Datum zveřejnění:

25.9.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.3.03

Abstrakt:

Rozvoj JZD Slušovice, jednoho z nejvýkonnějších družstev v socialistickém hospodářství, byl spojováno s vysokou výkonností zaměstnanců. V článku, v perspektivě teorie sociálních systémů je družstvo nahlíženo jako sociální sebe-organizující systém, který se diferencoval skrze rozhodování pracovníků od prostředí, představující socialistické hospodářství. Premisy rozhodování tak diferencoval pracovníky jako členy družstva od ne-členů, tedy prostředí. Cílem je generalizovat premisy rozhodování v přístupech k práci a tímto způsobem odhalit diferenciaci kolektivní paměti členů od nečlenů. Vychází se z předpokladu, že premisy jsou kontinuální jako struktury sociální paměti. Analytickým prostředkem byla strukturální narativní analýza, zaměřující se na evaluaci každodenních zkušeností z práce. Výsledkem jsou dvě premisy, “uplatnit se podle schopností” a “zásadní bylo splnit výkon”, které byly generalizovány z rozhodovacích situací, nazvaných proměnných premis.

Klíčová slova

JZD Slušovice;členství;sociální paměť;premisy rozhodování;sociální systém;pracovníci

Text článku

Reference

Baecker, Dirk. 2006. The Form of the Firm. Organization 13, 1: 109–142. Baecker, Dirk. 2017. Produktkalkül. Berlin: Merve. Becker, Frank. 2004. Geschichte und Systemtheorie: exemplarische Fallstudien. Campus Verlag.
Boje, David. 2001. Narrative Methods for Organizational & Communication Research. London: Thousand Oaks. Boje, David. 2008. Storytelling Organizations. London: Thousand Oaks. Bren, Paulina. 2014. Czechoslovakia’s communist wonderland or another „Potemkin village“? Working paper for National Council for Eurasian and East European Research. Cortazzi, Martin. 2002. Narrative Analysis. London: Routledge. Czarniawska, Barbara. 1997. Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity. Chicago and London: University of Chicago Press. Czarniawska, Barbara. 1998. A Narrative Approach to Organization Studies. London: SAGE Publications. Čuba, František. 1985. Aktivita a aktivizace podnikových kolektivů. Kandidátská dizertační práce. Praha: Vysoká škola zemědělská, fakulta provozně-ekonomická. Čuba, František – Divila, Emil. 1989. Cesty k prosperitě. Praha: Nakladatelství Svoboda. Čuba, František – Vácha, Stanislav. 1991. Inspirátor podnikatele. Praha: SNTL. Dobreva, Doroteja. 2005. Ein Eigenes Haus Bauen. Über Die Nutzung Sozialer Netzwerke Im Sozialistischen Dorf. In: Roth, Klaus (ed.): Sozialismus: Realitäten Und Illusionen. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie: 13–32. Drepper, Thomas. 2006. Organization and Society. In: Seidl, David – Becker, Khai Helge (eds.): Niklas Luhmann and Organization Studies. Frederiksberg: Copenhagen Business School Press: 171–190. Fialka, Jiří. 2017. The role of popular culture in rural-to-urban transformation contribution to the ‘Slušovice miracle’. Lidé města 19, 2: 211–230. Gershon, Ilana. 2005. Seeing like a System: Luhmann for Anthropologists. Anthropological Theory 5, 2: 99–116. Golonka-Czajkowska, Monika. 2004. Homo Faber: The Socialist Role Model as Seen by Individuals The ‘Lenin Steelworks’ in the Light of the Workers’ Recollections. In: Roth, Klaus (ed.): Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. München: forost: 51–68. Gregar, Aleš. 2000. Personální řízení podniku. Teorie a praxe. Habilitační práce. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, VUT Brno. Hájek, Martin. 2014. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Sociologické nakladatelství. Havelka, Miloš. 2007. Poznání – Paměť – Identita a několik obecnějších úvah. In: Havelka, Miloš: Dějiny – teorie – kritika 4, 2. Praha: Masarykův ústav – Archiv Akademie věd: 256–268.
Houda, Přemysl. 2014. Socialistické pohostinství: Ideál veřejného stravování zdevastován praxí. In: Vaněk, Miroslav – Krátká, Lenka (eds.): Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum Press: 353–379. Kopeček, Martin. 2017. Srpnem to neskončilo. JZD Chelčice jako příklad kontinuity reformistických přístupů po srpnu 1968. In: Libor, Svoboda (ed.): Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – České Budějovice: Jihočeské muzeum: 398–402. Kühl, Stefan. 2013. Organizations: A Systems Approach. Farnham: Gower Publishing, Ltd. Labov, William – Waletzky, Joshua. 1967. Narrative analysis: Oral versions of personal experience. In: Helm, June (ed.): Essays on the Verbal and Visual Arts. Seattle and London: University of Washington Press: 12–44. Labov, William. 1972. Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Linde, Charlotte. 2008. Working the Past: Narrative and Institutional Memory. New York: Oxford University Press. Lozoviuk, Peter. 2004. Eine sozialistische Musterstadt. Industrialisierung, Urbanisierung und Ideologisierung des Alltags in der Tschechischen Provinz in den 1950er Jahren. In: Roth, Klaus (ed.): Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. München: forost: 33–50. Luhmann, Niklas. 1970. Soziologische Aufklärung 1: Aufsätze Zur Theorie Sozialer Systeme. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Luhmann, Niklas. 1976. A General Theory of Organized Social Systems. In: Hofstede, Geert M. – Kasemn, Sami: European Contributions to Organizational Theory. Assen: van Gorcium: 96–113. Luhmann, Niklas. 1977. Differentiation of Society. Canadian Journal of Sociology 2: 29–53. Luhmann, Niklas. 1988. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag. Luhmann, Niklas. 1990. Soziologische Aufklärung 5: Konstruktivistische Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag. Luhmann, Niklas. 1991a. Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. Franfurkt/Main: Suhrkamp Verlag. Luhmann, Niklas. 1991b. Die Form „Person“. Soziale Welt 42, 2: 166–175. Luhmann, Niklas. 1993. Die Paradoxie der Form. In: Baecker, Dirk (ed.): Kalkül Der Form. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag: 197–212. Luhmann, Niklas. 1995. Funktionen und Folgen formaler Organisation: Mit einem Epilog 1994. Berlin: Duncker & Humblot.
Luhmann, Niklas. 1997. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Franfurkt/Main: Suhrkamp Verlag. Luhmann, Niklas. 2000. Organisation und Entscheidung. Wiesbaden: VS Verlag. Luhmann, Niklas. 2006a. The Paradox of Decision Making. In: Niklas Luhmann and Organization Studies. Edited by Seidl, David – Becker, Kai-Helge. Copenhagen: Copenhagen Business School Press: 85–106. Luhmann, Niklas. 2006b. System as Difference. Organization 13, 1: 37–57. Luhmann, Niklas. 2009. Zur Komplexität von Entscheidungssituationen. Soziale Systeme 15, 1: 3–35. Lužný, Dušan. 2014. Kulturní paměť jak koncept sociálních věd. Studia Philosophica 61, 2: 3–18. Majerová, Věra. 1997. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: ČZU. Martens, Wil. 2006. The Distinctions within Organizations: Luhmann from a Cultural Perspective. Organization 13, 1: 83–108. Maslowski, Nicolas – Šubrt, Jiří a kol. 2014. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum. Miebach, Bernhard. 2012. Organisationstheorie: Problemstellung – Modelle – Entwicklung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Mlčoch, Lubomír. 1990. Chování československé podnikové sféry. Praha: Ekonomický ústav ČSAV. Možný, Ivo. 2009. Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha: SLON Müller, Friederike Anne. 2006. Some Observations on Social Anthropology and Niklas Luhmann’s Concept of Society. In: King, Michael – Thornhill, Chris (eds.): Luhmann on Law and Politics Critical Appraisals and Applications. Oxford: Hart Publishing: 165–85. Niedermüller, Petr. 2004. Arbeit, Identität, Klasse. Der Sozialismus als Lebensentwurf. In: Roth, Klaus (ed.): Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. München: forost: 19–31. Petrova, Ivanka. 2005. Betriebsfeste im sozialistischen Bulgarien – Ideologie und soziale Praxis. In: Roth, Klaus (ed.): Sozialismus: Realitäten und Illusionen. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie: 73–86. Pollack, Detlef. 1990. Das Ende einer Organisationsgesellschaft. Zeit- schrift Für Soziologie 19, 4: 292–307. Průcha, Václav. 2009. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918– 1992. 2. díl. Brno: Doplněk. Portyrych, Petr. 1988. Devizy z přidružené výroby. Hospodářský zpravodaj 5: 5–6. Pullmann, Michal. 2011. Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Skriptorium.
Smirchich, Linda. 1983. Concepts of Culture and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly 28, 3: 339–358. Schützeichel, Rainer. 2003. Sinn als Grundbegriff bei Niklas Luhmann. Frankfurt/Main: Campus Verlag. Søderberg, Anne-Marie. 2003. Sensegiving and Sensemaking in an Integration Process: A Narrative Approach to the Study of an International Acquisition. In: Czarniawska, Barbara – Gagliardi, Pasquale (eds.): Narratives We Organize By. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company: 3–36 Tacke, Veronika. 2001. Funktionale Differenzierung als Schema der Beobachtung von Organisationen. Zum theoretischen Problem und empirischen Wert von Organisationstypologien. In: Tacke, Veronika (ed.): Organisation und gesellschaftliche Differenzierung. Organisation und Gesellschaft. Wiesbaden: VS: 141–169. Tada, Mitsuhiro. 2018. Time as Sociology’s Basic Concept: A Perspective from Alfred Schutz’s Phenomenological Sociology and Niklas Luhmann’s Social Systems Theory. Time & Society. [2019-05-20] Dostupné z: https://doi. org/10.1177/0961463X18754458. Tartu, Kirsti Jõesalu. 2004. Das informelle Kollektiv in Behörden der Estnischen SSR Praktiken und Strategien in einem sozialen Netz. In: Roth, Klaus (ed.): Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. München: forost: 69–84. Toren, Christina. 2002. Anthropology as the Whole Science of What It Is to Be Human. In: Fox, Richard G. – King, Barbara J. (eds.): Anthropology Beyond Culture. Oxford: New York: Berg: 105–124. Trnka, František. 1998. Zlínští podnikatelé: Tomáš Baťa a František Čuba. Praha: East Pub. Vácha, Stanislav. 1988. Jak řídí JZD agrokombinát Slušovice. Praha: Svoboda. Valeš, Lukáš. 2014. Životní příběh českých zemědělců v éře komunistického režimu a ekonomické a společenské transformace. In: Vaněk, Miroslav – Krátká, Lenka (eds.): Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum Press: 461–509. Valeš, Lukáš. 2015. JZD Agrokombinát Slušovice – an example of efficiency in inefficient times. Scientia et Societas 4: 114–122. Vaněk, Miroslav. 2014. „Jak jsme budovali socialismus a potom kapitalismus, tak jste to myslel?“ Profesní osudy hospodářských elit v době tzv. normalizace a na počátku transformace. In: Vaněk, Miroslav – Krátká, Lenka (eds.): Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum Press: 179–228. Wilke, Helmut. 2006. Systemtheorie I: Grundlagen: Eine Einführung in die Grundprobleme der Theorie sozialer Systeme. Stuttgart: Lucius & Lucius.