Datum zveřejnění:

25.6.2022

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2022.2.03

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The study analyzes how the content of prayer books changes in relation to aspects such as the title and form of the book, and the gender of the target reader. The study works with the prayer book Rajská růže [Paradise Rose] and examines three different title variants (Ljbezně kwětaucý Ragská Růže, Duchownj Ragská Růže, Libokwětaucý Ragská Růže). The examined corpus includes both printed and handwritten prayer books. In addition to the title and the form of the book (i.e., printed vs. handwritten), the gender of the intended reader is taken into consideration (i.e., whether it was intended for men, women, both sexes or unspecified). A content analysis and comparison of different variants of the examined prayer books allows us to observe significant changes. Although the prayer book Rajská růže may initially seem as if it is multiple editions of a single work, in reality, the content varies considerably in the specific versions of the book, largely determined by the form of the book.

Klíčová slova

Prayer book, Paradise Rose, religiosity, gender, manuscripts, prints, book culture

Text článku

Reference

Tisky
RR1_T_M: Rágská Růže Wonnými Modlitbami wyplněná ... W Hradcy Králowe nad Labem, v Wáclawa Jana Tybély, Léta 1743. NK ČR
(sig. 54 Sf63 neúpl.).
RR2_T_Ž: Ragská Růže Wonnimi [!] Modlitbami naplněná ... Wytisstěná w Brně: v Dědičůw Swobodských, 1778. MZK (sig. ST1-1216.785).
RR3_T_O: Ragská Růže, okrásslená s přidanými nábožnými Modlitbami ... W Pessty a P resspurku: Wytisstěná Landerera a Heckenasta, 1846. MZK (sig. 1-0940.367).
RR4_T_N: Ragska RUZIE, w nowie Neypotrzebniegssyma Modlitbami spanile wykwietla, Wytisstiena w Praze, u K arla Rosenmüllera
[ca. 1750]. Bayerische Staatsbibliothek (sig. Asc. 4176).
LK1_T_M: Ljbezně kwětaucý ragská růže w zahradě milosti Božj wsazená ... W Litomyssli: wytisstěná v Wáclawa Turečka, 1807. MZK
(sig. 1-0399.679).
LK2_T_Ž: Ljbezně kwětaucý Ragská Růže w zahradě milosti Božj wsazená ... W Litomyssli: [s.n.], 1802. MZK (sig. 1-0801.765).
LK3_T_O: Líbezně wykwetlá ragská růže, kterážto modlitbami wraucnými ozdobená ... W Holomaucy 1857. Wytisstěná u F . Slawjka, přdtjm Škarnicla. MZK (sig. 1-0007.077).
LK4_T_O: Ljbezně kwětaucý Ragská Růže w zahradě milosti Božj wsazená ... W Litomyssli: [s.n.], [1830]. MZK (sig. 1-0795.625).
DR1_T_M: Duchownj Ragská Růže Spasytedlné wůně ... W Hradcy Králowé, 1847. MZK (sig. 1-0780.820).
DR2_T_Ž: Duchownj Ragská Růže Spasytedlné Wůně ... 1797. NK ČR (sig. 54 S 000488).
DR3_T_O: Duchownj ragská růže spasytedlné wůně ... Brno: [s.n., 1800-1810?] n. l. MZK (sig. 1-0002.849).
DR4_T_N: Duchowní Rajská Růže spasitedlné wůně ... W Jindřichowě Hradci: Alois Josef Landfras syn, [1883]. MZK (sig. 1-0946.553).
Geistliches Rossen-Gärtlein des himl. Paradeiß. Sultzbach: Liechtenthal, [ca. 1690]. Bayerische Staatsbibliothek (sig. Asc. 4135).
Rukopisy
RR1_R_M: Ragská Růže Wonnými Modlitbami wyplnená ... 1760. MZK (sig. RKP -0048.033).
RR2_R_M: Ragská Ruže, 1853. ZČM Plzeň (sig. 504 B 003).
RR3_R_Ž: Ragská Růže, wonymi Modlitbami ozdobena ... 1812. MZK (sig. RKP -0048.032).
RR4_R_N: Ragská Růže Wonnimy Modlitbami Wyplněná ... [Česko], [mezi 1724 a 1820?]. MZK (sig. RKP -1392.352).
LK1_R_M: Libokvetoucí rajská růže vonnými kvítkami ... [po 1835?]. MUO (sig. L00342).
LK2_R_Ž: Kwětaucý ragská růže, wonnými modlitbami ozdobená a wyplněná ... 1837. MZK (sig. RKP -0048.081).
LK3_R_Ž: Nově líbezně vykvetlá Rajská Růže vonnými modlitbami vyplněná ... 1769. MUO (sig. L00024).
LK4_R_N: Duchovní rajská růže s libou vůní naplněná ... [1821]. KNM (sig. II H 28).
DR1_R_M: Základ těchto všech modliteb jest tento ... [1815]. MUO
(sig. L00182).
DR2_R_Ž: Základ těchto modliteb jest tento ... 1805. KNM
(sig. XVIII C 46).

Literatura
Atkinson, David – Roud, Steve (eds.). 2019. Cheap Print and the People. European Perspectives on Popular Literature. Cambridge Scholars Publischer.
Brouček, Stanislav – Jeřárábek, Richard (eds.). 2007. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: EÚ AV ČR v P raze; Brno: ÚEE FF MU.
Burke, Peter. 2005. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.
Cihla, Martin. 1999. Martin z Kochemu – Malá štěpná zahrádka. Příspěvek ke studiu modlitebních knih z 18. století. Bakalář ská práce. Ústí nad Labem: PF UJEP.
Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana. 2012–2020. CzechEncy. Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: MU.
Čevelová, Zuzana. 2010. Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století. Theatrum historiae 6: 49–78.
Doušek, Roman a kol. 2014a. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Etnologické pří ručky 6. Brno: Munipress.
Doušek, Roman a kol. 2014b. Úvod do etnologického výzkumu. Etnologické pří ručky 7. Brno: Munipress.
Ducreux, Marie-Elisabeth. 1995. Männerbücher und Frauenbücher, Bücher für Männer und für Frauen. Überlegungen zur Andachtsliteratur des 18. Jahrhunderts in Böhmen. In: Sauer,
Edith (ed.): Die Religion der Geschlechter. Historische Aspekte religiöser Mentalitäten. Wien – Köln – Weimar: Böhlau: 137–168.
Dülmen, Richard van. 2006. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). 3. díl. Praha: Argo.
Fidlerová, Alena. 2008. Raněnovověké rukopisy v českých muzeích a možnosti jejich využití pro výzkum českého jazyka a literatury 17. a 18. století. Disertační práce, 1. část. Praha: FF UK.
Genette, Gérard. 1991. Introduction to the Paratext. New Literary History 22, 2: 261–272.
Holubová, Markéta. 2001. „Duchovní pokládek duše křesťanské“ aneb co vyprávějí rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Kuděj 2: 33–41.
Horáková, Anna. 2014. Katolická lidová zbožnost žen v 19. století ve světle studia nebeklíčů. Jižní Morava 50, 53: 193–214.
Horáková, Lenka. 2010. Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních knih na území jižní Moravy. Disertační práce. Brno: FF MU.
Horský, Jan – Nešpor, Zdeněk R. 2005. Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století. Český časopis historický 103, 1: 41–86.
Horyna, Břetislav – Pavlincová, Helena. 2003. Judaismus, křesťanství, islám. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
Kuchařová, Hedvika. 2009. Několik poznámek k modlitebním knihám 18. a 19. století. Listy filologické 132, 3–4: 263–287.
Kvapil, Jan. 2001. Ze zahrádky do zahrady aneb Od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochemu. Utváření modlitební knihy barokního typu. Acta Universitatis Purkynianae, č. 69. Ústí nad Labem: UJEP.
Lenderová, Milena a kol. (eds.). 2005. Dějiny každodennosti „dlouhého“
19. století. II. díl. Život všední i sváteční. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Lyons, Martyn. 2003. New readers in the nineteenth century. Women, children, workers. In: Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger (eds.): A History of reading in the west. Cambridge: Polity: 313–344.
Mach, David. 2018. Českojazyčné modlitební knihy 18. století tištěné antikvou a počátky tohoto tiskového písma v českém knihtisku. Knihovna: knihovnická revue 29, 2: 51–73.
McLeod, Hugh. 2007. Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno: CDK.
Menclová, Anna. 2015. Rukopisné katolické modlitební knihy z 19. století uložené v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Kodikologický, obsahový, ikonografický a tabulkový rozbor. Bakalář ská práce. Hradec Králové: FF Univerzita Hradec Králové.
Mertová, Petra. 2014. Mezioborová praktická studia. Brno: MU.
Nešpor, Zdeněk R. 2009. Lidové modlitební knížky 18. a 19. století. In: Poš, Jan – Šimková, Anežka (eds.): Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Praha: Arbor vitae: 47–55.
Nešpor, Zdeněk R. 2006. Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international.
Nešpor, Zdeněk R. 2007. „Vzduch k Bohu dychtící“. Rozprava o (300) nepísňových lidových náboženských rukopisech z 18.–19. století. Český lid 94, 3: 225–256.
Oliva, Jan. 1905. NáNábožnost našich venkovanů. Český lid 14: 351–363, 401–409.
Poš, Jan – Šimková, Anežka (eds.). 2009. Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Praha: Arbor vitae.
Procházka, Karel. 1910. Lid český s hlediska prostonárodně-náboženského. Praha.
Rémond, René. 2003. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN.
Šimůnková, Alena. 1997. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v 19. století. Český časopis historický 95, 1: 55–109.
Timofejev, Dmitrij. 2017. Původci a čtenář i rukopisné produkce z Čech. Pří spěvek k dějinám vzdělanosti v „dlouhém“ 18. století. Cornova 7, 1: 73–98.
Večerková, Eva. 2014. O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea. Brno: MZM.
Vintr, Josef. 1998. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické 3–4: 341–346.
Voit, Petr. 2008. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri.
Wittmann, Reinhard. 2003. Was there a reading revolution at the end of the eighteen century? In: Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger (eds.): A History of reading in the west. Cambridge: Polity: 284–312.
Wögerbauer, Michael – Pí ša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel. 2015. V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Sv. 1. 1749–1938. Praha: Academia.
Zuber, Rudolf. 2003. Osudy moravské církve v 18. století. II. díl. Olomouc: Matice cyrilometodějská.
Zwettler, Otto – Čapka, František – Vaculík, Jaroslav. 1996. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno: MU.
Žalud, Augustin. 1919. Česká vesnice. Život našich předků. Poměry hospodářské a sociální, jejich slavnosti a obyčeje, byt (stavby a zařízení), umění lidové. Praha: B. Kočí.