folklórního oživujícího hnutí v konkrétním sociokulturním a politickém kontextu. Cílem projektu je prozkoumat dvojznačnost fenoménu folklórního hnutí v českých zemích. Výzkum poskytne různé pohledy na to, do jaké míry je hnutí nástrojem moci a do jaké míry to byla příležitost k realizaci vlastních strategií.

Klíčová slova

folklorní hnutí, folklorismus, folklorní soubory, orální dějiny, vyprávění, Česká republika

Text článku

Reference

Ambrózová. Jana (ed.) 2014. Hudobno-tanečný folklorismus: Problémy a ich riešenia. Zborník z vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.
Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large Cultural Dimensions of Globalization. Mineopolis and London: University of Minnesota Press.
Baumann, Max peter. 1996. Folk Music Revival: Concepts between Regression on Emancipation. The World of Music 38 (3): 71-86.
Bezdíček, Viktor (ed.). 2006. Alena Skálová – fenomén choreografie. Život a dílo očima současníků. Praha: H&H.
Bithell, Caroline – Hill, Juniper (eds.). 2014. The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford, New York: Oxford University Press.
Boym, Svetlana. 2001. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books.
Davidová. Klára. 2007. Chorea Bohemica – Folk Dance Ensemble as a Site of Inner Emmigration. (manuscript of master thesis). London: Roehampton University.
Donahue, Neil H. – Kirchner, Doris. 2003. Flight of Fantasy: New Perspectives on Inner Emmigration in German Literature 1933 – 1945. New York: Berghahn Books.
Franc, Martin – Knapík, Jiří. 2013. Volný čas v českých zemích 1957 – 1967. Praha: Academia.
Giddens, Anthony. 1988. Goffman as a systematic social theorist. In: Drew, P. – Wootton, A. (eds.): Erving Goffman: Exploring the interaction orders. Cambridge, UK: Polity: 250-279.
Goffman, Erving. 1963. Behaviour in public places: Notes on the social organization of gatherings. London: The Free Press of Glencoe.
Goffman, Erving. 1967. Interaction ritual. Essays of face-to-face behaviour. Harmondsworth, Middlessex, England: Penguin.
Giurchescu, Anca. 1994. The Power and the Dance Symbol and its Socio-political Use. In: Proceedings of the 17th Symposium Nafplion, Grece, 2 – 10 July 1992. Nafplion: Peloponesian Folklore Foundation: 15-24.
Hall, Stuart (ed.). 1997. Representation: Cultural Representations an Signifying Practices. London: Sage Publications. Culture, media, and identities.
Hill, Juniper – Bithell, Caroline. 2014. An Introduction to Music Revival as Concept, Cultural proces, and Medium of Change. In: Bithell, Caroline – Hill, Juniper (eds.).: The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford, New York: Oxford University Press: 3-42.
Holý, Dušan – Sirovátka, Oldřich. 1985. O folklóru a folklorismu. Národopisné aktuality 22, s. 73–83.
Jabbour, Alan. 2014. A Participant – Documentarian in the American Instrumental Folk Music Revival. In: Bithell, Caroline – Hill, Juniper (eds.).: The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford, New York: Oxford University Press: 116-134.
Kirchenblatt-Gimblett, Barbra. 1998. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Krekovičová, Eva. 1992. The symbiosis of spontanous and organized forms of folklore cultivation. In: Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.): Folkore, Folklorism and National Identification. The Slovak Cultural Context. Bratislava: Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences: 64-73.
Laudová, Hana. 1966. K otázce studia v souborech lidových písní a tanců.  Taneční sborník 3. Praha: Ústav lidové umělecké tvořivosti: 52-61.
Laudová, Hana. 1988. K současné interpretační praxi folklorních tradic ve folkloristických souborech.. Antológia východoslovenského folklóru. Košice: Košické osvetové stredisko.
Laudová, Hana. 1989. Folklór a scéna. Taneční listy 27 (9) 21-23.
Leščák, Milan. 1992. The stylization of folklore and the present folklorism. In: Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.): Folkore, Folklorism and National Identification. The Slovak Cultural Context. Bratislava: Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences: 5-13.
Leščák, Milan. 2007. Folklor a scénický folklorismu. Bratislava: Národné osvetové centrum.
Livingstone, Tamara E. 1999. Music Revivals: Towards a General Theory. Ethnomusicology 43 (1): 66-85.
Loutzaki, Irene. 1994. Dance in Political Rhythms. In: Proceedings of the 17th Symposium Nafplion, Grece, 2 – 10 July 1992. Nafplion: Peloponesian Folklore Foundation: 65-72.
Mojsejev. Igor A. 1973. Lidová taneční kultura a její vzájemné vztahy  a vzájemné obohacování. Taneční sborník 6. Praha. Ústav lidové umělecké tvořivosti: 1-5.
Nahachewski, Andriy. 2001. Once Again: On the Concept of „Second Existence Folk Dance. Yearbook for Traditional Music 33: 17-28..
Ohlson, Laura J. 2004. Performing Russia: Folk Revival and Russian Identity. New York: Routledge Carson.
Őztűrkmen, Arzu.Folk. 1994. Dance and Nationalism in Turkey. In: Proceedings of the 17th Symposium Nafplion, Grece, 2 – 10 July 1992. Nafplion: Peloponesian Folklore Foundation: 83-86.
Pavlištík, Karel. 1966. K současným problémům práce souborů lidových písní a tanců. Taneční sborník 3. Praha: Ústav lidové umělecké tvořivosti: 20-23.
Rejšková, Eva. 1977. Soubory lidových písní a tanců v českých zemích a problematika jejich práce s folklórem. In: Frolec, Václav (ed.): Lidové umění a dnešek. Sborník příspěvků ze 3. Strážnického symposia.. Brno: Blok: 34-40.
Ronström, Owe. 1998. Revival in Retrospect: The Folk Music and Dance Revival. Traditional Dance in Europe: Revival Activities. Bulletin from the European Center for Traditional Culture: Budapest.
Ronström, Owe. 2014. Traditional Music, Heritage Music. In: Bithell, Caroline – Hill, Juniper (eds.).: The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford, New York: Oxford University Press: 43-59.
Roy, Diane Carole. 2014. Dance Performance of Lúčnica, Slovak national Folklore Ballet. What is the Meaning of Staged Folkloric Performances? Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press.
Shay, Anthony. 2002. Choreographic Politics: State Folk Dance Ensembles, Representation and Power. Middletone, Connecticut: Wesleyan University Press.
Sirovátka, Oldřich. 1977. „Autentický“ a „stylizovaný“ folklór. In: Frolec, Václav (ed.): Lidové umění a dnešek. Brno: Blok: 30-45.
Sirovátka, Oldřich. 1989. Dvě formy folklorismu. Národopisné aktuality 26 (3) 159-165.
Současný folklorismus a prezentace folkloru. 2006. Sborník příspěvků z 22. Strážnického symposia konaného ve dnech 13. – 14. Září. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Stavělová, Daniela. 1995. Sto let jevištního předvádění lidového tance. Taneční listy ( 4) 5, (5) 13, (6) 12.
Stavělová, Daniela. 2001. Folklorism in a Changing Society. In: Dunin, Elsie Ivancich - Zebec, Tvrtko.  Proceedings 21st symposium 2000 Korčula: ICTM Study Group on Ethnochoreology. Zagreb: Institut of Ethnology and Folklore Research: 258-261.
Stavělová, Daniela. 2012. Traditional Dancing on the Stage: Seeking Authenticity. In: Dunin, Elsie Ivancich – Stavělová, Daniela – Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study group on Ethnochoreology 2010, Třešť, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Academy of Performing Arts in Prague, Institute of Ethnology of the Academy of Sciences, v. v. i. of the Czech Republic: 249-256.
Stavělová, Daniela. 2015a. Narratives as a Tool for Understanding the Inner Side of Dance in a Socio-Cultural and Political Context. In: Dunin, Elsie Ivancich (ed.): Dance, Narratives, Heritage. 28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7 – 17 July 2014, Korčula, Croatia. Zagreb, Croatia: ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institut of Ethnology and Folklore Research:???
Stavělová, Daniela. 2015b. Lidový hudebně – taneční projev jako scénický tvar: folklorní soubory v českých zemích v péči jedné instituce. Národopisná revue 25 (4) 292 -306.
Turino, Thomas. 2008. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago and London: University of Chicago Press.
Vaněk, Miroslav – Műcke, Pavel – Pelikánová, Hana. 2007. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny.
Vaněk, Miroslav. 2009. Obyčejní lidé…? Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. I.-II. Praha: Academia.