Datum zveřejnění:

20.2.2014

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Český lid poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu v rámci licence
Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Abstrakt:

The text serves as an example of the multi-sited ethnography within the frame of the migration processes from Central Europe to the Balcans throughout the nineteenth century. It focused on the settlement Clopodia (in Czech, Klopotín) in Rumanian Banat, settled in the middle of the nineteenth century by numerous population from the Czech Lands. Even though the migration processes to the historical territory of Banat (contemporary Serbia and Rumania) have already been surveyed, this specifi c migration within the frame of the Habsburg Empire has until now stood aloof from the interest of historians and ethnologists. Therefore, the author of the article denominates it “forgotten” and the point of departure of the migration designates as “Moravian”, as the Czech--speaking population came mostly from that region of the contemporary Czech Republic. To Moravian origin refers the present-day language as well as the historical memory of the descendants of the fi rst colonists. This, together with the chosen analyzed manifestations of social praxis serves the author to indicate the identifi cation framework of the community.

Klíčová slova

migration; multi-sited ethnography; fellow countrymen; Clopodia; Rumanian Banat

Text článku

Reference

Aleksov, Bojan: 2006 – Religious Dissent between the Modern and the National- Nazarenes in
Hungary and Serbia 1850–1914. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Anderson, Benedict: 1991 – Imagined Communities. London – New York: Verso (New Left
Books).
Assmann, J an: 2001 – Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kul-
turách starověku. Praha: Prostor.
Barša, Pavel: 2009 – Dialog teorií. Úvod. Pět dilemat společenských věd. Praha: SLON.
Budilová, Lenka J.: 2011 – Pro víru nebo za půdou? Několik poznámek k migračním motivacím
bulharských Čechů. In: Budilová, L. J. – Fatková, G. – Hanus, L. – Jakoubek, M. – Pavlásek,
M.: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Praha: AntropoWeb: 17–35.
Ciplea, Gheorghe: 1967 – Unele caracteristici ale graiului moravo-slovac din Clopodia (Banal).
Romanoslavica (Lingvistica) 14: 283–292.
Dilthey, Wilhelm: 1901 – Uvedení do vědy duchové. Praha: Rozhledy a Všehrd.
Dobriţoiu-Alexandru, Teodora: 1967 – Banatismy v nářečích českých osad Svatá Helena, Gernik,
Rovensko, Biger, Sumice a Clopodie. In: Slavia, 36. Praha: Euroslavica: 374–382.
Eriksen, Thomas Hylland: 2012 – Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha:
SLON.
Hirn, Ferdinand: 1920 – Der Tiroler Kolonie Königsgnade im Banat, text zpřístupněn zde: http://
www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/
Jakoubek, Marek: 2010 – Kniha pamňetni Tomše Hrůzy, žitele Vojvodofského. Lidé města 12, 1:
147–178.
Kaindl, Raimund Friedrich: 1911 – Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, 3 Bd.
Geschichte der Deutschen in Galizien, Ungarn, der Bukowina und Rumänien set etwa 1770
bis zur Gegenwart. Gotha.
Karas, František: 1937 – Československá větev zapomenutá nebem i zemí. Praha: Spolek Komenský
(vlastním nákladem).
Kokaisl, Petr: 2009 – Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. Za hranice – Společnost pro
rozvojovou spolupráci při PEF ČZU v Praze, o. s.
Marcus, George: 1995 – Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited
Ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95–117.
Míčan, Vladimír: 1928 – Za půdou. Evangelizační návštěva českých osad. Brno: Knižnice biblické
jednoty.
Míčan, Vladimír :1931 – Za chlebem vezdejším. Brno: Knižnice biblické jednoty.
Nešpor, Zdeněk R.: 1999 – Banátští Češi jako potomci tolerančních sektářů. Religio, Revue pro
religionistiku 7: 129–143.
Pavlásek, Michal: 2010a – Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky
a etnické procesy. Národopisná revue 20: 3–17.
Pavlásek, Michal: 2010b – Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce
v Rumunsku. Český lid 97: 363–382.
Pavlásek, Michal: 2011a – Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k pře-
hodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: Balkán a migrace. Na křižovatce antro-
pologických perspektiv. Praha: AntroWeb: 111–145.
Pavlásek, Michal: 2011b – Hledání vojvodovské pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé
města 13, 1: 27–49.
Salzmann, Zdeněk: 2004 – Bibliografie prací o rumunských Češích a Slovácích. Češi v cizině 12:
144–176.
Michal Pavlásek: Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu
Štefanko, Ondrej: 2004 – O Slovákoch v Rumunsku. Nadlak.
Utěšený, Slavomír: 1962 – O jazyce českých osad na jihu rumunského Banátu. Český lid 49:
201–209.
Vašek, Antonín: 1968 – K vzájemným vztahům slovanských a neslovanských jazyků v rumun-
ském Banátě. In: Havránek, Bohuslav (ed.): Československé přednášky pro 6. mezinárodní
sjezd slavistů v Praze. Praha: Academia: 165–169.
Winch, Peter: 2004 – Idea sociální vědy a její vztah k fi lozofi i. Brno: CDK