1. CITACE V TEXTU

V textu odkazujte na citovanou literaturu anglosaským (harvardským) způsobem.

Pokud odkazujete na přesnou stránku, odkazujte stylem (Příjmení rok vydání: stránka) – tedy: (Novák 2010: 23). Pokud odkazujete na celé dílo, uvádějte do kulatých závorek pouze příjmení a rok vydání – tedy: (Novák 2010).

Pokud jsou autoři článku/monografie nebo editoři sborníku dva nebo tři, udávejte všechna příjmení – tedy: (Novák – Nováková – Nováček 2010: 23), ale pokud jsou více než tři, udávejte pouze prvního a připojte et al. – tedy: (Novák et al. 2010: 23).

(Poznámka: ed./eds. jako označení editora/editorů se v závorkách neuvádí.)

Pokud článek, studie, kniha nemá autora, využívejte první slova názvu po první podstatné jméno stylem (Název rok vydání: stránka) – tedy: (Dějiny 2010: 23). Pokud se sejde více stejných názvů (například knih začínajících slovem Dějiny), které by vyšly v tom samém roce, uvádějte logicky více slov z názvu, aby se daly jednotlivé knihy odlišit – tedy: (Dějiny Českého lidu 2010: 23) a (Dějiny českého národa 2010: 455).

Na citace po sobě následujících stránek odkazujte stylem (Novák 2010: 23–24).

Stránky v citacích, jednotlivá příjmení autorů jedné publikace oddělujte pomlčkami, nikoli spojovníkem.

Pokud citujete více děl v jedné závorce, oddělujte je středníkem – tedy: (Novák 2010: 23; Novák – Nováková 2013: 55).

Pokud citujete více děl od jednoho autora, uvádějte jeho příjmení pouze jednou, díla oddělujte středníkem – tedy: (Novák 2010: 23; 2015: 456).

Pokud citujete více děl od jednoho autora ze stejného roku, rozlišujte je pomocí písmenek a, b, c atd. – tedy: (Novák 2010a: 23; 2010b: 456).

Číslo vydání udávejte v citaci v textu pomocí horního indexu – tedy: (Novák 20103).

Citace autorů daných pouze iniciálami uvádějte pomocí iniciál – tedy: (A. N. 2010: 33).

Psaní uvozovek a zároveň i závorek s odkazem na literaturu při citacích v textu se řídí podle toho, zda je v uvozovkách celá věta nebo pouze část věty. Pokud je citace tvořena celou větou, pište uvozovky až za tečkou a závorku s citací až za uvozovkami – tedy: Adam Novák uvádí: „Český lid byl založen v roce 1891.“ (Novák 2010: 33) Pokud je citace tvořena necelou větou, pište uvozovky hned za posledním slovem citované pasáže, za nimi závorku s citací, pak teprve tečku – tedy: Adam Novák uvádí, že „k založení Českého lidu došlo v roce 1891“ (Novák 2010: 33).

 

2. CITAČNÍ ÚZUS PRO SEZNAM LITERATURY ZA STUDIÍ

2.1. OBECNÉ ZÁSADY:

Knihy/články jednoho autora, které vyšly v jednom roce, rozlišujte písmeny a, b, c atd. za rokem vydání – tedy: Novák, Adam. 2010a, Novák, Adam. 2010b.) Díla od jednoho autora řaďte v seznamu literatury vzestupně, tedy od nejstaršího k nejmladšímu dílu (nejdříve přijde rok 2009, pak 2010 atd.).

Pokud je jeden autor v jednom roce autorem publikace i editorem jiné publikace, také je rozlišujte pomocí písmenek a, b, c atd. – tedy: Novák, Adam. 2010a, Novák, Adam (ed.). 2010b.

Knihy/články s vícero autory – jednotlivé autory oddělujte pomlčkou – tedy: Novák, Adam – Nováková, Eva. Stejně postupujte i při víceru vydavatelů nebo míst vydání u jedné knihy – tedy: Praha – Brno: Academia, resp. Praha: Academia – Argo). Pokud jsou dva vydavatelé a dvě odlišná místa vydání, oddělujeme je středníkem – tedy: Novák, Adam. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia; Brno: CDK.

Kurzivně vyznačujte název knihy, sborníku, časopisu, ročenky.

Stránky při udávání stránek nebo čísla v rámci ročníků oddělujte pomlčkou, nikoliv spojovníkem.

Pokud je autor uveden jen iniciálami, udávejte iniciály – tedy: A. N. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia. V seznamu literatury řaďte autory podle prvního písmenka iniciály k danému písmenku abecedy.

Pokud není autor uveden, respektive je uveden pouze iniciálami, ale dá se dohledat, udávejte jeho jméno v hranatých závorkách – tedy: A. N. [Novák, Adam]. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia. Do seznamu literatury dílo řaďte abecedně dle iniciál (tedy ne podle dohledaného jména).

Stejně tak používejte hranaté závorky i při doplnění místa vydání nebo vydavatele – tedy: Novák, Adam. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. [Praha]: Academia.

U místa vydání respektujte původní znění uvedené na titulu, tzn. pište například Prag, Brünn (ne Praha, Brno).

Pokud kniha nemá místo vydání či rok vydání, uvádějte s. l., resp. s. d. – tedy: Novák, Adam. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. S. l.: Academia; Novák, Adam. S. d. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia.

Položky v seznamu literatury a pramenů řaďte abecedně od A po Ž (položky řaďte takto bez ohledu na to, zda je autorem osoba nebo bibliografický údaj začíná názvem publikace). Samostatné publikace jednoho autora předcházejí publikace, u nichž je spoluautorem či spolueditorem – tedy: Novák, Adam. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia, pak Novák, Adam – Nováková, Eva. 2000. Čeněk Zíbrt a Český lid. Praha: Academia.

2.2. PŘÍKLADY CITACÍ

MONOGRAFIE, EDITOVANÉ SBORNÍKY:

Příjmení, jméno autora. Rok vydání. Název díla. Podtitul díla. Číslovka řadová vydání. Místo vydání: Vydavatel.

Novák, Adam. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia.

Monografie s vícero autory

Novák, Adam – Nováková, Eva. 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia.

Monografie bez autora

Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. 2010. Praha: Academia.

Editovaný sborník

Novák, Adam – Nováková, Eva (eds.). 2010. Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia.

STUDIE V KOLEKTIVNÍ MONOGRAFII, SBORNÍKU:

Příjmení, jméno autora. Rok vydání. Název studie. Podtitul studie. In: Příjmení, jméno (ed.): Název sborníku. Podtitul sborníku. Místo vydání: Vydavatel: stránka–stránka.

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. In: Novák, Adam (ed.): Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia: 5–25.

Studie v kolektivní monografii, sborníku s vícero editory

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. In: Novák, Adam – Nováková, Eva (eds.): Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia: 5–25.

Studie v kolektivní monografii, sborníku bez autorů

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. In: Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia: 5–25.

Pokud má kolektivní monografie více než 3 autory a není uveden její editor, citujte následovně:

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt jako zakladatel časopisu. In: Novák, Adam – Nováková, Eva – Nováček, Jan et al.: Dějiny Českého lidu. Století jednoho časopisu. Praha: Academia: 5–25.

STUDIE V ČASOPISU, ROČENCE, KTERÁ JE VYDÁVÁNA JAKO ČASOPIS, TEDY BEZ EDITORŮ JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ

Příjmení, jméno autora. Rok vydání. Název článku. Podtitul článku. Název časopisu ročník, číslo: strana-strana.

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. Český lid 25: 33–51.

Studie v časopisu bez autora

Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem. Český lid 25: 33–51.

Studie v časopisu, který není průběžně číslován – uvádíme i číslo, nejen ročník

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. Český lid 25, 3: 33–51.

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Citace textů s autorem – knihy, časopisy

Příjmení, jméno autora. Rok vydání. Název díla. Podtitul díla. [datum přístupu ve formátu rrrr-mm-dd]. Dostupné z: citace webové stránky.

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. [2018-10-24]. Dostupné z: http://nejlepšiknihystoletí-Novak-Pocatky_Ceskeho_lidu.pdf.

Příjmení, jméno autora. Rok vydání. Název článku. Podtitul článku. Název časopisu ročník. [datum přístupu ve formátu rrrr-mm-dd]. Dostupné z: citace webové stránky.

Novák, Adam. 2010. Počátky Českého lidu. Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. Český lid 25. [2018-10-24]. Dostupné z: http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/007/submission/original/007-1792-1-SM.pdf.

Citace bez autora

Čeněk Zíbrt. 2016. Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [2018-10-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cen%C4%9Bk_Z%C3%ADbrt.

CITACE Z PERIODICKÉHO TISKU

Příjmení, jméno autora: Název článku. Podtitul článku. Název novin/časopisu ročník, číslo, datum vydání: strana–strana.

Novák, Adam. 2014. Jak se stal Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. Poznámky k prvním ročníkům Českého lidu. MF Dnes 25, 153, 1. 8. 2014: 2–3.

Citace článku bez autora

Jak se stal Čeněk Zíbrt zakladatelem časopisu. Poznámky k prvním ročníkům Českého lidu. 2014. MF Dnes 25, 153, 1. 8. 2014: 2–3.

CITACE ARCHIVNÍCH PRAMENŮ

Název archivu a jeho umístění, značka a název fondu (sbírky), inventární číslo (inv. č.), signatura (sign.), číslo kartonu (kart.) nebo knihy, Název nebo popis dokumentu u novodobého materiálu.

Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond B 280 Zemský národní výbor Brno. Prezidium (dále jen B 280-P), inv. č. 6, sign. III/1, kart. 353, f. 83, Zpravodajské hlášení SNB z 29. 3. 1947.

Archiv města Brna (dále jen AMB), fond A 1/3 Archiv města Brna – Sbírka rukopisů a úředních knih (dále jen A 1/3), rkp. č. 3, f. 1r–2v.

CITACE Z ROZHOVORŮ, KORESPONDENCE

Rozhovor s jméno dotazovaného, datum konání rozhovoru, místo konání rozhovoru, rozhovor vedl jméno tazatele, strana přepisu.

Rozhovor s Adamem Novákem, 15. 3. 2017, Praha, rozhovor vedla Eva Nováková, s. 12.

Dopis Jméno autora Jméno adresáta, místo napsání, datum napsání, stránka.

Dopis Adama Nováka Evě Novákové, Praha, 15. 3. 2017, s. 2. 

 

3. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA TEXTY – OBECNÉ ZÁSADY

3.1. Formát textu

Pokud odsazujete první řádek odstavce, nikdy tak nečiňte mezerníkem. Tuto funkci nastavte ve formátování odstavce.

Nedělte slova ručně ani automaticky, nezadávejte ručně ani konce řádků v souvislém textu odstavce (klávesou Enter).

Tabulky, obrázky, grafy dodávejte zvlášť. Mají-li být vloženy v textu, naznačte jejich umístění.

Kurzivu používejte pro názvy autorských děl (literárních, hudebních, filmových, výstav atd.), pro zdůraznění a pro citace z literatury a pramenů (archivní prameny, rozhovory atd.) – v tomto případě v kombinaci s uvozovkami.

Pro nadpisy a mezinadpisy používejte tučné písmo.

Citace z literatury či pramenů delší než tři řádky odsazujte do zvláštního bloku.

3.2. Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou upravujte pomocí automatického formátování (nezapisujte je například za text) a průběžně je číslujte. Poznámky pod čarou slouží k citacím archivních pramenů a ke komentování, vysvětlování, doplňování skutečností z hlavního textu (tzv. mluvící poznámky), neslouží k citování literatury.

3.3. Seznam literatury/pramenů

Pokud to charakter odevzdaného textu vyžaduje, oddělte seznam literatury a seznam pramenů (archivních, obrazových, rozhovorů atd.). 

3.4. Přílohy

Obrázky nevkládejte přímo do dokumentu s textem, dodávejte je zvlášť (při dostatečné kvalitě obrázků by dokument mohl být značně velký). Přílohy mohou být černobílé i barevné. Je třeba uvést jejich seznam s přesnými citacemi, a to včetně jejich původu, autora či uložení (instituci). Autoři statí zodpovídají za vypořádání všech práv, které se vztahují k obrazovým a dalším přílohám.

3.5. Další pokyny k úpravě textu

    - Zkratky

Používejte pouze u dostatečně vžitých výrazů (aj., apod., atd., RNDr., ...). Nekraťte v textu slova jako: například – např., respektive – resp. a podobná. Neužívejte ani zkratku pozn., srov., ale vypisujte (poznámka, srovnej). Slovo viz není zkratka (není proto ukončeno tečkou), ale imperativ slovesa vidět. Správný tvar není viz poznámka, ale viz poznámku.

Název instituce při prvním použití rozepište, do závorky můžete uvést zkratku a poté užívat pouze zkratku – tedy: Etnologický ústav Akademie věd České republiky (EÚ AV ČR).

    - Jména, příjmení

Při prvním použití vždy vypisujte celé křestní jméno – tedy: Karel Jaromír Erben. Při dalším použití můžete jména zkrátit pomocí iniciál, mezi písmeny jmen pak uvádějte mezery – tedy: K. J. Erben.

    - Uvozovky

V česky psaných textech používejte dvojité uvozovky – první uvozovka je spodní „ (Alt + 0132), druhá horní “ (Alt + 0147), pro uvozovky v uvozovkách, tzv. vnitřní uvozovky – první je prostá čárka, druhá je opačná horní čárka (‘ = Alt + 0145). Tedy: Adam Novák ve své monografii uvádí, že „Čeněk Zíbrt se zabýval myšlenkou vydávat národopisný časopis ,nejpozději od roku 1880‘, jak píše v dopise Luboru Niederlovi“ (Novák 2017: 53).

    - Číselné údaje, číslovky

Nižší údaje (1–9) vždy vyjadřujte slovně. Výjimku tvoří pouze letopočty, data a spojení čísel se zkratkami (např. 40 mm). Rozepisovat se mohou i dvojmístné číslovky (do 100).

Číslovky od tisíce nahoru (kromě letopočtů) pište s mezerou, bez tečky – tedy: 1 456, 70 777.

Desetiletí i století pište číslovkou – tedy: 70. léta 20. století.

Číslici a pomlčku ve smyslu rozsahu neoddělujte mezerami – tedy: 2–3 osoby.

Procenta uvádějte číslem a znakem pro procenta, mezi nimi pište mezeru (3 %), údaj bez mezery znamená přídavné jméno (3% = tříprocentní).

Data pište vždy arabskou číslicí, letopočty nezkracujte na poslední dvojčíslí, ale vypisujte – tedy: 1948–1989) a používejte mezi číslicemi pomlčku (ne spojovník). Datumy zapisujte ve formě: 1. 1. 2021 nebo 1. ledna 2020. Data narození a úmrtí zapisujte pomocí *, respektive † (Alt+0134) – tedy: * 12. 1. 1918, † 23. 12. 1978.

Časové údaje zapisujte v tomto formátu: hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou, minuty a sekundy dvojtečkou: 12.05:58.

Peněžní částky vyjadřujte číselně s uvedením měny v tomto formátu: 12 Kč nebo Kč 12,– nebo Kč 12,50.

    - Spojovník a pomlčka

Spojovník se používá ve složených výrazech (například: česko-anglický slovník, Brno-Královo Pole, mám-li).

Pomlčka (Alt+0150) se používá například pro zápis rozsahu – tedy: 18.00–22.00, s. 23–55, k nahrazení čárky – tedy: Čeněk Zíbrt – první redaktor Českého lidu – byl kulturní historik.

    - Apostrof

Nezapisujte znakem pro čárku nad písmenkem, ale speciální kombinací kláves (Alt+0146).

    - Závorky

K výrazu se připojují bez mezer. Kulaté závorky se používají v textu, hranaté pro uvádění autorských poznámek (kombinace kláves Alt+Ctrl+F a Alt+Ctrl+G). Dáváte-li do závorky celou větu, je nutno ji uvnitř závorek ukončit tečkou. Je-li v závorce pouze část věty nebo poznámka, pak ne. Tečky, čárky a další interpunkční znaménka se v takovém případě nacházejí až za závorkou.

Všechny další jazykové záludnosti konzultujte nejlépe zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/.