Datum zveřejnění:

25.9.2020

DOI:  https://doi.org/10.21104/CL.2020.3.01

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

During the 16th and 17th centuries, an extensive transformation of clothing habits took place in Central Europe. The era of the national styles of clo-thing had concluded and was replaced by widespread preference of the highly fashionable Spanish – and later French – clothing sets.New garments were fully accepted mainly by nobles and, over time, also among burghers.The question remains how and by whom they were passed on to the rural population. Our attention is focused mainly on urban tailors’ guilds, which had a dominant position in the production of urban as well as rural clothing, due to regulations. Their creations are captured in several period depictions, and their abundance in towns as well as in the coun-tryside is evidenced by inventories of estates and bequests to orphans. Clothing constructions are included in tailors’ pattern books, which have been preserved in Czechia, Slovakia, Poland, Austria, and Germany.

Klíčová slova

trousers, coat, men’s skirt, kaftan, cloak, tailors’ guild, tailors’ books, clothing patterns

Text článku

Reference

Cechy Český Krumlov 1489 – SOkA Český Krumlov, fond Cech krejčích Český Krumlov, mladší opis cechovních artikulí z roku 1489, inv. č. 8.

Cechy Domažlice 1563 – SOkA Domažlice, fond Cech krejčích Domažlice, cechovní artikule z roku 1563, inv. č. 1.

Cechy Kunštát 1638 – SOkA Blansko, fond Cech krejčovský Kunštát, opis cechovních artikulí z roku 1638, inv. č. 1.

Lipníku nad Bečvou (1533) – SOkA Přerov, fond Cech krejčovský Lipník nad Bečvou, cechovní artikule z roku 1533, inv. č. 2.

Cechy Ledeč nad Sázavou 16. století – SOkA Havlíčkův Brod, fond Cech krejčovský a postřihačský Ledeč nad Sázavou, opis cechovních artikulí z 16. století, inv. č. 1.

Cechy Prachatice 1535 – SOkA Prachatice, fond Archiv města Prachatice, kniha pamětních přípisů a svobod 1535–1601, sign. II-2.

Cechy Roudnice nad Labem 1678 – SOkA Litoměřice, fond Cech krejčí Roudnice nad Labem, cechovní artikule z roku 1678, inv. č. 1.

Cechy Stárkov 1619 – SOkA Náchod, fond Cech krejčích Stárkov, opis cechovních artikulí z roku 1619, inv. č. 1.

Cechy Velké Meziříčí 1503 – SOkA Žďár nad Sázavou, pobočka Velké Meziříčí, fond Cech krejčovský Velké Meziříčí, cechovní artikule z roku 1503, inv. č. 1.

Kniha střihů Broumov 1636 – SOkA Náchod, fond Langer, Eduard, inv. č. 252.

Kniha střihů Most 1576 – Oblastní muzeum v Mostě, fond Sbírka rukopisů, sig. 201/RUK.

Svatoň, F. (bez datace). Materiál k dějinám Pardubicka. Díl Domácnost a hospodářství. Rkp. 351-c.
Barich, Katherine a McNealy, Marion. 2015. Drei Schnittbücher: three Austrian master tailor books of the 16th century. [Spojené státy americké]: Nadel und Faden Press. Drnovský z Drnovic, Ctibor. 1868. Kniha Drnovská. V Brně: V. Brandl.

Bazielich, Barbara. 2000. Odzież i strój ludowy w Polsce. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Bílek, Jakub. 1837. Žiwot Jana Augusty staršjho a spráwce gednoty bratrské w Čechách. W Praze: Josefa wdowa Fetterlowá.

Domonkos, Otto. 1997. A magyarországi céhes szabók mintakönyvei, 1630–1838. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.

Čelakovský, Jaromír (ed.). 1886. Privilegia měst Pražských = Privilegia civitatum Pragensium. Praha: Nákladem obce královského hlavního města Prahy.

Ember-Varjú, Mária. 1968. XVI–XVII. Századi ruhadarabok a Sarospataki kriptákból. Folia Archeologica, 19, 151–183.

Gutkowska-Rychlewska, Marie. 1968. Historia ubiorów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Hajná, Milena. 2016. Šaty chodicí: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku. Vydání první. České Budějovice: Národní památkový ústav.

Hampel, Lucie. 1960. Zwei Linzern schnittbücher aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhundrts. In. Historisches Jahrbuch der Stadt Linz, Linz: Archiv der Stadt Linz, 243–300.

Hřib, Martin. 2017. Grand Assiettes (Vznik a vývoj těsných kabátců s velkými průramky). In: Hřibová Martina (ed). Sborník semináře Oděv v Historii 2017, díl první. Holešov: Tigris, 99–125.

Jeřábková, Alena. 2014. Lidová oděvní kultura: příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. Brno: Masarykova univerzita.

Křížová, Alena. 2011. Zástěra jako pracovní oděvní součástka, symbol vzorné hospodyně i znak reprezentace. In: Křížová, Alena a kol. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 89–111.

Kybalová, Ludmila. 2000. Renesance: 15.–16. století. Praha: Lidové noviny.

Lány, Emil, Pavel. 1948. Kniha černá jinak smolná města Smidar 1631-1769. Liberec: Severografia.

Mendl, Bedřich. 1927. Počátky našich cechů.. 1., 2. Český časopis historický 33, č. 1, 2, (1927), s. 1–20 ; 307–346.

Nachtmannová, Alena. 2012. Mezi tradicí a módou: odívání v Čechách od renesance k baroku. Praha: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.

Novák, Jan, Bedřich (ed.). 1887. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. V., 1557-1580. V Praze: Nákladem Výboru zemského království českého.

Petraschek-Heim, Ingeborg. 1970. Die Meisterstückbücher des Schneiderhandwerks in Innsbruck. Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, 159–218

Petráňová, Lydie. 1994. Ke studiu lidových vrstev měst a venkova od 16. do poloviny 18. století v Čechách. Český lid 81, 3, 201–215.

Pilná, Veronika. 2018. Oděv v západních Čechách 15. až 17. století. Plzeň: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Plzni.

Safrtálová, Zuzana. 2010. Oděv, schránka lidského těla i duše: (renesanční odívání měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české). Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Šimša, Martin. 2019. Tailor's Guilds and Their Influence on the Formation of Women's Rural Dress in Central Europe in Early Modern Times. Národopisná revue 29, 41–65.

Šimša, Martin. 2014. Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století = Tailor's pattern books in the Czech Lands in the 16th-18th centuries. 2. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

Šimša, Martin 2013. Long Woollen Cloth Trousers – Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture? Národopisná revue 23, 43–56.

Šimša, Martin. 2011. Boty nebo kalhoty – vývoj středověkého kalhotového oděvu v českých zemích. In: Křížová, Alena a kol. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 32–59.

Straka, Josef. 1937. Z Táborské knihy černé. Tábor: Městské muzeum.

Turnau, Irena. 1991. History of dress in Central and Eastern Europe from the sixteenth to the eighteenth century. Warszawa: Institute of the History of Material Culture Polish Academy of Sciences.

Verbík, Antonín. 1976. Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Brno: Blok.

Winter, Zikmund. 1893. Dějiny kroje v zemích českých od počátku století 15. až po dobu Bělohorské bitvy. V Praze: F. Šimáček.