Datum zveřejnění:

15.12.2018

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2018.4.04

Abstrakt:

V tejto štúdii venujem pozornosť lingvistickým prostriedkom, ktoré vplývajú na oslabenie argumentačnej sily prejavu žiadateľa o azyl na súde. Zameriavam sa slová, ktoré implikujú hodnotiace východisko, k výrazu pridávajú pochybnosť, neurčitosť, predpoklad, či domnienku. Prípadová etnografická štúdia prezentuje určité extrémy v jazykových praktikách a uvádza detaily, ktoré zásadným spôsobom vplývali na atmosféru pojednávania: žiadateľ o azyl sa o použití zneisťujúcich výrazov pridaných k jeho prejavu nemal ako dozvedieť, ani sa nestali súčasťou zápisnice. Prípadovú štúdiu som vybrala z etnografických pozorovaní súdnych pojednávaní so žiadateľmi o azyl v rokoch 2015-2018 na Krajskom súde v Bratislave. Lingvistické prostriedky konštrukcie identity v prostredí súdov interpretujem v zhode s argumentami z antropologických a sociolingvistických prác Diany Eades, Anthony Gooda, Katrijn Maryns a Susan Philips, a v širšom kontexte s teóriou Pierra Bourdieho o produkcii a reprodukcii legitímneho jazyka.

Klíčová slova

jazyk, súd, žiadatelia o azyl

Text článku