Datum zveřejnění:

25.3.2019

DOI:

https://doi.org/10.21104/CL.2019.1.03

Abstrakt:

V mediálnom slovníku sa v poslednom období často skloňujú termíny hipster, hipsterský a to vo veľmi rozmanitých väzbách, na pomenovanie zdanlivo nesúvisiacich fenoménov. Zaujíma nás, čo túto rôznorodosť spája, do akej miery táto rétorika reaguje na existujúci hodnotový systém hipsterstva, azda viac životného pocitu, štýlu než subkultúry. Práve
dynamika vzťahu medzi životným štýlom a subkultúrnou identitou, rozpúšťanie silných subkultúr na kmene, scény a podobne, či spochybňovanie až odmietanie subkultúrnej identity sú motívy, ktoré implicitne tematizuje aj hipsterstvo, spôsoby jeho kultúrnej prezentácie a sémantického usádzania. Zaujíma nás teda predovšetkým existenciálna sémantika hipsterstva ako životného pocitu s dôrazom na jeho estetické kvality, problematizácia vnímania hipsterstva – rozplývavá semiotika pojmu a nejasná sémantika fenoménu – v polohách medzi svetonázorom, životným štýlom a módnou vlnou. Metodologickým kľúčom k porozumeniu bude interpretačné preverovanie hodnotového napätia definovaného dynamikou protikladov: subjekt verzus komunita, ultramoderné verzus starobylé, tradícia verzus originalita a novosť, mesto verzus vidiek, túžba po koreňoch a nostalgia za domovom verzus kozmopolitizmus.

Klíčová slova

subkultúra, subkultúrny sebavýraz, hipster, dandy, kultúrna pamäť;irónia

Text článku

Reference

Assmann, Jan. 2001. Kultura a paměť. Praha: Obzor.
Barker, Chris, 2006. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál.
Bauman, Zygmunt. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon.
Bauman, Zygmunt. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.
Biller, Stanislav. 2015. Proč vymřeli hipsteři? Marianne 9: 109–111.
Bollason, Atli. 2012. Confession of a Hipster. [2017-06-03] Dostupné z: grapevine.is/mag/column-opinion/2012/08/03/confessions-of-a-hipster/.
Daniel, Ondřej – Řídký, Josef. 2017. Nová „letenská šlechta“? Hipsteři, jejich paradoxy a ironie jedné ironie. In: Bílek, Petr A. – Šebek, Josef (eds.): Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Univerzita Karlova: 322–349.
Feranec, Daniel. 2015. Desaťkrát: Hipsteri neexistujú. [2017-11-28] Dostupné z: dennikn.sk/blog/115873/desatkrat-hipsteri-neexistuju/.
Havlín, Tomáš. 2012a. V městě zaslíbeném. [2017-11-22] Dostupné z: novyprostor.cz/clanky/396/v-meste-zaslibenem.
Havlín, Tomáš. 2012b. Komunita hypu. [2017-11-22] Dostupné z: novyprostor.cz/clanky/396/komunita-hypu.
Heath, Joseph – Potter, Andrew. 2012. Kup si svou revoltu. Praha: Rybka Publishers.
Hebdige, Dick. 2012. Subkultura a styl. Praha: Dauphin.
Hassan, Ihab. 1987. The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Ohio: Ohio State University Press.
Hubík, Stanislav. 1991. Postmoderná kultúra. Úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem.
Chorvát, Ivan. 2015. Premeny životného štýlu – sociologické východiská a predpoklady. [2017-09-02] Dostupné z: www.sav.sk/journals/uploads/03301203Chorvat%20OK.pdf.
Istok, Michaela. 2013. Praktický slovníček bratislavského hipstera. [2015-07-22] Dostupné z: mimivofinsku.wordpress.com/2013/08/20/prakticky-slovnicek-bratislavskeho-hipstera/.
Kapusta, David. 2012. Fenomén hipster alebo ako sa stať hipsterom. [2017-11-10] Dostupné z: davidkapusta.blog.sme.sk/c/312165/fenomen-hipster-alebo-ako-sa-stat-hipsterom.html.
Klein, Naomi. 2000. Bez loga. Praha: Argo.
Lipovetsky, Gilles. 2002. Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor.
Lipovetsky, Gilles. 2007. Paradoxní štěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor.
Lotman, Jurij M. 1994. Text a kultúra. Bratislava: Archa.
Mailer, Norman. 1990. Bílej negr. Povrchní reflexe na hipstera. Vokno 20: 74–83.
McCleary, John Bassett. 2010. Hippie encyklopedie. Praha: Volvox Globator.
Malíčková, Michaela a kol. 2015. Praktická estetika 8: O interpretácii popkultúrneho diela. Nitra: UKF.
Overstreet, Martina. 2017. Co se vám stalo, hipsteři? Elle 10: 41–42.
Plesník, Ľubomír a kol. 2008. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: UKF.
Schiffer, Daniel Salvatore. 2012. Dandysmus, poslední záblesk heroismu. Praha: Karolinum.
Solomon, Robert C. 1996. Vzostup a pád subjektu. Nitra: Enigma.
Souček, Tomáš – Veselý, Karel – Vladimír 518. 2011. Kmeny. Současné městské subkultury. Praha: Biggboss.
Šabík, Vincent. 1996. K transformácii dialektiky kultúry a subkultúry. In: Výrazové osobitosti teenagerskej kultúry. O interpretácii umeleckého textu 17. Nitra: VŠPg:
Tracy, Thomas. 2017. Sloupek Thomase Tracyho. Cafe Journal 20: 1–2.
Veselý, Karel. 2012a. Děti konzumního ráje. [2017-11-22] Dostupné z: novyprostor.cz/clanky/396/deti-konzumniho-raje.
Veselý, Karel. 2012b. Co přijde po ironii. [2017-11-22] Dostupné z: novyprostor.cz/clanky/396/co-prijde-po-ironii.
Waldenfels, Bernhard. 1998. Znepokojivá zkušenost cizího. Praha: OIKOYMENH.
Welsch, Wolfgang.1993. Estetické myslenie. Bratislava: Archa.
Žilka, Tibor. 2000. Postmoderná semiotika textu. Nitra: UKF.